Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-135

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-10-1458

Type: Kwitantie door Victoor Huerlebout betreffende de verkoop van grond en katelen te Diksmuide aan Jan Lueghe

Beschrijving: Victoor Huerlebout verklaart van Jan Lueghe de som van 13 schilden Vlaamse munt ontvangen te hebben, van 37 roeden land en de katelen die ertoe behoren, gelegen binnen de parochie van Diksmuide. Victoor bezegelt de kwitantie.

Tekst

test

Jc victoor huerlebout kenne en[de] lie dat ic ontfanghen hebbe van Jan lueghe de so[m]me van dertien scild[en] vlaemscer munte[n] en[de] dat van zeuen en[de] dertich roed[en] lants of d[aer] omtre[n]t mett[en] catheilen di[er]e toe behore[n] die Jakemine de weduwe Jacob antonis in tiid[en] verled[en] vercochte nad[er] dot van Jacob voors[eit] hare[n] man bij concente van burchmeest[er]s en[de] scepen[en] vand[er] stede van dixmude ligghen[de] en[de] staende bind[er] p[ro]chie vand[er] nieuw[en] cappelle zuut vand[er] k[er]k ter stede en[de] daer omtrent daer Jan zeghers laest woene[n]de was te zine[n] ouerlidene ghemene en[de] Onuerdeelt met de pugh[?] kiinde andries antonis en[de] meer andre en[de] ic victoor voors[eit] scelde hem d[aer] of quite zinen oyre en[de] zine[n] naerco[m]mers en[de] hem allen wiens quitanse toebehoort mett[en] rechte en[de] belooft hem te warendeerne bouen den voors[eiden] laste n[aer] wette[n] van den lande Jn kennesse[n] der waerheid[en] van dies voorscreue[n] es zo hebic victoor voors[eit] dese q[ui]tanse ghezeghelt met mine[n] zeghele Jnt Jaer m iiij.C lviij den xx.ste[n] dach in octobre

test

nieucapelle xxxvij Roe[den] lant