Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-138

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-10-1466

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering in de bron: "jnt Jaer zeuen ende vichtich" (1457).

Type: Sententie door de Raadkamer van de hertog aangaande een taxatieconflict tussen de zetters en pointers en de ontvanger van Zonnebeke en de schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper, en de abdij van Zonnebeke, grotendeels in het nadeel van de abdij

Beschrijving: De raadslieden van de Raadkamer van de hertog van Bourgondiƫ in Vlaanderen maken hun uitspraak kenbaar in het proces tussen Inghelram Harinc, Fenisin Anceel, Jan Traetsaert en Jooris de Man, pointers en zetters [= zetters van belastingen], en Germain de Man, ontvanger van de parochie van Zonnebeke, en de schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper, de eisers, en de abt en de abdij van Zonnebeke, de verweerders. De eisers claimen dat 5 bezittingen van de abdij, gelegen binnen de kasselrij van Ieper, 'taillable' zijn, d.i. onderworpen aan de taxatie door de hertog - o.a. het transport - omdat voor deze bezittingen nog geen issuerecht betaald werd, en zij niet geamortiseerd werden door de hertog of zijn voorgangers. In 1457 hadden de eisers deze goederen gepoint en gezet, maar de verweerders weigerden te betalen. De verweerders voeren aan dat zij die goederen al meer dan 30 jaar in hun bezit hebben, vrij van taxatie door de heer. Hiertegen brengen de eisers aan dat die goederen wel taxeerbaar waren vooraleer ze in handen kwamen van de abdij, en dat ook moeten blijven. Na rijp beraad beslist de Raadkamer dat 4 van de 5 goederen 'taillable' zijn, en 1 vrij van taxatie is. De abdij moet ook de helft van de proceskosten voor haar rekening nemen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-138 is nogal klein geschreven; de kopie (BRU-AGSB-Z-138bis) is beter leesbaar.

Tekst

test

De Raedslieden Mijns heeren Shertoghen Van Borgoingen van Brabant ende van Limborch Graue van Vlaendren van Artois van Borgoingen van henegauwe van holland van zeeland ende van Namen gheordonneert Jn vlaendren Allen den ghonen die dese presente l[ett]ren zullen zien of hooren lesen Saluut Doen te wetene dat ghesien tproces hanghende Jnde camere vanden Rade ons voors[eits] he[er]en Jn vlaendren tusschen Jnghelram harinc femsin anceel Jan traetsaert ende Jooris de man point[er]s ende zetters ende germain De man ontfanghere vander prochie van zunnebeke metgaders scepen[en] vander zale ende castelrie van ypre tzamen ghenoucht en[de] enenidre dat elken angaen mach heesschers of een zijde Ende de Religieusen abdt ende conuent van onser vrauwen kerke van zunnebeke verweerers of and[er]e Sprutende vut caus[e] van dat de voors[eide] heesschers hebben doen tooghen ende zegghen hoe dat al tist zo Dat alle goedinghen leenen erue eruelike Rente ende andere ligghende binder voors[eider] castelrie zijn ende behoeren taillable te zine Jn allen subuencien van onsen voors[eiden] heere In zinen erfachtighen transpoort ende Jn allen commeren ende lasten Der voors[eide] castelrie ouercommende het en zij dat de zelue goedinghen veryssuwet zijn Jnde prochie Daer zij Jn gheleghen zijn of bij expresse gheadmortiseert zijn bij onsen voors[eiden] he[er]e of ziinen edelen voorders ende dat de voors[eide] heesschers danof gheuseert ende ghepossesseert hadden van zulken tijde ende Jn zulkewijs dat ghenoughen mochte omme goede possessie ende pr[...?]sceipne van tijde vercreghen thebbene ten ziene hoorne ende wel wetene vanden voors[eiden] verweerers ende van allen and[er]en Diet hebben willen zien hooren of wetten Ende dat zo wanneer hemlieden Jn tguend dat voors[eit] es yemend ghepijnt of ghepoocht heeft belet of onghebruuc te doene dat zij dat zo wederstaen hebben bij Justicien als dat zij altijts gheobtineert hebben Desen nietieghenstaende Naer dien dat Jnt Iaer zeuen en[de] vichtich de voors[eide] heesschers gheponit ende ghestelt hadden eerst een goet ghenaemt te fransois een and[er]e ghenaemt vlienderbeicx hof een derde p[ar]cheelkin van eenen wijlen toebehoorende perijnen vander strate een vierde goet wijlen toebehoorende claise delscot ende een vijfste bij hemlieden ghecocht ende betaelt Daer Jn erfachtich es Jooris van eeke bastaert Jnde costen ende lasten vander voorseider prochie van zunnebeke gheleghen Jnde voors[eide] castelrie te zekere cleene somme van penni[n]ghen De voors[eide] verwe[er]ers waren van die te willen betaelne wed[er]zegghe[n] ende Jn ghebreke ende zonderlinghe vanden vier eersten goedinghen alzo te presumeerne es dat zij Jnsghelijcx doen souden vanden goede daer zij den voors[eiden] Jooris bij subtijlheden Jn hadden doen eruen naer zelfs Jooris doot bij dat zij mainteneren zullen hemlieden dat ter co[m]men wesende bider doot vand[en] voors[eiden] bastaert als bastaerde goet hoewel die noyt veryssuwet en waren Jnde voors[eide] prochie noch gheadmortiseert van onsen voors[eiden] he[er]e noch van zinen edelen voorders Jnde welke betalinghe zij behoorden bedwonghen te wesene alzo de voors[eide] heesschers mainteneren Den vorn[omden] verweerers sustinerende ter contrarien ende dat zij hadden ende hebben Recht waren ende zijn Jn paisiuelre possess[ie] ende sais[ine] van ouer dertich Jaer ende tijts meer vry quijte ende onghehouden te zijne ter causen vanden voorseiden goeden te fransois te vlienderbeicx ende van perinen vander strate ende and[er]en goeden hemlieden toecommen bider doot van bastaerden bij confiscacien of anders deuchdelic ende gheconsolideert met ha[er]er heerlichede die zij hadden en[de] hebben Jn zunnebeke gheadmortiseert bijden voorders van onsen voors[eiden] heere ende alzo vry van yet te betaelne Inde subuencien ende transpoorten vanden zeluen onsen heere of Jn and[er]en lasten Der voors[eider] castelrie ouercommende ende te ontstane met te betaelne ter cause vanden goede vanden vorn[omden] clais delscot groot drie en[de] dertich ghem[eten] of daeromtrent zes penne p[arisis] van elken ghemete Jn elken transpoort ouercommende Der voors[eider] castelrie zonder meer Midswelken zij behoorden vry te blijue van eeneghe pointinghen of zettinghen te betaelne ter caus[e] vanden voors[eiden] goedinghen te fransois vlienderbeicx hof ende perinen vand[er] strate ende ooc met te betaelne vand[e] voors[eide] goede van claise delscot zes penne p[arisis] ghemete Jn elken transpoort Der voors[eider] castelrie ouercommende Den vorn[omden] heesschers zegghende ter contrarien ende dat zij de voors[eide] goedinghen niet vryen hebben aenuerden noch ghebruuken en consten Dan die gheweest hadden eer zijre an commen waren zonder daer of thebbene admortisatie zonderlinghe ghemerct dat hemlieden Die niet toecommen waren bider Doot van bastaerden noch bij confiscatien Nem[aer] bij conqueste bij hemlieden ghedaen Jeghen vpzittendelaten vander voors[eider] casselrie daer Jn zij hadden ghedaen eruen bastaerden ten fine dat hemlieden die zouden schinen toecommende bider doot vand[en] zeluen bastaerden Nv was ende es waer dat voor de tijt dan die Jn heml[ieder] handen commen waren hadden altijts taillable ghesijn ghelijc den and[er]en goedinghen gheleght binder voors[eider] casselrie niet veryssuwet noch gheadmortisert biden welken zij taillable bliuen ende verclaerst zouden werden alzo de vors[eide] heeschers mainteneren Den vorn[omden] verweerers sustineren[de] de contrarie elc bij meer Redenen begrepen Jn zine scriftu[er]en Tbesouc daer up ghedaen de Reprochen ende saluanen[?] ouerghegheuen bij elc vanden voors[eiden] partien ende al dat behoort ouerghesien en[de] ghemerct[?] te zijn Jn dese zake met Rechten van Rade Wij hebben gheseit ghewijst ende verclaerst ende bij desen onsen l[ett]ren zegghen wijsen en[de] v[er]claersen en[de] ou[er] Recht de goedinghen [...?] te fransois ende vlienderbeicx hof den vorn[omden] verw[er]ers toecommen bij conqueste tgoet van claise delscot nv wesende Jn hu[er]en handen en[de] ooc tgoet dat nv bezit Jooris vand[er] eeke bastaert taillable wesende Jn allen subuencien transpoorten Costen commeren en[de] lasten der vors[eide] prochie ouercommende ghelijc and[er]en ende tvoors[eide] goet wijlen toebehoorende perinen vander strate hemlieden ter causen van huerer heerlichede toecommen en[de] verschenen van eenen bastaerden Kinde vander voors[eide] perine zonder fraude ende zonder Danof te vooren eeneghen coop ghedaen thebbene verclaersen vry quijte en[de] onghehouden wesende van te [con]tribueerne Jnde voors[eide] subuencien tranpoorten Costen commeren ende lasten Condempneerende de voors[eide] verwe[er]ers Jnde heelt vanden costen ghesustineert biden voorn[omden] heessch[er]es Jn dit ghedinghe tonser taxacie Compenserende tsurplus vand[en] zeluen costen den Jeghen dandere Jn kennessen der waerheden zo hebben wij den zeghel van zaken vander voors[eider] camere hier an doen hanghen Ghegheuen te ghend den xxj.sten dach van October Jnt Jaer duust CCCC zesse ende tzestich

test

Bi minen heeren vanden Rade ghecondeneert Jn vlaendren

yvaernewijc