Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-127

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-11-1440

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering in de bron: "Ghegheuen typre ter sale den vichtiensten dach jn April Anno veertich" (15/04/1440).

Type: Bekendmaking door de baljuw en de schepenen van Kruiseke van het verloop en de uitslag van een proces tussen de ontvangers van de abdijen van Zonnebeke en Nonnenbossen, gunstig voor de ontvanger van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Jan van Hulle, baljuw van de heerlijkheid van Kruiseke, en de schepenen van Kruiseke doen verslag van de rechtzaak die beschreven wordt in BRU-AGSB-Z-126 en 126bis [cf. daar].

Tekst

test

JC Jan van hulle bailliu Jn desen tijd van Joos vander stoct van zinen heerscepe ter cruuseeke En[de] wij heinderic pijllistre mathijs Alaert Clais bossaert mailin veulsteke En[de] andries vander merchs Scepen[en] vors[eit] Joos vander stoct van zinen vors[eiden] h[er]scepe Doen te wetene Allen den ghonen die dese p[rese]nte l[ett]ren zullen zien of hooren lesen dat voor ons co[m]men es Jn wetteliker ghebonre viersca[er]e her Willem denijs priestere en[de] ontfangh[er]e vander kerke van zinnebeke en[de] heift aldaer voor mij bailliu en[de] ons scepen[en] vorn[omt] ghedaen toghen en[de] zegghen bij eenen leeken voghd en[de] wetteliken taelman hem te wette ghegheuen te zinen versoucke ten vors[eiden] h[er]scepe hoe dat hij onlancx verleden vercreeghen hadde bij wetteliken ghedinghe hier ter viersca[er]e Een wettelic hooftvonnesse ghehaelt an scepen[en] vander zale van Jpre bij scepen[en] hier te bancke En[de] dat dat zelue hooftvonnesse bij ons scepen[en] wettelike vutghegheuen was alsoot behoorde naer den Jnhoudene vanden ku[er]en bij den welken dat hij vter name vander vors[eider] kerke van zi[n]nebeke was sculdich van hebbene viue Rasieren en[de] een halfue euenen Jpersche groote mate Jaerlix vp zestiene bund[er]e lande ligghen[de]Jn hamershooft en[de] Jn patijnshooft bijder prochie van gheluwe en[de] onder svors[eide] h[er]scip vp twelke wij scepen[en] ter manijnghe mij bailliu bouen ghen[omt] en[de] ter begherte van p[ar]tien wijsden dat men den vors[eiden] gront panden en[de] stellen zouden naer de costume twleke al wettelike ghedaen naer de costume was alsoot behoorde En[de] daern[aer] den wettelicken a[m]man en[de] alle and[er]en dach ghedaen naer de costume die Jeghen de pandinghe en[de] stellinghe Jet zegghen wilden ten wetteliken dinghedaghe daern[aer] eerst volghen[de] So qua[m]mer maercx declerc als ontf[anghere] van mervrauwen de abedesse vander nu[n]nebussche Jan Dael en[de] pieter Dael en[de] Jan poiteuin als ghestebliss[eir]t ou[er] hem en[de] seiden dat de van gheeraert vander Woestene Cornelis ploui[er] ou[er] Rog[er] plouiers kind[er]en lauwers poiteuin en[de] olliu[er] patin voor oghen gheraert en[de] ghetaelmant en[de] seiden dat de pandinghe en[de] stellinghe van onwerden es Eerst o[m]me dat hij met gheboden eenen gheldach en[de] die beseten n[aer]de costume en heift en[de] ooc dat hij achter ghelaten heeft te zegghene dat elc broederlic Recht gaf en[de] zeiden dat hij elken bewijs doen moeste vptzijne streken van elken vermet en[de] dat hij de grond niet hebben ne zal noch dertoe ghedaen wert of het ne ware dat hij derof bezeghelde chaertere hadde En[de] seiden ooc dat hooftvonnesse niet Jn nehilt datmen degrond panden of stellen zoude sy[n] strekens ooc vermet en[de] met vele woorden an bedezijden ghealegiert zo verre dat beede p[ar]tien begherde wet en[de] ter begherte van beede partien Jc baill[iu] mande scepen[en] vanden Rechte en[de] wij scepen[en] vanden Rechte wijsden dat de vorn[omde] her willem als heesschere trecken zouden ten gronde daerup dat hij de Rente heesschende was met mij baill[iu] en[de] ons scepen[en] teenen competenten daghe en[de] daer betoghen nomen en[de] bewijsen canten en[de] siden vanden vors[eiden] xvj. bund[er]e lande Twelke o[m]me wettelike te vulco[m]mene tverwijsde vonnesse zo es co[m]men de vors[eide] her willem met my[n] baill[iu] en[de] ons scepen[en] vp de vors[eide] plecke Eerst tbetoog van hamershoofde es gheleghen an de noordzijde van Jos stragiers leene oostgaen[de] tote eenen straetkine dat gaet suut en[de] noort en[de] comt huuter grooter herstrate en[de] gaet te gheluwe waert en[de] west toten lande dat toebehoort mervrauwe[n] vander nonnebossche en[de] strec vanden vors[eiden] leene noortgaen[de] duer de Retels[trate] dwers enen clenen straetkine en[de] also in balghers hofstede also verre als theerscip vander cruuseeke gaet curtericamb[acht] an de oostzijde en[de] mervrauwen lant vors[eit] ande westzijde Jtem en[de] es voort ghetrocken o[m]me bewijs te doene van patijnshoofde en[de] heift betoogt en[de] bewijst tlant van dien gheleghen bewesten Jan Daels lande[n] twelke ghelt Jnt vors[eide] hamershooft zuutstrecken[de] tote Joos stragiers leene thof daer mer vrauwen vanden bossche pacht[er]e wont metten lande der boosten en[de] der bezuuden strecken[de] noord toten eenen straetkine dat benoorden vors[eiden] houe gaen en[de] compt huuten straetkine dat loopt te gheluwe waert en[de] strect west te ghelubrouct waert also groot zijnde tvors[eide] betoog en[de] bewijs toter nombre van zestiene bundere lands lettel min of meer En[de] dit ghedaen zijnde het wes te knnene ghegheuen den naesten ghebueren zoot behoorde naer de costume van Iperamb[acht] En[de] ten wetteliken dinghedaghe o[m]me co[m]men[de] zo quam voor ons scepen[en] Jn ghebanre viersca[er]e de vors[eide] her Willem en[de] deide zegghen al wettelike dat hij dueghdelike en[de] wel scepen[en] voorwijs de vonnesse vulco[m]men hadde metten betoghe en[de] bewijst dat hij betoocht en[de] bewijst hadde ter p[rese]ncie van mij baill[iu] en[de] ons scepen[en] en[de] begherde an mij bailliu vors[eide] scepen[en] ghem[aent] te hebbene vanden Rechte en[de] wij scepen[en] ghemaent zijnde wijsden dat de vors[eide] her Willem zo wel bewijs ghedaen hadde dat hijre wel mede te wette passeren mach En[de] doe zo seide de vorn[omde] h[er] Willem dat hem bij dien vonnesse zijn pandinghe en[e] zijn stellinghe van werden ghewijst waren en[de] begherde voort wet en[e] Jnni[n]ghe te hebbene naer costume vander vors[eider] viersca[er]e vp de vors[eide] xvj bund[er]e lands daerup dat hij tvors[eide] bewijs ghedaen hadde vanden vors[eiden] viue Ras[ieren] en[de] een halfuen euenen Jpersche groote mate elcsIaers en[de] die tacht[er]e mids der lancheit vanden ghedinghe van neghen Jaren En[de] de vorn[omde] h[er] Willem heuet zo verre gheachteruollicht Jnde name als bouen te wette van dinghedaghe te dinghedaghe alsoot behoorde dat wij scepen[en] vorn[omt] hebbens ghenomen een bancxsterkinghe en[de] veursten een veurste een anderder en[de] een derde veurste en[de] naer desen ons wettelic beleet voor ons wettelic hooft scepen[en] vander zale van Ipre ten zek[er]en daghe alsoot behoorde n[aer] tinhouden vanden ku[er]en En[de] hebbent gheachteruollicht van dinghedaghe te dinghedaghe ter zale tipre te onsen wetteliken hoofd zo verre Dat bij onsen wetteliken hoofde ons een wettelic hooftvonnesse ghegheuen es wel besloten en[de] wel bezeghelt en[de] dat wij dat zelue huute gheuen zouden vp onsen banc voor alle and[er]e vonnessen ter p[rese]ncie van paertien hooghe en[de] ou[er]luut vanden welken hoeftvonnesse tinhouden van woorde te woorde hiern[aer] vollicht als vanden Racorde ou[er]brocht bij bailliu en[de] scepen[en] Joos vander stoct van zinen heerscepe ter cruuseeke Aengaen[de] dher Willem denijs p[res]b[yt]re ontfangh[er]e vander kerke van zinnebeke heessch[er]e of een zijde En[de] maercx de clerc vuter name van mervrauwen vanden bossche Jan Dael en[de] pieter Dael en[de] Jan poiteuin als ghestabiss[er]t ou[er] hem en[de] Jnde name van gheeraert vander woestene cornelis ploui[er] lauwers poiteui[n] en[de] olliu[er] patin verweres of and[er]e Tselue Racoord ou[er] ghesien en[de] gheinsenteirt wel en[de] ne[er]enstelic met Rijphede van Rade alsoot behoorde Scepen[en] vander sale van Jpere Gheuen Jn Rechten wetteliken hooftvonnessen den vors[eiden] scepen[en] vander cruuseeke dat de vors[eide] dher willem denijs Jnder mani[er]en dat hij te wette gheprocedeirt heift en[de] dat hem ghewijst es bij scepen[en] vander cruuseeke stellinghe van worden en[de] ooc canten en[de] zijden van den lande vp zestiende bund[er]e lands ghen[aemt] hamershooft en[de] parijshoft Jnder mani[er]en dat te vullen ghewach ghemaect es Jnt tvors[eide] Racord En[de] ooc dat p[ar]tien der Jeghen ghehoort ghezijn hebben alsoot oc blijct bij den zeluen Racorde dat de vors[eide] dher Willem vuter name vander kerke van zinnebeke Achteruolghen[de] den voorwijsden vonnessen Jnni[n]ghe hebben zal naden wetten van Jperamb[acht] Jnder mani[er]en dat hij te wette versocht heift Ghegheuen typre ter sale den vichtiensten dach Jn April Anno veertich En[e] Jn desr mani[er]en also vors[eit] es zo hebben wij met eenen ghemeenen accorde twettelic hooftvonnesse huute ghegheuen hooghe en[de] ouerluut voor alle and[er]e vonnessen ten versoucke van beede p[ar]tien vp onsen wetteliken banc JN kennessen der waerheden So hebbic bailliu en[de] wij scepen[en] bouen ghenompt dese p[rese]nte l[ett]ren gheseghelt elc van ons met zijnen propren zeghele huuthanghende dit was ghedaen Jnt Jaer ons he[er]en doe men screef duus .CCCC. ende veertich den twintichsten dach Jn nouemb[er]

test

[tekst soms moeilijk leesbaar]

Ghelewe

Ghelewe .R[?] xl.

Jt[...?] Lant ligghen[de] in hamershooft en[de] in patinshooft bij de prochie va[n] ghelewe onder de heersceipe van[den] Cruyseeke [...?] anno 1440