Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-138bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-03-1650

Opmerkingen analytische datum: Het origineel dateert van 21/10/1466. Het authentieke afschrift dateert van 19/03/1650.

Type: Sententie door de Raadkamer van de hertog aangaande een taxatieconflict tussen de zetters en pointers en de ontvanger van Zonnebeke en de schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper, en de abdij van Zonnebeke, grotendeels in het nadeel van de abdij

Beschrijving: Authentiek afschrift door een Iepers notaris van BRU-AGSB-Z-138 [cf. daar]: De raadslieden van de Raadkamer van de hertog van Bourgondiƫ in Vlaanderen maken hun uitspraak kenbaar in het proces tussen Inghelram Harinc, Fenisin Anceel, Jan Traetsaert en Jooris de Man, pointers en zetters [= zetters van belastingen], en Germain de Man, ontvanger van de parochie van Zonnebeke, en de schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper, de eisers, en de abt en de abdij van Zonnebeke, de verweerders. De eisers claimen dat 5 bezittingen van de abdij, gelegen binnen de kasselrij van Ieper, 'taillable' zijn, d.i. onderworpen aan de taxatie door de hertog - o.a. het transport - omdat voor deze bezittingen nog geen issuerecht betaald werd, en zij niet geamortiseerd werden door de hertog of zijn voorgangers. In 1457 hadden de eisers deze goederen gepoint en gezet, maar de verweerders weigerden te betalen. De verweerders voeren aan dat zij die goederen al meer dan 30 jaar in hun bezit hebben, vrij van taxatie door de heer. Hiertegen brengen de eisers aan dat die goederen wel taxeerbaar waren vooraleer ze in handen kwamen van de abdij, en dat ook moeten blijven. Na rijp beraad beslist de Raadkamer dat 4 van de 5 goederen 'taillable' zijn, en 1 vrij van taxatie is. De abdij moet ook de helft van de proceskosten voor haar rekening nemen.

Tekst

test

Copie

De Raedslieden Mijns heeren Shertoghen van Bourgoingen van Brabant en[de] van Limborch Grauen van Vlaendren van Artois van Borgoingen van Henegauwe van holland van zeeland en[de] van namen gheordoneert in Vlaendren allen den ghonen die dese presente Lettren zullen zien of Hooren Lesen Saluut Doen te weten dat gheseien t'proces hanghende inde Camere vanden Rade ons voors[eits] heeren Jn vlaendren tusschen Jnghelram Harinc fenisin anceel Jan Trassaert en[de] Jooris de man Pointers en[de] zetters ende Germain de man ontfanghere vander Prochie van Zunnebeke metgaders Scepen[en] vander zale en[de] Castelrie van Jpre t'zamen ghenoucht ende euenuerre dat elcken aenghaen mach Heesschers of een zijde Ende de Religieusen Abt en[de] Conuent van onse vrauwen kercke van zunnebeke verweeres of and[ere] Sprutende wt cause van dat de voors[eide] heesschers hebben doen tooghen ende zegghen hoe dat al eist zoo dat alle goudinghen Leenen voors[eit] eruelicke Rente en[de] andere ligghende binder voors[eider] Castelrie zijn en[de] behooren taillable te zijne in allen subuencien van onsen voors[eiden] heere in zinen erfachtighen transport en[de] in allen commeren en[de] Lasten der voors[eide] Castelrie ouercommende Het zij dat de selue goedhinghen verijssuwt zijn inde Prochie daer zij in gheleghen zijn oft bij expresse gheadmortiseert zijn bij onsen voors[eiden] Heere of zijn Edelen voorders ende dat de voors[eide] H[eessche]rs danof gheuzeert en[de] ghepossesseert hadden van zulken tijde en[de] in zulckerwijs dat ghenoughen mochte omme ghoede possessie en[de] prescriptie van tijde vercreghen te hebben ten ziener hoorne ende wel wetene vanden voors[eiden] verweers ende van alle anderen diet hebben wilden zien hooren oft weten Ende dat zoo wanneer hemlieden int ghuend dat voors[eit] es ijment ghepijnt of ghepoocht heeft belet of onghebruuck te doen Dat zij dat zo wederstaen hebben bij Justitien als dat zij altijts gheobtineert hebben Desen nieteghenstaende naer dien dat int Jaer zeuenenvijftich de voors[eid]e heesschers ghepoint en[de] ghestelt hadden eerst een ghoet ghenaemt te fransois een andere ghenaemt vlienderbeicx hof een derde parcheelkin van eeruen wijlent toebehoorende perijnnen vander straete een

test

vierde ghoet wijlen toebehoorende Claise Delscot ende een vijfste bij hemlieden ghecocht ende betaelt daer in erfuachtich es Jooris van Eeke bastaert inde costen en[de] Lasten vander voors[ei]der Prochie van Zunnebeke gheleghen inde voors[eide] Castelrie te sekere Cleen somme van pennijnghen De voors[ei]de verweers waeren van die te willen betaelen wedersegghende ende in ghebreke ende zonderlijnghe van[de] vier Eersten ghoedhijnghen alzo te presumeerne es dat zij insghelijcx doen zouden vanden ghoede daer zij den voors[eiden] Jooris bij subtilheden in hadden doen eruen naer zelfs Jooris Doot bij dat zij mijnteneren zullen hemlieden dat toecommen wesende bijder doot van[den] voors[eiden] bastaert als Bastaerde ghoet hoe wel die noijt verijssuwet en waeren inde voors[eide] prochie noch gheadmortiseert van onsen voors[eiden] heer[en] noch van zijnen edelen voorders Jnde welcke betaelijnghe zij behoorden bedwonghen te wesene alzo de voors[eide] heesschers mainteneren Den voornom[de]n verweers sustinerende ter Contrarie ende dat zij hadden en[de] hebben recht waeren en[de] zijn in paisiuele possessie ende saisin[en] van ouer dertich Jaeren ende tijts meer vrij quijte ende onghehouden te zijne ter causen vanden voroseiden ghoeden te fransois te vlienderbeicx ende van Perinnen vander straete ende ander[en] ghoeden hemlied[en] toecommen bijder Doot van Bastaerden bij confiscatie[n] of anders deuchdelic ende gheconsolideert met heurl[ieder] heerlichede die zij hadden en[de] hebben in Zunnebeke gheadmortizeert bijden voorders van onsen voors[eiden] heere ende alzo vrij van ijet te betaelne Jnde subuencien ende transpoorte[n] vanden zeluen onsen heere of in andere[n] Lasten der voors[eide] Castelrie ouercommende ende te ontstaen met te betaelen ter cause vanden ghoede vanden voornomd[en] Clais delscot groot drie endertijch ghemet[en] of daer ontrent ses penne[n] p[arisis] van elken ghemete in elcken transport ouer- commende der voors[eider] Castelrie zonder meer midswelcken zij behoorden vrij te blijuen van eenighe pointijnghe[n] of zettinghen te betaelen ter cause van[de] voors[eide] ghoedijnghen te fransois vlienderbeicx hof en[de] perinen van[der] straete ende oock met te betaelne vanden voors[eiden] ghoede van Clais delschot ses penne p[arisis] vande ghemeten in elcke[n] transpoort der voors[eide] Castelrie van ouercommende Den voornom[den] Heesschers zegghende ter contrarie ende dat zij de voors[eide] ghoedinghen niet vrijen hebben anueerden noch ghebruucken en Consten dan die gheweest hadden

test

eer zijre an commen waren zonder daer of t'hebben admortisatie zonderlijnghen ghemerct dat hemliede[n] die niet toecommen en waeren bider Doot van bastaerde[n] noch bij confiscatien nemaer bij conqueste bij hemlie- den ghedaen Jeghens vpsittende Laten van[der] voors[eider] Casselrie daerin zij hadden ghedaen eruen bastaer- den ten fine dat hemlied[en] die zouden schinen toe- commende bijder doot vand[en] zeluen bastaerden Nu was ende es waer dat voor den tijt dat die in heurlied[er] handen commen waeren hadden altijts taillable ghesijn ghelijc den ander[en] ghoedinghen gheleghen bijnder voors[eider] Casselrie niet verijssuwet noch gheadmortizeert bijden welke[n] zij taillable bliuen ende verclaerst souden weerden alzo de voors[eide] Heesschers mainteneren Den voornomd[en] verweers sustinerende de contrarie elc bij meer redenen begrepen in sijne scrijfturen T'besouck daer vp ghedaen de reprochen en[de] saluatien ouerghegheuen bij elc vand[e] voors[eide] partien ende al dat behoort ouerghesien en[de] ghemerct te zijne in dese zake met Rijpheijt van Rade wij hebben gheseit ghewijst en[de] verclaerst ende bij desen onsen Lettren zegghen wijsen en[de] verclaersen en[de] ouer recht de ghoedinghen ghenaemt te francois ende vlienderbeicx Hof den voornomd[en] verweers toecommende bij conqueste t'ghoet van Clais deschot nu wezende in heurlied[er] handen ende oock t'ghoet dat nu bezit Jooris van[der] eeke bastaert taillable wesende in allen subuentie[n] transpoorten costen Commeren en[de] Lasten der voors[eide] prochie ouercommende ghelijcke anderen[...?] ende t'voors[eide] ghoet wilen toebehoorende Perinen van[der] straete hemlieden ter causen heurer heerelichede toecommen ende verschenen van eenen Bastaerden kinde vander voors[eider] Perinen sonder fraude en[de] sonder danof te vooren eeneghen coop ghedaen t'hebbene verclaersen vrij quijte en[de] onghehouden wesende van te contribuerene inde voors[eide] subuencien transporten Costen Commeren ende Lasten Condempnerende de voors[eide] verweers inde heelt van den costen ghesustineert bij de voornomd[e] heesschers in dit ghedijnghe tonser taxatie compen- serende t'surplus vander seluere coste[n] doen Jeghens dandere Jn kennesse der waerheden zoo hebben wij

test

Den zeghel van zaken vander voors[eider] Camere hieran Doen hanghen. Ghegheuen te Ghend den xxj.sten dach van octobre int Jaer duust CCCC zesse ende t'zestich opden ploij stond bij mijnnen heeren van[den] Raede gheordonneert Jn Vlaen[dren] onderteekent y vaernewijc en[de] gheseghelt met eenen zeghele van Rooden wasse vuthanghende op dobbelen steerte van parchemijne

Naer Colla[ti]e ghedaen Jeghens zijn orriginel Js dese Copie daermede bevon[den] t'accordeeren bij mij onderschr[euen] notaris tijpre resideeren[de] desen xix.en maerte 1650 mij Toorcon[den]

J. Bastijnc not[arius] pub[licus]

Copie van[der] sententie ghegheuen 't onse voordeele aenghaende pointinghen en[de] settinghen Jnt Jaer 1466