Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-140

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-01-1473

Opmerkingen analytische datum: Het feest van de H. Sebastiaan valt op 20 januari. // Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Verpachting door de abdij van Zonnebeke van grond te Waasten aan Claeis van Kemmele

Beschrijving: Eloy, abt van Zonnebeke, laat weten dat hij 3 bunders land - min of meer - gelegen in de parochie van Waasten, in pacht heeft gegeven aan Claeis van Kemmele, voor het profijt van de abdij, en dit voor een periode van 90 jaar, en voor de som van 13 pond 10 schellingen parisis jaarlijks, Vlaamse munt, te betalen in 2 termijnen, 1 op Sint-Jansmis, en 1 op midwinter. Bovendien moeten de huizen, schuren, bomen en andere groene katelen op het land blijven staan. Indien Claeis in gebreke zou blijven, zou de abdij het land en de katelen erop in beslag mogen nemen, als haar eigen bezit.

Tekst

test

Wy Eloy bider gracie Gods abd van onser vrauwen kerke van zinnebeke Int Bisscopdom van therrenbuerch Ende al ghemeene Couent vander zeluer steide Saluut Doen te wetene allen leiden die deise p[rese]nte l[ett]re zullen zien of horen leisen dat wy o[m]me tprofijt van ons en[de] van onser kerken hebben ygheuen in loyalen cheinze en[de] pachte tachtentich Iaer en[de] tienne gheduerende Claeis van kemmele Drie bunre lants litel min of meer Die wy hebben ligghende Inde prochie van waerstine bijden pontchele ande west zijde vander strate O[m]me de so[m]me dertien pond tien schellin[ghe] par[isis] elcs Iaers vlaemscher munte alzulke als onze gheduchten heere ontfanghen zal van zijnen de mainen te betaelne ten tween paymenten elcx Iaers Daer of es teerste payment zes pond vichtien scell[inghen] par[isis] te sinte Jhansmesse Int Iaer ons heeren als men sal scriuen dusentich vierhondert drie en[de] tzeuentich Ende payment te medewijntre Daer naer naest co[m]mende zes pond vichtien scell[inghe] par[isis] en[de] also voort van Iare te Iare van paymente te paymente als langhe als de voors[eide] pacht en[de] huerijnghe ghedueren zal ons elcx Iaer beteaelne dertien pond tien scell[inghe] par[isis] der maunte voors[eit] ten voors[eiden] paymenten es te wetene dat de voors[eide] claeis van kemmele up dit voors[eide] landt laten moet en[de] houden an huusen scueren bomerie boghaert en[de] ander groen catelen wert zijnde de so[m]me van zes endertich pond[en] par[isis] munte vors[eit] voort es te wetene dat inde voorwaerde van deisen pacht ghemaect es dat waert zo dat de voors[eide] claeis van kemmele Jof die naer hem co[m]men zal in faute of in ghebreke ware van wel en[de] duechdelicke te betaelne en[de] te houdene de voors[eide] paymenten Ende gheuielle dat tweede payment tderde achterhaelde onuergolden wezende zo mochte de vors[eide] abt en[de] conuent of die naer hemleiden co[m]men zal hantslaen ant vors[eide] lant en[de] an alle de catelen Dier vp zijn zullen en[de] houden ouer huerleider vry propre goet zonder daer eenghe Rekenijnghe of bewijst der of te Doene en[de] o[m]me de Redene dat wy willen dat de vors[eide] claeis van kemmele wel en[de] duechdeleke ghebruke vanden voors[eiden] pachte alsoot bouen verclaerst So hebben wy Abt en[de] conuent deise lettre ouer ons zeluen en[de] ouer onse naer co[m]mers ghezeghelt met onsen zeghels dies wy useren ghedaen in onse capitele byden ghemeene acoorde en[de] ouer een draghende van ons allen vp sinte bastiaen dach Int Iaer ons heeren dust vierhondert ende twee en tzeuentich den xx.ste dach in lauwe

test

Pachtbrief van iij bundere[n] landts Jn waestene bij den pontcheel