Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-139

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-11-1468

Type: Bevestiging door de baljuw en de schepenen van de heerlijkheid van Boudin vander Gracht te Zonnebeke betreffende de inbezitname door de dis van Zonnebeke van de schenking door Jan Keingaert

Beschrijving: Pieter Abeley, baljuw van de heerlijkheid van Boudin vander Gracht in Zonnebeke, en de schepenen van de vierschaar van die heerlijkheid, laten weten dat Mateus Scaets en Pieter Aket, dismeesters te Zonnebeke, de gift opgeëist hebben die Jan Keingaert bij testament naliet aan de genoemde dis. Het gaat om een bosje, een 1/2 gemet en 36 roeden groot, gelegen binnen de parochie van Zonnebeke, binnen de vierschaar van Boudin vander Gracht. Aangezien alle wettelijke verplichtingen hieromtrent vervuld werden, worden de dismeesters in het bezit van de grond gesteld.

Tekst

test

pieter abeley Jn dese tijt bailliu en[de] wettelic maenre van Sc[ep]ene[n] Boudins vander gracht en[de] clement traessaert Jan De Zoot boudin van cappeluelt gillijs Desinc[Desnic?] en[de] claeys prie[m] Schepne[n] Boudins van der gracht Jn zinnebeke doen t wetene allen lieden die dese presente letteren zullen zien of horen leysen dat vor ons zin co[m]me[n] Jn propre[n] persone mateus scaets en[de] pieter aket als dijschs mersters van zinnebeke vp dese tijt en[de] hebben vp den dach van heden Jn wet- teliker ghebanner vierschaerre Boudins vander gracht so velle wettelicheden gheorbort hebben als dijschs mersters voors[eit] vp een busschelkin gront sinde een half ghemet ende zessendertich roeden la[n]ds litel mer of min gheleghen binder prochie van zinnebeke en[de] onder de vierscaerre Boudins van der gracht voors[eit] Willeminne de wedewe van lamsin storm ende de kinderen van lamsin storm an de zut-zijde ouer een zijde en[de] de vors[eide] wedewe en[de] kindere[n] van den vors[eiden] lamsin an de nort sijde ouer ander zijde en[de] loept een beke lanx der duere twelke half jmet en[de] zessendertich roeden vors[eit] een Jan kentgaert mahieus zonne gaf en[de] vp drouch den dijschs alsot staet en[de] lijcht in manieren van testament dat zij hebben bij maninghen en[de] vonnessen van ons al wettelike verwonnen en[de] gheco[n]temac[ee?]rt vter name vanden voors[eiden] dijschs alle de goenne die jet zegghen willen Jeghen de ghifte en[de] vp drach dat Jan kentgaert vors[eit] ghedaen hadde den dijsch voors[eit] als vanden voors[eiden] half jmete en[de] zessendertich roen lands bouen ghenomt of enich recht daeran herschen willen de welke vp den dach van heden Jn desen zaken al Jeghen hem leden ghedaecht stonden vte ghele[it] Jn de vors[eide] co[n]temacie lieden nv ter tijt vut slands en[de] onbejaerde kinderen dat staende al zoot behoort en[de] hebben vord meer zo velle wettelcheden gheorbort als dijschs- mesters vors[eit] dat zij bij maeninghe en[de] vonnesse van ons al wettelke ghedaen sin metter roe vter name van de[...?] dijschs en[de] dijschs bouf [d?]en voors[eide] half ymete en[de] zessendertich roen die te houdene te notene en[de] te plotene ten orbore vanden voors[eiden] dijschs toet ander stont tijt en[de] wille dat man of wijf comt diese met beteren rechte sculdich sin te besijttene ten welken zaken vors[eit] waerre[n] gheorbort en[de] ghedaen alle de[?] kercgheboden voord heessch[er]en maninghen vannessen en[de] generaelijc alle de wettelicheden dierre toebehoorden ghedaen te sinne en[de] niet min bij manninghe van mi bailliu vors[eit] en[de] bij vannessen van ons schepne[n] boue[n] ghenomt naer wetten costumen en[de] vzagen vander voors[eide] viersca[ere] en[de] o[m]me dies wille dat wij bailliu en[de] scepne[n] bouen ghenomt present en[de] voor oghen waerre[n] dat dese wet- telicheden gheorbort was Jn der manierren vorscreuen zo hebben wij bailliu en[de] schepne[n] bouen ghenomt Jn te merder versekertheden en[de] Jn orco[n]tschepen der waerheden dese presente le[tt]re ghezeghelt elc met onsen zeghele vt hanghende Dijt was ghedaen Jnt Jaer ons heerre[n duusentich vier hondert en[de] achtentsestich Jn november den zestiensten dach

test

Donatie van een busscheken groot een half ghemet en[de] 36 roeden lants gheleeghe[n] in Sonnebeke door Jan keiniaert Jn[den] iaere 1468 den 16 [novem]ber