Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-147bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-09-1475

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering in de bron: "naer der heleghen crucen dach jn dese maendt van Septembre duust vierhondert viuentzeuentich" (Dag van het Heilige Kruis: 14/09/1475).

Type: Bevestiging door de baljuw en schepenen van de heerlijkheid van Rycquaerd vander Gracht te Zonnebeke betreffende de jaargetijdestichting door Jan Kengiard Janssone bij de dis van Zonnebeke (t.v.v. bepaalde religieuze diensten)

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de heerlijkheid van Rycquaerd vander Gracht te Zonnebeke laten weten dat Jan Kengiard Janssone, ontvanger van de kasselrij van Ieper, voor hen is verschenen. Voor zijn zielenheil en dat van verscheidene andere personen geeft hij aan de dis van Zonnebeke, ten voordele van de armen van die parochie, 6 pond parisis Vlaamse munt erfelijke jaarlijkse rente (+ hoe deze verdeeld moeten worden, en wanneer; + welke gebeden en missen hiervoor moeten gezegd worden). De dismeesters moeten jaarlijks rekenschap afleggen van hun beheer van de gegeven sommen voor de abt van Zonnebeke en Rycquaerd vander Gracht, of hun nakomers (+ de voorwaarden voor de verpachting of lossing van de gronden waarop de gegeven sommen bezet zijn). Er werden 2 exemplaren gemaakt van deze oorkonde, 1 voor de dismeesters, en 1 voor de stichter, Jan Kengiard.

Tekst

test

Wij pietere abelley die men zeicht velghe In desen tijden Bailliu Boudin van cappeluelt claeis priem Jan de zot Mechiel paulin Bertram panecoucke Ende clement vuulsteke Scepen[en] Rycquaerdz vand[er] gracht van zinen heerscepe tzunnebeke met datter toebehoort Doen te weten[ne] allen den ghonen die dese p[resen]te l[ette]ren zullen zien of horen lesen dat voor ons co[m]men ende ghecompareirt es vp den dach van heden date van desen Jan kengiard Janssone laet en[de] ontfangh[er]e vander castelrie van ypre wonachtich Jnt cloostere van sijnte claren bij ypre ende ooc ontfangh[er]e van dien Ende tonser p[rese]ncie Jn ghebanre vierscare heift ghekent ende vp hem zeluen als de ghone die gheboren van vadere en[de] moedere Jnde prochie van zu[n]nebeke ende daer Jn verweest dat hy ter eere van gode van hemelrijke Ter werde der ghebenedider en[de] glorieuser maeght marie ende van alden hemelschen gheselscepe Ter lauenesse van allen zielen daer voren hy ghehoud[en] es ende gode danckelic zij te doen biddene Ter salicheit van allen leuende Ter behoudenesse van hem Jan kengard Joncvrauwe Jane vand[er] walle zinen wijue huerer beeder kijnderen ende van al huerleder hoire ende naco[m]mers Ende ooc mede voor alle de ghone die hem yet dueght ghedaen hebben Considererende de groote gracie die hem de almueghende god zonder v[er]diente verleent heift Ende dat betere ghedaen es eene weldaet binnen zijnen ghezond[en] leuene dan duusentich naer de doot also de heleghe leerars bescriuen Ende sonderlijnghe ouerdijnkende ende begheerende met aller herten tontfane ende te ghebruukene den eeuweghen loon van gode voor de eerdsche dijnghen Heift ghegeue[n] bij zijnen vryen wille ende gheift bij desen p[rese]nten l[ette]ren Jn purer aelmoessene zonder eenich weder Roupen ouer hem zine hoirs ende naco[m]mers den dissche van zunnebeke ten oorbore ende profijte vand[en] aermen vander prochie zes ponden parisisen vlaemscher munten eruelic tsiaers Omme daer mede te doen deelne biden dischmeersters den aermen vander prochie Hondert aelmoessen Jn witten taerwen broode van Jnghelsche tsiaers Om die te deelne ten viere stonden Jn elc Jaer Te wetene vp elc vand[e] viere zondaghen naest volghende de vier quatretempren viuentwijntich aelmoessenen elke aelmoessene weerd zijnde an witten taerwene broode van Jnghelsche eenen vlaemschen grooten van vierentwijntich mijten welke viuentwijntich aelmoessene de dischmeesters ghehoud[en] werd[en] vpden disch[e] te doen zine voor de hooghmesse en[de] daer vp te latene stane de hooghmesse gheduerende Ende daer naer zullen zij Bijden den prochiepape of predicant die danne Jnde poeye commen zal doen bidden int ghemeene ghebet

test

Jn deser maniere Eerst ouer de zielen vand[en] vad[er]e en[de] moed[er]e vand[en] vors[eiden] Jan kengiard zinen vriend[en] en[de] maghen en[de] ou[er]e allen den ghone die hem ye duecht ghed[aen] hebben lesen den zalm van de profundis met pater noster en[de] oracien daer toe dienende Daer naer ouer den zeluen Jan kengiard en[de]Joncvrauwe Jane vand[en] walle zinen wiue fondateurs vand[er] aelmoessene datse god staercke Jn dueghdelicken leuene also langhe als zij beede leuen zulle met pater noster en[de] aue maria Ende naer huerl[ieder] beeder doot zalmen lesen de profundis metten oracien ghelijc voren voor den aerbeidt vand[en] welk[en] ghebed[en] aldus te doene zij gheuen zullen den prochipape of predicant eenen vlaemschen grooten van vierentwintich pijten an ghelde Ende Danne zullen zij de vors[eide] viuentwijntigh aelmoessene deelen Rechtuaerdelick viuentwijntich aermen mensche daert meest van nod[en] en[de] best bsteit wesen zal binder prochie wonende zonder eeneghe Jonste of faueur daer inte doene noch dat de dischmeesters eenich voordeel daer Jn zullen moghen doen hueren ghebuers vriend[en] noch maghen noch hem zeluen in eeneghen manieren Beghinnen[de] deerste dellijnghe en[de] ghebet [aantal regels doorstreept] van desen te Deone Tsondaeghs naer de quatretempren die co[m]men zal naer der helegher crucen dach Jn dese maendt van Septemb[er] duust vierhond[er]t vivuentzeuentich Dander deellijnghe en[de] ghebet tsondaechs naer der quatretempre daer naer Twelke wert naer Sinte lucien dach voor kerssauent de derde Deelijnghe ende ghebet tsondaeghs naer den quatretempre naer groote vastenauent twelke es den tweeden zondach Jnde vastene Ende de vierde deelijnghe en[de] ghebet tsondaechs naer der quatretempren die comt inde Sijnxendaghe Twelke es den zondach vander helegher drieuoudicheit Ende also voort achteruolghende telken zondaghen naerde vier quatretempren alle Jare eeuwelic gheduerende Belopende de voornomde hondert aelmoessenen an ghelde vijf pond[en] paris[is] vlaemscher munten en[de] vand[e] ghebed[en] te doene viere scellijnghen parisisen siaers Also comter vanden vors[eiden] zes pond[en] paris[is] g[ro]odt zestiene grooten siaers daer mede de vors[eide] dischmeesters ghehoud[en] te betalene sheeren cheins vand[en] lande hier naer v[er] claerst en[de] ooc te doen doene telken vand[en] vors[eiden] vier zondaghen Eene lesende messe van Requiem Jn onser vrauwen capelle oft eldere Jnde voorkerke bij zulken priestere en[de] te zulker huere alst heml[ieden] ghelieuen zal Ende naer die messe den priester doen gaen vand[en] outare zonder ontgherwen ter stont ten graue daer de vors[eide] Jan keingaerd doude begrauen leicht voor onser vrauwe capelle en[de] daer lesen ouer zijn ziele en[de] zijns wijf ziele vadere en[de] moedere vand[en] vors[eiden] fundateurs van deser ghifte den salm

test

Deprofundis met pater noster aue maria ende oracien daer toe d[ienende] ende gheuen spaerswaertere naer de costume Ende o[m]me de vornom[de] ghifte van zes pond[en] paris[is] eruelic siaers wel en[de] duechdelic te heffene ende ontfane en[de] den vors[eiden] dische daennof vp den tijdt van nu dischmeesters waren boudin van capelleuelt en[de] loy de blonde wel ende duechdelic te v[er]zekeren So heift de vors[eide] Jan kengaerdt Janssone ghegheuen en[e] vpghedreghen en[de] bij des[en] p[rese]nten l[ette]ren gheeft ende draecht vp den zeluen dischmeesters ten oorbore ende profijte vande[en] aermen vand[en] vors[eiden] prochie van zu[n]nebeke Tincommen tblat ende profijten van vijf ghemeten twee lijnen achtendertich Roeden eruen die hy heift hem toebehoren ligghende inde prochie van zu[n]nebeke onder theerscip van Rijcquaert vand[er] gracht vors[eit] daennof de twee ghemeten ligghen te stoorems pitte boosten an anthuenius muesins hofstede ende de drie ghemet[en] twee lijnen achtendertich Roed[en] ligghen inden coolberch teenen sticke streckende zuut en[de] noord metten noordhende vpde groote strate die van ypre loopt te moorslede waert Belast wesende met sheeren cheinse ende voort teen ghemet ligghen[de] te storems pitte met twee grooten tsiaers den disch[e] van zu[n]nebeke en[de] anders niet belast wesende Consenterende ende willekuerende de vors[eide] Jan kengiard dat de vornomde dischmeesters ter stont zonder sy oft condicie handslaen moghen zonder eeneghe wettelichede daer toe te moeten oorboorne Antblat ende Jnco[m]men vand[en] vors[eiden] vijfghemeten twee lijnen achtenderdich Roed[en] lants en[de] dat van nu voordan heffen en[de] ontfanghen alle Jare om daer mede te doene en[de] vulco[m]mende tgeent dat vors[eit] es naer den wille en[de] begherte vand[en] vors[eiden] Jan kengiard Jnder manieren en[de] ter cause voren verclaerst eeuweleke en[de] eruelicke gheduerende Ende Jnconfortante en[de] vermeesijnghe van desen de zelue Jan kengiard heift hier toe noch ghegheuen vut zijnen vryen [aantal regels doorstreept] liberalen wille den vors[eiden] dischmeesters ende gheift zonder enich wederoupen Tbladt bate en[de] incommen van vier ghemet[en] ende tzestich Roeden eruen die hy heift ende hem toebehooren ligghen[de] Jnde prochie van passchendale onder theerscip van lonis vander kercstede Ter hofstede dan Jan de blonde vp staerf daer nu gillis nieuwelaet woenende es ghemeene en[de] onuerdeelt metten zeluen gillis en[de] met marie akets en[de] zijnder moed[er]e die wedewe es vand[en] vors[eiden] Jan kengaerd doude metgaders zulken laetprijse ende ooc al tghuent dat de zelue Jan Kangiard ter zeluer stede heift en[de] hem toeco[m]men ende verstoruen es bij der doot van zijne vadere Jn eruen

test

ende in catelen Consenterende ordonnerende ende willekuerende dat de vorseide dismeesters daer an ooc hantslaen moghen zonder eenghe wettelichede daer toe te oorboorne want als nu hij heml[ieden] hier toe consent en[de] speciael last gheift Niet verstaende dat wij Bailliu noch bouen ghenoemt eeneghen kennesse ghenomen hebben van zaken die ter kennesse ende Jndicature behooren vand[en] bailliu en[de] scepen[en] vand[en] vors[eiden] lonis vander kercstede maer als oorcond[en] Jn dat stic gheroupen ende ghebeden bijden vors[eiden] Jan kengiaerd om dat met hem te tuughene onder onsen zeghels Te deser condicie dat de voornoomde dismeesters die nu zijn ende naermaels wesen zullen ghehoud[en] werd[en] alle Jare soffisante Rekenijnghe te doene en[de] bewijs vand[en] ontfanghe ende Jnco[m]men[ne] vand[en] vors[eiden] lande Beloopende tsamen de groote van dien Tienne ghemeten lands twee Roeden min met gaders van hueren vutgheuen[ne] en[de] Betalijnghe bij goed[en] verclaerse voor mijnen heere den Abt van zu[n]nebeke ende voor Rijckewaert vand[er] gracht en[de] van hu[er]e n[aer]co[m]mers oft voor de ghuene die bij heml[ieden] daer toe gheco[m]mitteirdt werd[en] jnde Jnde name van heml[ieden] wien de vors[eide] Jan kengaerdt als fundateur van desen ze[er]e vriendeleke ende oedmoedelic met herten bidt dat zij hiertoe zien ende v[er]staen willen neerenstelic ende den aermen vander vors[eider] prochie van helpen bewaren ende besoorghen Ten fine dat Jntoecommenden tijden de vors[eide] niet v[er]donckeren noch achtere en bliuen bij Roukelooshede Ende Dat zij inde weldaet deelachtich moghen wesen Ende ooc dat te desen hende tverwassen ende ouerschieten vand[en] pachte ende proffijten vand[e] vors[eide] tien ghemeten lands twee Roeden min bouen den vors[eiden] zes pond[en] parisis[e] tsiaers ende betalijnghe van sheeren Rente ooc ghedistribueirt en[de] bekeerd zij den aermen vander prochie metten vors[eiden] aelmoessenen anghelde dinne daer mede te coopene zulke toespijse of dranc als elc vand[en] vors[eiden] aermen ghelieuen zal Ende elken aermen Jn nombre van viuentwijntich ghelijc ende euen vele dellende also wel vanden ghelde datter ouerschiet als vanden vors[eiden] prouende Sonder eenich voordeel noch achterdeel daer Jn yement te laten doen bijden vors[eiden] dischmeesters vut Jonsten of vrienscepe Jn eeneghen passe Betnoord zo wie tvors[eide] landt zal willen of begheren thoudene die zullen co[m]men ande vors[eide] dischmeesters voor ooghen ende toecommende wien de vors[eide] Jan kengiard als proprietaris ouer hem zinen hoirs ende naerco[m]mers daer toe vulle macht ende auctoriteit gheift bijden Jnhoudene van desen tzelue lant te v[er]pachten ende elken zijn gherijf te verhuerne Ten meesten oorbore ende proffijte vand[en] vors[eiden] aermen het zij bij kercgheboden en[de] v[er]hooghijnghe ende dat bijden Rade en[de] aduise vand[en] vors[eiden] tween heeren hueren hoirs ende naerco[m]mers Om daer mede te vulco[m]mene ende onderhoudene de ghifte ende begherte vand[en] vors[eiden] Jan kengiard Ten daghe ende Jnder manieren vooren verhaelt een paerlic zonder cesseren

test

Ende van alle goede Rekenijnghe ende bewijs te doene alle Jare alsoot Behoort ghelijc vors[eit] es Wel behouden dat de vors[eide] Jan Kengiard oft zijn hoirs ende naerco[m]mers zullen moghen lossen ende Jn hueren handen weder hebben de bladijnghe vand[en] vors[eide] lande mids daer vooren gheuende ende betalende den dischmeesters van zunnebeke de Somme van eleuen ponden grooten vlaemscher munten teenre waerf of met der vooren gheuende achte ponden paris[ise] vlaemscher munten erueleke Rente tsiaers wel beset wesende Metten welken elleuene ponden gro[ten] vp datse de zelue Jan kengiard oft zine naercommers vp leden teenre waerf den vors[eiden] dischmeesters ghehouden werden ter stont te coopene achte pond[en] paris[ise] erueleke Rente tsiaers vp goed bezet Ende die bekeeren alle Jare int goend dat vors[eit] es Hier af zijn ghemaect twee l[ette]ren van eenser voorme ende Jnhoudene daennof de vors[eide] dischmeesters den eenen hebben Jnde kiste van[den] dissche ende de vors[eide] Jan kengiard als fundateur ouer hem zine hoirs ende naercommers den anderen Omme die te doen bewaerne also hemleden goed dijncken zal Ende omme dese zake vast ende ghestade bliue ende ghehouden zij teeuweleken daghe zo hebbe Jc Jan kengaerd Janssone als fundateur van desen aelmoessenen dese p[rese]nte l[ette]ren aluoren ghezeghelt met mijne propren zeghelle als de ghone die de zaken vorscreuen kenne vp mijn zeluen vp mijn hoirs ende naerco[m]mers Ghebeden en[de] v[er]zocht den vornoomden Bailliu ende Scepenen Rijcquaerds vander gracht dese zake vp mij te kennene ende te zeghelne met mij Twelke zij ghedaen hebben Jn kennessen der waerheden hebben wij dese p[rese]nte l[ette]ren ooc ghezeghelt met onsen zeghels vuthanghende Dit was ghedaen tzunnebeke int scaecq Dijnghedach wesende onder den vors[eiden] Rijcquaerd vander gracht vp onser vrauwen auendt zeuensten dach van Septembre Jnt Jaer onsheeren duust vierhondert viue ende tzeuentich

test

Zunnebeke ses pon[de]n p[arisis] s[iaer]s om den disch van Zonnebeke anno 1475

Jaerghetijde van Jan keiniaert

tsame[n] 10 ghemeete[n] lants min 2 roede[n] van[de] welcke vijf ghemeete[n] ligghen 2 lijnen en[de] 38 roede[n] onder de eerlikheit van mher caerel de vooght etc[etera] en[de] de andere in passchen- daele