Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-148

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-10-1476

Type: Bevestiging door de voogd, schepenen en raad van Ieper van de lossing van bepaalde renten te Ieper door de abdij van Zonnebeke tegenover de Ieperse Sint-Nicolaasgilde

Beschrijving: De voogd, schepenen en raad van de stad Ieper laten weten dat de voogden, deken en procureurs van de Sint-Nicolaasgilde van Ieper laten weten hebben dat Loy de Vacht, abt van de abdij van Zonnebeke ( in het bezit van octrooibrieven van de hertog van Bourgondiƫ) bepaalde renten die bezet waren op huizen en erven binnen het schependom van Ieper, gelost heeft (+ beschrijving van de geloste renten).

Tekst

test

Wij Vooghd scepen[en] ende Raed vand[er] stede van ipre Doen te wetene allen lieden dat voor ons Jn onse ghemeene camere co[m]men zijn Victor van lichteruelde en[de] piet[er] vand[er] letewe als vooghd[en] dher ghijselbrecht vanden ack[er]e Deken dher Joos borrael Dher denijs de weerd p[res]b[it]res ende pauwels moenin procureurs van sinter niclaeux ghilde bind[er] vors[eider] stede Ende hebben verkent Dat Eerwerdich vad[er]e Jn goede Dher loy de vacht Jn desen tijden abdt vanden cloostre van zinnebeke Bi virtute van zekeren l[ette]ren van octroye van ons[en] harde gheduchten he[er]e en[de] prince minen Heere den hertoghe van bourgoengen Graue van vlaendren angaende den lossinghen vanden eruelicken Renten beset vp de huus[en] en[de] plaetsen van eruen bind[er] vors[eider] stede en[e] scependo[m]me van ypre die wij tonswaert hebben Jeghens heml[ieden] ghelost en[de] afghecocht heeft vichtiene scell[inghe] zeuene penn[inghe] halllinc paris[is] eruel[eke] Rent[en] die tvors[eide] ghelde Jaerlicx hadde vp twee huusen en[de] erue toebehoren[de] den vors[eiden] clooster van zinnebeke staende ende ligghende deen an dandere ande westzijde vand[er] bollincstrate Tusschen den huuse ende erue ghenaemt crootse Den zeluen cloostre toebehoren[de] ande zuudzijde of een zijde en[de] den huuse en[de] erue Roelant Robbes ande noordzijde of andere Vand[er] welker lossinghe en[de] afcope de vors[eide] vooghd[en] deken en[de] procureurs heml[ieden] ghehouden hebben en[de] houden ouer wel te vullen vernoucht en[de] betaelt Dies quite sceldende en[de] ontslaende minen he[er]e den abt en[de] cloostre vorn[omt] en[de] huere vors[eide] huuse en[de] eruen teeuweliched[en] Jn orcondscepen van Des[e] Scepenen Joris de breeuere Joris de Witte arnout van Rode en[de] lams[in] zwankaert Jnder welker ghedinkeness[e] en[de] versekerthed[en] hebben wij des[en] chaertre ghedaen zeghelen metten zeghele van zaker der vors[eider] stede van ypre Dit was ghedaen Den achtsten dach van octobre Jnt Jaer duust vierhondert zesse en[de] tseuentich

test

Jpre

ghelost xv svij d p[arisis] Jeghens de p[ro]cu[reurs] van s[in]te Nicholas ghilde anno 1406