Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-148bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-03-1479

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Bevestiging door de schepenen van Loouis vanden Kercstede van de verkoop van grond te Zonnebeke door Loy Mulaert aan Jacop Pauwels

Beschrijving: De schepenen van de vierschaar van de heerlijkheid van Loouis vanden Kercstede te Passendale laten weten dat Jacop Pauwels een stuk grond van 6 gemeten en 14 roeden land en bos gekocht heeft van Loy Mulaert. Het land is gelegen in de parochie van Zonnebeke.

Tekst

test

Wij Jan mi[n]ne au[er]tin eueraert gillis de Kemele amant de Russch[er]e ende Jan va[n] Roosebeke Scepen[en] Loonis vand[er] Kercstede van zijner viersca[er]e vand[en] houe van passchendale Jn desen tijd kennen als scepen[en] Dat voor ons co[m]me[n] es Jn p[er]sone Jacops pauwels ende heift ghecoocht ende wel betaelt eruelijke tzijne[n] bouf tzijns oors en[de] n[aer]co[m]mers bouf Jeghen loy mulaert sesse ymete viertien Roed[en] lans en[de] es busch ligghen[de] ond[er] de vierscare vors[eit] binder prochie van zijnnebeke Jn twee sticken es te wetene teen stic ghenaemd tberchrech lant groet vier ymete p[re]ter achtien Roed[en] strecken[de] oost en[de] west ligghen[de] neffens ande Dosselstrate en[de] den straetkine dat loopt te Jans vand[ern] berghe waert Danel oberechts en[de] Jans vanden berghe lant ant oost hende Jt[em] tand[er] stic ghenaemd tvelt groet twee ymete en[de] twe en[de] dertich Roed[en] lans strecken[de] oost ende weest calle[n] Jacops lant ou[er] de noortzijde ancels van dent[er]gheem en[de] de zuud zijde en[de] de kinderen fentins ou[er] tweeest hende Twelke lant met gaders alden cathelen dier vp en[de] Jn zijn zo heift de vors[eide] loy mulaert als v[er]coop[er] Jacop pauwels vors[eit] als coop[er] voor ons scepen[en] te wetten vp ghedreghe[n] met hallem en[de] ghifte ghegheue[n] en[de] ghewarendert zuu[er] van allen calengen Jeghen allen lieden quite lant o[m]me quite ghelt behouden she[er]en landscult Jaerlicx daer vte gaende desen coop was gheboden n[aer] thuut wijsen vand[er] kueren en[de] blef onghecalengiert Jn kennese der waerhede So hebben wij scepen[en] bouen ghenom[d] desen p[rese]nten sart[re] ghedaen zeghelen elc onser met zijne[n] zeghele vuthanghen[de] Dit was ghedaen Jnt Jaer ons he[er]en duus vierhondert achte en[de] zeue[n]tich Jn m[aer]te den xij.sten dach

test

Dit raeckt de ses ghemeten en[de] 14 roe[de]n bosch gheleeghen in Passchendaele 1478 door iacobs pauwels