Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-153

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-11-1487

Type: Bekendmaking door de schepenen van de abdij van Zonnebeke betreffende de ruil van grond tussen de abdij van Zonnebeke en Jan Traetsaert, Willem de Graue alias Moenis en Loy de Blonde

Beschrijving: De schepenen van de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke te Zonnebeke laten weten dat de abt 2 lijnen land geruild heeft met Jan Traetsaert, Willem de Graue alias Moenis en Loy de Blonde (+ situering van de grond).

Tekst

test

Wij Jan traetsaert Jan blo[m]me Matheus van Roesebeke Matheus staets en[de] Joos de muellennare Sceepen[en] Jn desen tijden mins heere sabds van zu[n]nebeke en[de] van zinnen couente van hueren heerscepe te zu[n]nebeke met datter toe behoort doen te wetene alle de gone die dese presente chaertere zullen zien of hooren lesen dat voor ons es co[m]me[n] Jn properen persone[n] Eerwerdeghe vad[er] Jn gode mi[n]ne[n] heere den Abd van zu[n]nebeke vter name van zinder kerke en[de] heift V[er]laecht Jeghen Jan traetsaert Jeghen willem de graue alias moenis en[de]Jeghen loy de blo[n]de en[de] Jeghen elken bij zonder van ij line[n] lands of daer ontrent litter mer of min landom land voore om voore streckende oost en[de] weest metten weest en[de] anden sijppit en[de] metten oost en[de] an straetkin dat loopt voor Jorijs wouters en[de] den cloestere van zu[n]nebeke gheland an beede zijden en[de] o[m]me dat alle saken vul co[m]me[n] zoude zin zo hebben dese drie persone[n] mi[n]nen heere den abd quite ghescolden van deser laghe en[de] hebbent hem te wetten vp ghedreghen met hallem en^de]ghifte ghegheuen wel en[de] wettelike naer de costume en[de] vsage vander voors[eider] vierscare en[de] zij hebbent hem belooft waranscip zuuer van alle calaengen Jeghen allen lieden zuuer land behouden scheeren landscult Jaerlicx daer vte gaende Dits ghedaen Jn Rechter v[er]laghe al wettelike al soe vooren gheseit es ligghende binder prochie van zu[n]nebeke ende onder mi[n]nen heere den abt van zu[n]nebeke en[de] zin couent Dit land es zuuer niet belaest Dan met scheeren cheynse Jn kennessen der waer heyden Soe hebben wij scepen[en] boue[n] ghenompt desen chaertere ghezeghelt elc van ons met zinnen properen zeghele vut hanghende Dit was ghedaen als men screef Duust vier hondert zeuen en[de] tachte[n]tich vp den xxij.en dach van nouember

test

V[er]laghijnghe va[n] la[n]de in zu[n]nebeke ten goede va[n] delscat