Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-159

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-11-1492

Type: Bevestiging door de schepenen van de heer van Halleims te Kachtem en van de heer van Uitkerke te Mezegem van het weer op schrift stellen van de rechten van de kapelanij van de OLV-broederschap te Roeselare op erfelijke renten te Kachtem en Mezegem

Beschrijving: De schepenen van de heer van Halleims, voor de vierschaar in de parochie van Kachtem, en de schepen van de heer van Uitkerke, voor de heerlijkheid van Mezegem, laten weten dat de heer Pieter de Dondere, priester en kapelaan van de kapel en broederschap van OLV te Roeselare, voor hen verschenen is. De kapelanij bezit erfelijke renten op gronden te Kachtem en Mezegem. De oorkonden hieromtrent gingen echter verloren in de oorlog, maar de eigenaars van de gronden kwamen voor de vierschaar en gaven op hoe groot hun grond was, en hoeveel rente zij jaarlijks schuldig waren aan de kapelanij. Deze gegevens werden opgetekend door de vierschaar (+ opgave van de gegevens).

Tekst

test

Wy Joos Trude jan van gheluwe luux noppe ende Jan de vos scepene[n] In desen tyden myns he[e]ren van halleims van zynder vierscare van Rade Inde p[ar]rochie va[n] caechtem met datt[er] toebehoort en[de] mathijs bouckaert In desen tyden scepene[n] myns heere[n] van vutkerke Inde zelue vierscare t[er] cause van zijnder heerlichede van meeseghem te zame[n] kennesse draghende In deze zake Doen te wetene alle[n] den ghene[n] die dese presente lettre[n] zulle[n] zie[n] of hore[n] lesen dat voor ons co[m]men es In propren persone her piet[er] de dondert p[rie]stere Capelaen In desen tyden vander Capelrie en[de] broederscepe van ons[er] vrauwe[n] te Rousslare Ende al daer In onse presencie heeft ons te kennene ghegheuen hoe dat de vors[eide] capelrie heift zekere eruel[eke] Rente[n] streckende vp diuersche plecke[n] van lande ligghende Inde prochie van caechte[m] en[de] onder theerscip van meeseghem vors[eit] groot Int gheheele elleuene hond[er]t erue[n] Waer vp de vors[eide] capelrie Jaerlix heeft de so[m]me van vichtien g[roten] Vlaemscher mu[n]ten elx Jaers vallende alle Jare vp sente baefs van ouden tijden waer of dat de brieuen met der orloghe en[de] beroerder tyt die In vlaendre langhe tyt gheweest heeft v[er]loren of verbrant zijn En[de] de vors[eide] her pieter als capelaen vors[eit] zo v[er]re ghesproken mette[n] ghene[n] die nu ten tijden eruachtich zijn Inde vors[eide] xj.C eruen daer de vors[eide] Rente vp strect als dat zy by hueren consente ende vrijen wille zijn co[m]men voor ons scepene[n] boue[n] ghenomt t[er] vierscare te Rade ende hebben al daer ouerbrocht elc de grootte van zyne[n] lande en[de] hoe vele Rente[n] zij Jaerlix sculdi[ch] zijn der vors[eider] capelrie vallende alle Jare te bamesse also vors[eit] es Daer of dat wij scepenen bouen ghenomt t[er] begheerte van piet[er] al wett[elick] de kennesse droughen en[de] was t[er] stont ghestelt In onse ferye en[de] Regystre vand[en] vierscare vors[eit] Inder maniere[n] hier naer v[er]claerst Eerst piet[er] vanden houte de heelt vander hofstede daer hij nu ten tijd[en] wonachtich es de noortzijde vander zeluer hofstede voor thuus en[de] bachten huse mette[n] cateilen der vp ende In zijnde ertuast worteluast ende nagheluast groot driehondert erue[n] ende ghelt elx Jaers viue scell[inghen] viij d[enieren] par[isis] De we[dew]e gillis van houte vp dander heelt vander zeluer hofstede de zuutzijde met allen den cateilen ertuast worteluast en[de] nagheluast groot iij erue[n] ende ghelt elx Jaers vyf scell[inghen] viij d[enieren] par[isis] De wedewe Joos van Toers vp een g[…?] lants ligghende neffens ander zuutzijde vand[er] zeluer hofstede ghelt elx Jaers drie scell[inghen] viij d[enieren] par[isis] Bedraghende te samen t[er] so[m]me van vichtien g[roten] siaers Ende elc van desen vors[eiden persone[n] hebbent aldus ouerbrocht jnder maniere[n] vorscreue[n] o[m]me den vor[seiden] her pieter de dondert als capelaen vors[eit] ofte andere zijne naerco[m]mers bringhere deser lettre[n] cause hebbende vand[en] vorseide capelrie de vors[eide] eruelicke Rente van vichtien groten vlaemscher mu[n]ten elx Jaers te moghen Innene en[d]e vercrijghen naer de costume deser vierscare vp dese vors[eide] elleuene hondert erue[n] ende ooc vp elke plecke zonderlinghe also v[er]re als dit belast es alle Jare vp sente baefs dach teenen paymente Dat es so wanneer de vors[eid]e personen ofte huerlede[n] hoyrs en[de] naerco[m]mers die besitters wesen zulle[n] van desen vors[eiden] erfgronde In ghebreke zijn zulle[n] van desen vors[eiden] erfgronde wel ende vulco[m]melicke te betalene alle Jare dese vors[eide] eruelicke Rente van xv g[roten] siaers Inder maniere[n] vorscreue[n] Dat danne stappans de vors[eide] her pieter de dondert als capelaen vors[eit] ofte zyne naerco[m]mers bringhere deser lettre[n] cause hebbende vand[e] vors[eide] capelrie mach co[m]men te wette met desen presente[n] saertere o[mme Inninghe te hebbene vander vors[eider] gheuallen eruel[ike] Rente en[de] alle de wett[elicke] costen daer an cleuende Ende daer [...?] en quame ten bescudde vander vors[eider] erue[n] ende cateilen In tijden ende wijlen alzo behoorde So sal da[n]ne de vors[eide] her pieter als capelaen ofte zijne naerco[m]mers bringhere deser lettre[n] cause hebbende also vors[eit] es al wettelicke mogen of winnen dese vors[eide] vj[...?] erue[n] metter cateilen vorscreuen en[de] oec ellic plecke zonderlinghe die Inghebreke werd van te betalene alle Jare een daghe vorscreue[n] ten proffyte vander vors[eider] Rente diere diere [sic?] Jarlic vte gaet Ende naer der afwinninghe ter stont hant slaen ande vors[eide] cateilen ten proffite vander vors[eider] capelrie ouer huer proper goet Ende vors[eide] [...?] mainten[eren] ende ghebruuken ten proffyte vand[er] vors[eider] capelrie teeuweghen daghen ofte [...?] totte tijt en[de wylen datt[er] yement comt die met goede[n] Rechte an dese vors[eide] [...?] hantslaen mach Ende dit hy danne vp vp [sic?] leecht ende betaelt der vors[eider] capelrie alle v[er]leden achterstellen van Renten Diemen der vors[eider] capelrie sculdich ende tacht[er] es ten daghe vander ofwinninghe ende alle de wett[elicke] costen daer an cleuende Ende ten neerensten versoucke van partien So hebben wy scepenen bouen ghenomt Desen presenten saertere ghezeghelt Elc ons[en] met zynen zeghele vuthanghende den viij.en dach In Nouembre Int Jaer ons heeren Duust vierehondert twee ende neghentich

test

Rousselaere

Saertere van Renten In Kaechtem toe behoerende der Capelrie van onser vrauwen broederscip te Roesseleere anno 1492