Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-160

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-10-1493

Type: Bevestiging door de schepenen en baljuw van de heerlijkheid van Joos vander Poorte te Passendale betreffende de wettelijke afwinning van grond door de procureur van de abdij van Zonnebeke, ten gevolge van een niet-betaalde rente

Beschrijving: De schepenen en baljuw van de heerlijkheid van Joos vander Poorte te Passendale, 'te Akets' genoemd, brengen verslag uit van het verloop en de afloop van een zaak die door Jacob vander Gracht, procureur van de abdij van Zonnebeke, aanhangig gemaakt werd bij de genoemde vierschaar. De abdij beschikt immers over een document dat haar recht geeft op een erfelijke rente op 3 gemeten grond. Die rente werd niet meer betaald, en de abdij maakt nu aanspraak op de grond. De zittende laat doet afstand van al zijn rechten, behalve het recht van vierschaar. Mogelijke belanghebbenden worden driemaal gedagvaard, maar niemand doet recht gelden op de grond. Na 2 uitstellen, luidt het vonnis dat de procureur, in naam van de abdij, de 3 gemeten grond en alle katelen erop als eigen bezit mag beschouwen.

Tekst

test

Jc Jan nieulaet bailliu en[de] Wij heinderic vande[n] hulle pieter pauwels pieter vander muestere pieter haket Jan De breede lamsin stoct ende pauwels thierin Schepene[n] Joos vander poorte van zijnder heerlijchede Jn passchendale ghenaemt te akets Jn Desen tijdt Doen te wetene alle[n] Den ghone[n] Die Desen presenten tsiaertere zulle[n] zien of hoore[n] lesen Dat een Jacob vander gracht als procueur en[de] mueghende ouer mijnen heere Den abt ende tcouent van Cen clooster van zunnebeke vp eene[n] wettelijke[n] dinghedach Jn ghebanner vier scaren en[de] heift Daer zo vele wettelijcheden gheoorboort als Dat hem was ghewijst Dach te Doene eenen Jan de graue als vp sittende laet en[de] voert alle De ghone Die yet segghe[n] of spreken wille[n] Jeghe[n] eene[n] eruelijke[n] Rentebreif Den welken gheannexeirt es an Dese presente lettere[n] Den welken te wette gheleyt es en[de] ghelesen o[m]me ghebrec van achterstelle[n] vander voers[eider] Rente vp eene[n] sondach Jn De prochykerke van passchendale voer Den naesten DingheDach o[m]me ten naesten Dinghedaghe te ziene en[te] te hoorne wat sij segghen willen Jeghe[n] Den voerseiden wettelijken Rentebrief Die te wette ghebrocht es o[m]me tghebrec van achterstellen Ende ten eerste[n] Dinghedaghe Daer naer o[m]me co[m]mende zo quam de voers[eide] Jacob vander gracht als procureur en[de] mueghende ouer mijn heere den abdt en[de] couent vanden clooster van zunnebeke Jn wettelijker ghebanner vierscare[n] en[de] versochte Raet en[de] tale en[de] hem selue[n] te zijnder tale en[de] de voernomde bailliu consenteirde hem te wette te sprekene De voernomde Jacob vander gracht also hij procedert versochte Daer voert gheheescht te hebbene eene[n] Jan De[n] graue als vp sittende en[de] voert alle De ghone Die yet segghe[n] of spreken wilden Jeghen Den wettelijke[n] beseghelde[n] tsiaertere Die hij te wette ghebrocht hadde mids Dat tkercghebodt ghedaen was alsoot vter vierscare ghewijst was waer of Jc bailliu voers[eit] maende schepene[n] vande[n] Rechte Ende wij schepene[n] voers[eit] wijsden Dat me[n] voertheesschen soude Jan De[n] graue als vp sittende laet en[de] voert alle de ghone Die yet segghen of spreken wille[n] Jeghen Den voers[eiden] wettelijke[n] Rente brief welc vonnesse Jc bailliu voers[eit] vulquam Daer naer ten versouke van Jacob vander gracht al so hij procedeirt zo wart tkercghebodt Jn kenne[n] ghedaen en[e] ander waerue[n] voert gheheescht De[n] voernomde[n] laet en[de] voert alle De ghone Die yet segghen of spreken willen Jeghe[n] Den voers[eiden] eruelijken tsiaertere Die Daer te wette ghebrocht en[de] ghelesen was En[de] stapphans De voers[eide] Jan de graue quam voer ooghen als laet en[de] scult zijn Rechte quijte behoude[n] trechte vander vierscare En[de] stapphans De voers[eide] Jacob vander gracht also hij procedeirt versochte voert wet vp twelke Jc bailliu voers[eit] maende schepene[n] vanden Rechte en[de] wij schepene[n] voers[eit] wijsde[n] o[m]me Dies wille Dat De laet voer ooghen co[m]men was en[de] zijn Rechte quite ghescolden hadde behouden trechte vander vierscare Dat me[n] alle andere Derde waerue[n] voert heessche zoude Die yet segghen of spreken willen Jeghen Den voers[eiden] beseghelden tsiaertere vp hueren Derden en[de] vtersten voertheesch De voernomde Jacob vander gracht also hij procedeirt o[m]me Dies wille Datter niement en qua[m] noch en ghinc no zijnen noch zinne bode en sende versocht De contumacie te hebbene vp alle andere Die yet seghen of spreke[n] wille[n] Jeghen de[n] voers[eiden] wettelijken brief Die Daer te wette ghebrocht en[de] ghelesen was en[de] naer De contumaci[...?]besette ghedaen te zijne al wettelijke metter Roede naer Den Jnhoudene van De[n] wettelijken brieue Dat hem schuldich was van gheschiene vermat hem Dier wettelijke Jn schepene[n] en[de] versochter of ghemaent te hebbene vande[n] welke[n] Jc bailliu voers[eit] maende schepenen vande[n] Rechte en[de] wij schepene[n] voers[eit] ghemaent zijnde seiden naer tghuent Dat voer ons lede[n] co[m]men es segghe[n] Dat wij noch vroet noch eens en zijn van Der sake watter ofschuldich es va[n] gheschiene mette[n] Rechte wij nemens ons veurst en[de] Dat eerste waerf secht hoe en[de] te wat Daghe bailliu ten eersten DingheDaghe vp Dat wijs vroet en[de] eens zijn en[de] Jacob vander gracht was al wettelijke verdaecht naer costumen van Der vierscare Ten eersten DingheDaghe Daer naer o[m]me co[m]mende So qua[m] De voers[eide] Jacob al so hij procedeirt Jn wettellijker ghebanner vierscare en[de] versochte te wette te sprekene twelke Jc bailliu voers[eit] consenteirde Jacob vander gracht alzo hij procedeirt seide Dat hij ten laetsten DingheDaghe voer Desen zo verre Jn wette gheprocedeirt hadde ter cause van eene[n] eruelijke[n] Rente brieue Die hij te wette gheleyt heift en[de] Dat wettelijke gheachtervollecht zo Dat ghij v.lede[n] scepene[n] belast heift met veurste[n] Ten welke[n] DingheDaghe en[de] veurst Jc my presentere Dat Jcker toe co[m]me Jn tijde[n] en[de] Jn wijlen en[de] Dat Jc also Jc procedere an de zake winne[n] of verliese[n] mach ver met Jn schepene[n] Dus heesche en[de] versouke De contumacie ghewijst te hebbene vp alle andere Die yet segghen of spreken willen Jeghe[n] De voers[eide] beseghelte En[de] naer Der contumacie ter beseghelde en[de] verande ghedaen te zijne alzo Jc voore[n] versocht hebbe Dus ouer my bailliu en[de] Jc versouke Dat ghij schepene[n] maent vanden Rechte Jc bailliu voers[eit] hebbe schepene[n] ghemaent vande[n] Rechte en[de] wij schepene[n] ghemaent zijnde Senden o[m]me Dies wille Datter niement en quam noch en ghinc Dit hem compareirde Jn wette meer Dan Jacob vander gracht als procuruer en[de] mueghende alzo hij procedeirt Dat wij vand[er] sake noch vroet noch eens en zijn wat Datter of schuldich es te gheschiene mette[n] Rechte wij nemen ons anderde veurst Secht hoe en[de] te wat daghe Jc maens v Bailliu te[n] eerste[n] DingheDaghe vp Dat wijs vroet en[de] eens zijn Sechter voert wet of Jc maens v Bailliu dat ghij paertien verdaghen zult te[n] eersten Dinghedaghe vp huer principael en[de] Datter meer an cleift als verre alser paertien zijn Twelke Jc bailliu also dede Ten eerste[n] Dinghedaghe o[m]me co[m]mende So quam de voers[eide] Jacob vander gracht also hij procedeirt Jn wettelijker ghebanner vierscare[n] en[e] presenterde hem te zijnen wettelijke[n] Daghe en[de] ter veurst al Dat hij bij Rechte schuldich was van Doene met al Den articlen ende vermete[n] Daer toe behorende En[e] versochte De contumacie ghelijc hij versocht hadde ten laetsten DingheDaghe voer Desen En[e] versochter of ghemaent te hebbene van de[n] Rechte En[de] Jc bailliu maende schepene[n] vande[n] Rechte En[de] wij schepene[n] ghemaent zijnde van onsen [deels onleesbaar door plooi] o[m]me Dies wille Datter niement en gaet noch en comt noch zinne nocht zinne bode en sent noch niement hem Jn wette en presenteirt Jn tijden en[de Jn wijlen Recht heesschende noch begheerende noch te proposerene Jeghen De voer[eide] wettelijke beseghelte Die Daer te wette ghebrocht en[de] ghelesen was So waren alle andere gheocntumaciert en[de] versteken van huere[n] wettelijke[n] Daghe vte gheleyt nv t[er] tijdt hede[n] buten slants en[de] onbewaerde kindere[n] En[de] stapphans begherde de voers[eide] Jacob vter name van mijne[n] heere Den abdt en[de] couente van zunnebeke paysiuele ten voers[eiden] besette ghedaen te zijne waer of Jc schepene[n] maende vanden Rechte en[de] wij schepene[n] wijsde[n] Dat gij bailliu als heere Jacob vander gracht ouer en[de] Jnde name van mijne[n] heere De[n] abdt en[de] couent van Zunnebeke Doe[n] zult ten voers[eide] Drie ghemete[n] lants en[de] alle De catheylen Diere vp en[de] Jn zijn ert vast wortel vast ende naghel vast en[de] Dat houde[n] ouer huerleder vry prop[er] goet Jn Der seluer vorme en[de] also verre als Den tsiaertere an Dese presente lettere gheannexeirt te vullen verclaerst en[de] mencyoen maect Tote en[de] ander stont Dat man of wijf of eenich kerstin meinsche comt Diet met betere[n] Rechte schuldich es te hebbene Jn Der seluer voorme en[de] maniere[n] also schepene[n] ghewijst hebben zo Dede jct bailliu en[de] vulquam tvonnesse van schepene[n] van al te wel en[de] wettelijke naer costume[n] en[de]vsagen van Der voers[eiden] vierscare Ende o[m]me Dies wille Dat my bailliu en[de] ons schepenen voers[eit] alle Dese saken en[de] elke zonderlinghe cont en[de] kenlijc zijn alzo hier voeren ghescreue[n] staet So hebben wij Jn kennessen van waerachticheden Dese presente l[ette]ren gheseghelt elc van ons met zijne[n] properen seghele vtehanghende ghedae[n] Jnt Jaer ons heeren Duust vier hondert Drie[n] en[de] neghentich Den x.sten Dach Jn octobere

test

Paschendale xx s p[arisis] s[iae]rs

Een hofwijnghe va[n] gronde groot dry ghemeten in paschendale om het verloopen van xx s p[arisis] siaers anno 1493

tJaerghetijde van dher Joos cappeuelt