Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-160bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-06-1433

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering in de bron: "te sente Jans daghe int Jaer ons heeren m cccc ende drieendertich" (24/06/1433).

Type: Bevestiging door de schepenen van de vierschaar van Jan van Morslede te Passendale betreffende de pandstelling van grond te Passendale door Jan Outerloot voor schulden ten opzichte van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De schepenen van de vierschaar van Jan van Morslede te Passendale laten weten dan Jan Outerloot bekend heeft 21 pond parisis Vlaamse munt schuldig te zijn aan de abdij van Zonnebeke. Jan moet de abdij immers jaarlijks 20 schellingen parisis betalen voor het jaargetijde van de heer Joos van Cappeluelt, priester. Jan of zijn erfgenamen moeten de abdij de volledige som van 21 pond parisis betalen, en de achterstallige jaarlijkse betalingen voor het jaargetijde. Jan Outerloot gaf een bunder land in 2 percelen en gelegen in de parochie van Passendale als onderpand voor deze toekomstige betalingen. Indien hij of zijn nakomelingen in gebreke zouden blijven, zou de abdij de hand mogen slaan aan deze grond, en mogen genieten van de opbrengsten ervan, tot het verschuldigde bedrag volledig betaald zou zijn.

Tekst

test

Wij Jan out[er]loot Joos banin Willem De breede Jan bloume ende Denijs Willaerd Schepene[n] Jans van morslede va[n] ziinre vier- sca[er]e te passchendale in desen tijd Doen te wetene alle[n] Den ghone[n] Die Dese p[rese]nte l[ette]re zulle[n] zien of hore[n] lesen Dat voor ons es co[m]men in propre[n] p[er]sone Jan out[er]loot en[de] heeft verkend en[de] verlijd Dat hij schuldich en[de] tacht[er] es goed[en] schulde[n] loyaelder en[de] onu[er]gholden mine[n] he[er]e de[n] abt en[de] couente van Der kerken van zunnebeke De somme van eenentwintich pond paresisen vlaemscher munte[n] En[de] Dat ute cause[n] van Dat De vornoo[m]de Jan out[er]loot schuldich was Den her Joos van cappeluelt priest[er]e De vors[eide] somme De welke voornoo[m]de somme De zelue her Joos gaf en[de] vp druch mine[n] he[er]e De[n] abt en[de] couente van Der kerke[n] van Zunnebeke omme D[aer] mede te Doene ee[n] Jaretide ou[er] ziine ziele van twintich schele par[isis] elcx Jaers eewelike en[de] eruelike gheduerende Vanden welken eenentwintich pond par[isis] vornoo[m]t Jan out[er]loot gheue[n] en[de] betale[n] zal alle Jare De twintich schele par[isis] voornoomt om tyaretide mede te Doene also voors[eit] es also langhe en[de] toter tijd en[de] wijle[n] Dat Jan out[er]loot vors[eit] of zijn oeyr en[de] aeldinghe[n] vplegghinghe en[de] vulle betalinghe ghedae[n] zal hebben mine[n] he[er]e De[n] abt en[de] couente voornoomt van Der somme van eenentwintich pond par[isis] minte[n] vors[eit] En[de] voort alle verledene croys om tyaretide mede te Doene Die menre Danne van verledene[n] paymente[n] of tacht[er] zijn zal En[de] Dese vors[eide] twintich schele betalende alle Jare teene[n] paymente Dats te wetene te sente Jans Daghe mids zomers waer of teerste payment vallen zal te sente Jans Daghe int Jaer ons he[er]en M CCCC en[de] Drieendertich En[de] also voort an ghel- Dende van Jare te Jare En[de] van paymente te paymente met alzulken ghelde en[de] munte[n] als gaen zal te brode en[de] te wine int lant van vlaend[er]e te[n] daghe[n] Dat men elc payment ghelden en[de] betale[n] zal En[de] omde[n] voornoomde[n] cloost[er]e en[de] couente te bet versekerd te zijne zo heeft De voornoo[m]de Jan out[er]loot in hande[n] en[de] in pande[n] en[de] in recht[er] besettinghe[n] ghesteld een buund[er] lands lettel meer of min in tween p[ar]cheele[n] ligghende bind[er] p[ro]chie van passchendale ond[er] de vierscare voorseit Eerst inde wynaerds mersch vier line[n] lands tussche[n] Jacobs van steenuoorde[n] lande ou[er] een zijde en[de] gillis va[n] steenuoorde lande of and[er] zijde Jt[em] inde meresch beelc vijf line[n] lands ligghende beweste[n] and[er]e dulumc[?] viu[er]e Jn Deser maniere[n] en[de] condicie[n] bij also Dat faute of ghebrec ware Jn Jan out[er]lote voorseit of in zine oeyrs en[de] naerco[m]mers van te betaelne alle Jare De twintich schele par[isis] vors[eit] om tyaretide mede te Doene te[n] Daghe en[de] paymente boue[n] noomt So mach Die ghone Die Desen wetteliken breif bringhe[n] zal goede cause en[de] mueghenthede van mine[n] he[er]e Den abt en[de] couente va[n] De[deels onleesbaar door plooi] van zunnebeke voornoomd hebbende comme[n] en[de] slaen hant al wettelike int voornoomde land en[de] Dat houde[n] note[n] plote[n] heffen en[de] ontfanghe[n] [deels onleesbaar door plooi] en[de] [...?]an bladinghen en[de] profite[n] Der of commende tote and[er]e stond tijden en[de wijsen Dat Jan out[er]loot zijn oeyrs en[de] naerco[m]mers of Die ghone D[ie] [deels onleesbaar door plooi] Delaers wesen zullen van Der voorseid[er] erue[n] vulcommen payment ghedaen zullen hebben van al Dies me[n] mine[n] he[er]e Den [deels onleesbaar door plooi] couente voornoo[m]t van verledene[n] paymente[n] tacht[er] zijn zal En[de] voort zo wannee Dat Jan out[er]loot of zine[n] oeyrs en[de] naerco[m]mers ghelieft zo moghen zij vplegghe[n] en[de] betale[n] de vors[eide] somme van eenentwintich pond par[isis] voornoomt mette[n] croyse en[de] alle verledene[n] paymente[n] Die menre Danne van verledene[n] paymente[n] of tacht[er] zijn zal En[de] Dan hebben Dese vorseide[n] brief wed[er]e Jn kennessen D[er] waerhede[n] so hebbic Jan outerloot voornoomd al vore[n] Dese wett[elicken] brief gheseghelt En[de] hebbe ghebede[n] schepene[n] mine medegheselle[n] met mi te zeghelne twelke zij t[er] bede[n] van mi ghedaen hebben elc onser met zijne[n] propre[n] zeghele ute hanghende ghedaen int Jaer ons heere[n] Dusentich vierhondert en[de] Drieendertich Den tiensten Dach in wedemaent

test

De brief va[n] .xx. l[ibras] par[isis] siaers vp Jan wout[er]loot te passchendale