Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-71

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-06-1316

Opmerkingen analytische datum: In 1316 viel Sint-Jan (24 juni) op een donderdag; de woensdag vóór Sint-Jan was dus 23 juni.

Type: Bevestiging door de schepenen van Jhan van der Heide van de verkoop van gronden en een huis te Passendale, en de vercijnzing ervan door Gillis Boidin

Beschrijving: De schepenen van Jhan van der Heide laten weten dat Gillis Boidin 1/2 bunder land binnen de parochie van Passendale en binnen de heerlijkheid van Jhan van der Heide gekocht heeft; op de grond, die in 3 stukken verdeeld is, bevindt zich een huis (+ lokalisering van de stukken). De verkopers, Willem Terninghe en zijn echtgenote, jonkvrouw Belen, verklaren volledig betaald te zijn. Daarna sloot Gillis Boidin een overeenkomst met Adelisen, de weduwe van Willem van der Borne, en haar kinderen: hij verhuurt haar het genoemde land en het huis tegen een erfelijke cijns van 10 schellingen parisis, in 2 termijnen te betalen (+ bijkomende voorwaarden).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Weten alle die sijn ende die sullen sijn ende desen chaerter horen lesen dat Gillis Boidin heeft ghecoht theghen Willem Terninghe ende theghen joncvrauwen Belen sijn wijf een half buunre lands lettel min of me ligghende binder prochie van Paschendale ende binnen der herscepe Jhans van der heide in drien sticken ende een huus der in. teerste stic ligghende de hostede daer thuus in staet ende een ander stic ligghende tusscen diere hostede ende der groter strate ende daer duere gaet de kerke wech. ende derde stic een merch beelcsijn ligghende an Heinric merch van der Borne bezide den weghe die gaet voer die hostede. tweelke lant ende merch ende huus Willem Terninc voerseit kochte theghen Willemme van der Borne ende theghen sijn wetteleke wijf ende ontfinghet met halme ende met ghiften ende met warscepe also men erve es sculdech ende pleghet tonfanghene ende daer verhuerde Willem Terninc weder dat lant merch ende huus Willem van der Borne ende sinen wive x [...?] parisise elkes jaers weelke x [...?] par[isis] Lemmin Ramaer ende Griele sijn wijf ende Lemmekin haer sone plaghen te ontfanghene ende dit voerseide lant merch ende huus ontfinc Gillis Boidin voerseit van Willem Terninghe ende van joncvrauwen Belen sinen wetteleken wive met halme ende met ghiften ende met waerscepen olso men es sculdech ende pleghet erve te ontfanghene ende Willem Terninc bekende hem wel vergolden van den cope ende Lemmekin Ramaer scalt quite ol trechte dat hi hadde jof hebben mochte the ghen Willem Terninghe jof an de voerseide erve daer naer makede Gillis Boidin voer seit ene voerwoerde theghen Adelisen wedewe Willems van der Borne ende theghen haer kindere ende verhuerde dat selve lant merch ende huus tenen erveleken chense tien sceleghe parisise den ouden parisisen over ene penninc grote tornoise ende over tien peneghe ende een hallinc jof de werde in andere muente te geldene dene heelt te sente bavesmesse eerst comende ende dander heelt te medewintere daer na volghende ende also van jare te jare voert erveleke ende daerbi moeten Adelise ende haer kindere houden dit voerseit huus te ghereke olso den huse toe behoert ende waert de sake dat Adelise voerseit ende haer kindere niet ne golden Gillise voerseit jof den gonen die desen chaerter sal bringhen ten ter minen voerseit ende teen paiement achter volghede tander so mochte Gillis voerseit jof de gone die dees chaerters partie sal bringhen hant slaen an tvoerseide lant ende merch ende huus ende houdent erveleke paisivelleke over sine propere erve sonder ander wettelekehede of te doene. dese pointe olle olso voerseit es kennen scepenen Jhans van der Heide, Pieter Ketel, Michiel Ketel, Jhan Lombaert, Jhan de Biscop, Heinric der wedewen sone, Jhan van den Hove ende Willem de Pape dit was ghe maecht int jaer ons heren M CCC ende sestienne soensdaghes voer sente jhans dach baptiste te midde zomers

test

Gillis Boidin cochte tjeghen Willem Terninghe een alf bunre lands lichende in drien parchelen, te tween paiementen te gheldene tcheirste sinte baefs messe, tander te medewintede der na voelghende x s. te tiene ende te allinghe siaers nemaer hie begherde in siin huterste, ols hiet ons ghaef dat men ..meer van dan heden name dan x s. sulke munte ols gaen soude ende de here van sire rente ontfaen soude ende thuus te laten te