Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-72

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-02-1322

Opmerkingen analytische datum: Het feest van Sint-Petrus valt op 22 februari; in 1322 viel het op een maandag, dus viel de zaterdag ervoor op 20 februari. // Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Bevestiging door de vierschaar van de heerlijkheid 'Bourgogne' te Zonnebeke van de verkoop en vercijnzing van een stuk grond door Jehan van Borgoignen van Zinnebeike

Beschrijving: De schepenen van de vierschaar van jonkvrouw Margrieten Bekemans, van haar heerlijkheid van 'Bourgogne' te Zonnebeke, laten weten dat Jehan van Borgoignen van Zinnebeike 1/2 bunder land, gelegen in de parochie van Zonnebeke en binnen de vierschaar van 'Bourgogne', gekocht heeft van Jehan Lauwarnie van Zinnebeke (+ ligging van de grond). De genoemde Jehan van Borgoignen heeft daarop dat stuk grond in erfelijke cijns weer aan Jehan Lauwarnie gegeven, voor 10 schellingen erfelijke rente.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wie Lambay Jehan vanden Plassce, Clais Bulait, Lambert vanden Hille, Pieter vander Zele ende Clais Vulesteke schepenen up therscep joncvrouwe Margrieten Bekemans up de vierscare diemen heet Bourgoigne in de prochhie van Zinnebeke doen te weitene alle den gonen die desen chartre zullen zien of horen lesen dat Jehan van Borgoignen van Zinnebeike heift ghecocht ende ghecreghen wel ende wettelike te sinen boef ende te sijns hoirs jeghen Jehan Lauwarnie van Zinnebeke een half buunre lants litel min of litel meer ligghende inde prochhie van Zinnebeike ende binnen der vierscare van Borgoignen an doost zide van smasscels helfte tusscen Beatrisen Colins lande an dene zide ende Grelis lande vander Mersch an dandre zide vanden welken lande de vorseide Jehan Lauwernie hout hem wel betaelt ende vergolden ende hevets Janne van Borgoingen halm ende ghifte gheworpen wel ende wettelike na costumen ende usagen van der vorseider vierscare van Borgoignen ende hevet hem ghelooft ende ghewed te wa- randerne ende te quitene van allen calaingen jeghen allen lieden qua lant omme quite ghelt behouden sheren chens vanden lande diere ute gaet hiernaer de vorseide Jan van Borgoin gen heift weder ghegheven ende geotroiert dat vorseide half buunre lants tenen erveliker chense Jehan Wouwernie vornomt te houdene hem ende sinen hoirs van Janne van Borgoingen ende van sinen hoire ewelike omme tien sceleghe den ouden groten [...?] over tien peneghe ende een hallinc of andre munte te dier weirde erveliker rente siaers, de welke rente Jan Laurin es sculdech te gheldene teerste paiement dat es te wetene tien sceleghe alsulke munte als vorseit es sinte baefs messe deerste die comt, ende also vort van jare te jare telken sinte baefsmesse es hi ende sijn hoir of de gone die tvorseide lant houden sal sculdech te gheldene den vorseide tien scele erveliker renten Janne van Borgoingen ende sinen hoire of den ghonen die desen chartre bringhen sal ewelike ydurende in alsulker manieren ende in conditien ware also datmen hem te jenegher tijt van tween paiemente faillierde de vorseide jan van Borgoingen of de gone die desen chartre brin ghen soude mochte weider hant slaen an al dat vorseide lant ende houdene ghes[...?]ellike als sine vrie quite herve in kennessen van desen dinghen so hebben wi scepenen vornomt dese chartre bezegelt met onsen zeglen. ghemaect int jaer ons heren M CCC een ende twintech saterdaghes vor sinte Pieters dach in sporcle