Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-79

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-05-1343

Type: Bevestiging door de schepenen van de abdij van Zonnebeke van de verkoop en erfelijke vercijnzing van grond te Zonnebeke ('Heinrijcx hof') door respectievelijk Pieter de Vos en zijn echtgenote en Jehan van Bourghoingen

Beschrijving: De schepenen van de vierschaar van de abdij van Zonnebeke laten weten dat Pieter de Vos en zijn echtgenote, Avesoet Bulards, aan Jehan van Bourghoingen 2 1/2 gemeten land, geheten 'Heinrijcx hof' en gelegen in de parochie van Zonnebeke, verkocht hebben (+ situering van de grond). De genoemde Jehan van Bourghoingen heeft diezelfde grond weer in erfelijke cijns gegeven aan de genoemde verkopers, voor een som van 20 schellingen parisis per jaar, Vlaamse munt, te betalen in twee termijnen (+ voorwaarden bij ingebrekestelling).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[...?] Woutre de Ruuschere Pauwels de Veltre, Boudin Lammerechts, Clais Vuulsteke ende Jehan van der Coutre, schepenen van der vierschare mijns heren Salbers ende Sammants[?] van Zinnebeke bin der prochie van Zinnebeke, doen te wetene tollen den ghonen die desen chartre sullen zien ende horen lesen dat Pieter de Vos ende Avesoet Bulards sijn wettelike wijf sijn comen voor ons ende hebben wel ende wettelike verkocht Jehans van Bourghoingen twe ymeite lants ende een half lettel min jof lettel meer ligghende binder prochie van Zinnebeke ende bin der vorseider vierschare quite lant omme quite ghelt, twelke lant es gheheten Heinrijcx hof ende licht tuschen Wouter Erkenbouds lande an dene side ende den straetkine dat comt van Langhemaerc streckende ten busche waert an de west zide binder vorseide prochie ende vierscare ende hout hem de vorseide Pieter de Vos ende Avesoete sijn wijf vernoucht ende wel vulghelden van den vorseiden Jehanne van Bourghoenge ende hebbens hem yworpen halm ende ghifte wel ende wettelike na der costumen ende usagen van der vierscare vornomt ende beloft waerscheip sonder enighe calaenge jeghen olle lieden Nu es comen de vorseide Jehan van Bourghoengen ende heift ygheven den vorseiden Pieter den Vos ende Avesoete sinen wive ende haerlieder hoirs dese vorseide twe ymette lants ende een half lettel min jof lettel meer enen erveliken chense dat es te weitene omme twintich schelighe parisise siaers sulker munte als mijn here van Vlaendren ontfanghen sal van sire lijfnere te gheldene te tween paiementen int jaer Jehanne van Boughoengen jof den ghonen die desen chartre bringhen sal dat es te wetene tien schelighe parisise sinte baefsmesse deerste die comt ende dander tien schelighe parisise te half maerte daer naest volghende ende olso voort van termine te termine ende van jare te jare ende waert ol so dat de vorseide Pieter de Vos jof Avesoete sijn wijf jof haerlieder hoir in fauten waren van desen vorseiden paiementen te gheldene ten terminen Jehanne van Bourghoengen jof den ghonen die dese schartre bringhen sal so waerbi dat teen paiement tander achterhaelde, so mochte de vorseide Jehan van Bourghoenghen jof de ghone die desen chartre bringhen sal hant slaen an tvorseide lant sonder yet meer der toe te doene ende houdent over sine vrie quite erve behouden seren schout diere ute ghaet in kennessen van ol desen dinghen wie schepenen voren vornomt hebben desen chartre gheseghelt met onsen propren seghele utehanghende. dit was ydaen int jaer ons heren als men screef dusentich drie ondert ende drie ende viertich den eenlevenste dach van meye

test

aengaende den ceins van 20 s[...?] stuvers van twee ghemeten en halfve lants vercocht deur Pieter de Vos aen Jan van Bourgoingne twelcke lant ghenaempt es Heinrix hof anno 1343