Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-80

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-07-1343

Opmerkingen analytische datum: In 1343 viel 15 juli ('alf hoymaend') op dinsdag. De dinsdag erna viel dus op 22 juli.

Type: Bevestiging door de baljuw en 'mannen' van de abdij van Zonnebeke van de verkoop van een leen en een rente te Zonnebeke door Jehan Pieterszone, en de naasting ervan door Pieter Hauweel Jehans zone

Beschrijving: De baljuw en 'mannen' (schepenen?) van de abdij van Zonnebeke laten weten dat Jehan Pieterszone een leen van 19,5 havotten [= 1/24 vat] haver, Ieperse maat, en 10 schellingen jaarlijkse erfelijke rente verkocht heeft aan Lamsin van Moerkerke. De rente is afkomstig uit het goed 'Bourgogne', gelegen in de parochie Zonnebeke, en gehouden door Jehan Pieterszone van de abt van Zonnebeke. Jehan Pieterszone wilde afstand doen van het leen, en Lamsin ermee laten belenen. Pieter Hauweel Jehans Zone eiste voor zich echter het naastingsrecht bij de vermelde verkoop, en voldeed daarbij aan alle wettelijke vereisten. Jehan Pieterszone onterfde zich van het leen, zodat Pieter Hauweel, aan wie de naasting toegekend werd, ermee beleend kon worden.

Tekst

test

VIE Jehan van den brouke te dien tiden Baill[i]u mijns h[er]en sabts en[de] sconuents van zinnebeke de h[er]e Jehan hiele boudin lammerecht [means?] velghe wout[er] herkemboud ende inghelram van bourgoingne manne miins sh[er]en en[de] sconuents vorseid Doen te weitene ollen den ghone[n] die dese lett[er]e zullen zien of horen leisen dat in de presentie van onslieden in vullen houe wettelike ghemaect vp ene[n] dach die leiden es zo co[m]me[n] in p[ro]pre p[er]sonne Jehan piet[er]szone die men heet [...?]wegaren zone of ene zide En[de] lamsin van Moerkerke of ander zide En[de] v[er]kennede daer de vors[eide] Jehan piet[er]s zone dat hi hadde v[er]cocht wel en[de] loyalike en[de] bi justen p[ri]se den vors[eiden] lamsine een leen van neighentiene hauotte[n] en[de] ene[n] alue[n] hauotte heiuene[n] yp[er]scher mate met tien scellinghe[n] par[isis] herueliker ren- ten siaers diere toebehoren heffende vte[n] goede dat men hiet bourgoinge olle Jare ter zelu[er] t[er]mine dat de heiuene daer vallet en[de] zulke heiuene als men ghelt ten goede vors[eid] ligghende in de p[ro]chie van zinnebeike twelke de vors[eide] Jehan piet[er]s zone houd in lene en[de] in manscepe van mine[n] h[er]e en[de] van den vors[eiden] conuente En[de] zeide dat van dien leenne hie wilde he[m] ontheruen wel en[de] wette- like o[m]me der in te heruene den vors[eiden] lamsin Dit ydien stans daer stede zo v[er]bliet hem in p[ro]pre p[er]sone piet[er] hauweel Jehans zone En[de] hiesch en[de] v[er]zochte tsine[n] bouf de naerheide van den vors[eiden] cope wel en[de] wettelike en[de] presenten d[ar]e toe te doene al dat hijr toe scoudech ware te doene o[m]me de naerhede van den vors[eiden] leenne thebbene en[de] te ghec[ri]ghene bi wetten Ende was dese zake beleed ghedaen en[de] vuldaen bi wette[n] en[de] van den vors[eiden] piet[er] al der toe gheseid en[de] ghedaen wel en[de] wettelike dat hiere toe sculdech was te doene o[m]me de naerheide van den vors[eiden] leenne te ghe- crighene En[de] ooc ons kenleic ghedaen wettelike de drie yboden van den vors[eiden] leenne wesende ghedaen in de kerke van zinnebeke bi ene[n] baill[i]u en[de] met .ij. manne[n] vp drie zondaghe van viertienachte[n] te viertienachte[n] wel en[de] wettelike alsoos te wetten toe behoord En[de] dat de vors[eide] piet[er] wel en[de] soffissantelike bin tiden en[de] bin wilen come[n] ware En[de] hadde ter naerheide zo vele ghedaen na wetten costume[n] en[de] usagen van den houe dat sdicendaechs naer alf hoymaend Jnt jaer ons h[er]en M CCC drie en[de] veertich bi maninghe van mi baill[i]u vors[eid] en[de] bi wisd[om]me van ons manne voornoomd in vullen houe wettelike ghemaect de naerheide van den vors[eiden] leenne pietre hauwele vors[eid] ghewiist was naer al datt[er] of gheuallen en[de] ghedaen ware dit ydaen ic baill[i]u vors[eid] ten v[er]zouke van p[ar]tien voornoomd maende de vors[eide] manne wat menre voort toe scoudech ware te doene En[de] wi manne vors[eid] wiisden dat de vors[eide] baill[i]u vraghinghe doen zoude Jehan piet[er]s zone vors[eid] of hi he[m] van zine[n] ghelde van den vors[eiden] cope hilde wel v[er]noucht en[de] betaeld En[de] bi wat zaken dat hi he[m] van den vors[eiden] leenne ontherue[n] wilde En[de] alzo ic baill[i]u vors[eid] deide en[de] vraghet he[m] En[de] de vors[eide] Jehan piet[er]s zone andwoordde en[de] zeide dat van den v[or]s[eiden] cope hi hilde he[m] wel v[er]noucht en[de] betaeld En[de] van al der so[m]me van den ghelde daer o[m]me dat hi tuors[eide] leen v[er]cocht en[de] ghegheue[n] hadde En[de] voort zo wilde hi hem ontherue[n] van den vors[eiden] leenne bi noden o[m]me bet doen en[de] o[m]me aergher te bescuwene En[de] waert dat hiit niet ne dade dat hem sceede haergher te doene En[de] alsoot hiit gheandword hadde so deide ons de vors[eide] Jehan zine[n] nood kenlic wel en[de] wettelike alsoes te wetten toebehord dit ydaen jc baill[i]u vors[eid] maende de manne voornoomd wat menre voort toe scoudech ware te doene Ende wi manne vors[eid] wiisden dat de vors[eide] Jehan piet[er]s zone droughe vp tuors[eide] leen met alle[n] den vryheiden diere toebehoren in den handen van den vors[eiden] baill[i]u ols in den handen van den h[er]e en[de] halmers hem en[de] ontherueder he[m] of wel en[de] wettelike o[m]me der in theruene wel en[de] wettelike den vors[eiden] piet[er] hauwele wien datt[er] de naerheide of ghewiist was En[de] alzo zo deidt de vors[eide] Jeh[an] piet[er]szone en[de] vulcam[en?] of onze vonnesse van al te al wel en[de] wettelike en[de] alzo wiit ghewiisd hadden dit ydaen ic baill[i]u vors[eid] maende de voornoomde manne of de vors[eide] Jehan piet[er]s zone ware zo wel en[de] so wettelike ontherrefd van den vors[eiden] leenne en[de] van al datt[er] toebehoord dat hire nummeer niet en hadde En[de] of hiit nu zo wel en[de] zo wettelike in hande brocht hadde ols in den handen van den h[er]e biden welken dat ick[er]e in zoude moghe[n] en[de] ziin scoudech te heruene den vors[eiden] piet[er] En[de] wi mannen voornoomd wiisden Ja dit ydaen ic baill[i]u vors[eid] maende de manne voornoomd w[…?] [menre?] v[…?] toe scoudech ware te doene En[de] wi manne vors[eid] wiisden dat de vors[eide] baill[i]u vp droughe tuors[eide] leen metten app[ar]tenanchen en[de] met alle den vryheiden diere vp ziin en[de] toe behoren in den handen van piet[er] hauwele vors[eid] en[de] almets hem in der zeluer voorme en[de] maniere dat mens hem gheallemt hadde En[de] her[u?]edene der in wel en[de] wettelike o[m]me te houdene in leenne en[de] in manscepe van mine[n] h[er]e en[de] van den conuente vors[eid] ter costume en[de] ter usage van van [sic] zine[n] houe En[de] alzo deide de vors[eide] baill[i]u en[de] heruede den vors[eiden] piet[er] in tuors[eide] leen wel en[de] wettelike ende alsoos te wetten toe behoord en[de] vulcamm[er] of onze vonnese van al te al alsoost van ons ghewiist was dit ydaen Jc baill[i]u vors[eid] maende de voornoomde manne of de vors[eide] piet[er] Hauweel ware zo wel en[de] zo wettelike gheherreft in tuors[eide] leen en[de] in alle de vryheiden diere toebehoren En[de] of hier toe en[de] te allen den zaken vors[eid] waren ghedaen en[de] vuldaen alle de wettelicheden dier toe behoorden te weisene ydaen wel en[de] wettelike en[de] niet min biden welken dat de vors[eide] piet[er] en[de] ziin hoir tvors[eide] leen mette[n] vryheiden diere toebehoren zouden moghen en[de] ziin sculdech te houdene in leenne en[de] in manscepe van mine[n] h[er]e den abt en[de] van zine[n] conuente vors[eit] ter costume en[de] ter usage van zine[n] houe in der zeluer voorme en[de] maniere dadt de vors[eide] Jehan piet[er]szone en[de] zine voorders ghehouden hebben En[de] wi manne vors[eid] wiisden Ja En[de] o[m]me dat alle dese din- ghen waren ghedaen en[de] vuldaen en[de] al beleed wel en[de] wettelike alsoos tewette[n] toe behoord bi maninghe van mi baill[i]u vors[eid] En[de] bi vonnesse en[de] wiisdo[m]me van ons manne voorscreue[n] En[de] dat wi willen dat alle dese dinghen zin goed vast en[de] ghestade wel en[de] loyalike ghehouden in goeden trauwe[n] hebben wi bailly[u] en[de] manne voor- seid dese lett[er]e ghesegheld met onzen p[ro]pren zeghele vtehanghende ghedaen Jnt Jaer en[de] vp den dach vorseid

test

Zunnebeke bourgoingne

Dese brief En[de] Rente was ghecocht En[de] of ghelooft Jeghen pieter Hauwel steuenins zoene Jnt Jaer .M. CCCC En[de] twintich Vp tgoet ghes[eit] Bourgo[ingen] 1420