Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-81

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-01-1345

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Bevestiging door de schepenen van Boudin Maikins van de verkoop van grond te Neerwaasten en Wijtschate door vrouwe Lissebette Bekemans

Beschrijving: De baljuw en schepenen van Boudin Maikins laten weten dat vrouwe Lissebette Bekemans, weduwe van Clais Vardebouds, aan Jhan vanden Brouke van Paskendale Jhans zone 17 gemeten land in de parochies van Neerwaasten en Wijtschaten verkocht heeft (+ situering van de gronden). Zij en haar wettelijke voogd droegen het land over aan de baljuw, die er de koper wettelijk inerfde.

Tekst

test

Wie Jhan spoeync[?] ballieu Boudin maikins Ende Jhan de pape pieter de haghe Jhan de Vrient Gillis vande[n] berewalle en[de] Oliuier spindewin schepene[n] boudin maykins vorseid doen te wetene ollen den ghone[n] die dese lettere zullen zien en[de] horen lesen dat vrauwe lissebette bekemans Clais Vardebouds wedewe es comen voor ons en[de] heift verkennet dat zoe heift vercocht wel ende loyallike Jhanne vanden brouke van paskendale Jhans zone zeuentiene ymete lants litel min of meer ligghende inde p[ro]chie van nederwarstine en[de] van Wijtscate[n] ende binne[n] den heerscepe van Boudin maykine voornoomt in sticken hier naer ghenoomt dat es tewetene een stic lants tusschen Colard Witroots lande an dene zide en[de] slokers kindre lande an dandre zide Jte[m] een ander sticlants tusschen Jhans papen lande an dene zide en[de] Jhans Vrients lande an dander zide Jtem een stic lants bet noort tusschen Colards Witroots lande an dene zide en[de] la[m]min Beuels lande an dandre zide Jte[m] een stickelkin lants bi Marote ste[m]mers lande an dene zide en[de] Colard Witroots lande an dandre zide vande[n] welken lande voornomt de vors[eide] vrauwe lissebette hout hare wel betaelt en[de] vernoucht Ende Jc baillieu vorzeid maende scepenen watmer toe sculdech ware tedoene en[de] wi scepene[n] wijsden dat me[n] de vors[eide] vrauwe lissebette zoude gheue[n] enen voghet en[de] zoe coos Willem den zoeten dewelke hare was ygheuen tene[n] wetteliken voghet En[de] daer naer Jc bailliou vornomt maende scepene[n] watmer voort toe sculdech ware tedoene en[de] wi scepene[n] wijsden dat de vrauwe lissebette vors[eit] en[de] hare wettelike voghet updroughen tvorseide lant inde hant vande[n] bailliou of here o[m]me den vors[eiden] Jhanne vanden brouke of copere wel ende wettelike in te heruene ende plocken en[de] almen en[de] wedden ywarsceip den vors[eiden] Jhanne vanden brouke of copere en[de] aldus het was ydaen wel ende wettelike Ende daer naer Jc bailliou vors[eit] maende scopene[n] watmer voort toe sculdech ware tedoene en[de] wi scepenen wijsden dat de bailliou vornomt updroughe en[de] heruede in tvorzede lant den vors[eiden] Jhanne vande[n] brouke of copere wel ende wettelike te sinen behouf en[de] te zijns hoirs en[de] aldus de vors[eide] bailliou deit wel en[de] wettelike Ende daer naer Jc bailliou vornomt maende scepene[n] Jof de vors[eide] vrauwe lissebette met hare[n] wettelike voghet ware zowel en[de] zo wettelike ontheruet vande[n] vorseiden lande en[de] de vors[eide] Jhan vanden brouke of copere zo wel en[de] zo wettelike der in yheruet en[de] olle de wettelichede dertoe ydaen die men dertoe sculdech ware tedoene nader costume ende vsagen vander vierscare Boudin Maykins vors[eit] en[de] wi scepene[n] wijsden dat ol wel en[de] wettelike was ydaen alzo vorzeid es en[de] niet min Ende wi scepene[n] vornomt kenne[n] dat van ol desen dinghen vors[eit] de here heift zijn Recht Ende wie baillieu en[de] scepenen vornomt o[m]me dat wi ware[n] daer olle dese dinghen wel en[de] wettelike waren ydaen zo hebben wi dese lettre yzeghelt met onzen zeghelen vtehanghende die was ymaect in tJaer ons heren duzentech driehondert en[de] viere en[de] veertech den enentwintechsten dach van laumaent

test

Wastene

L[itte]ra De .xvij. mens[uris] t[er]re sub D[omi]nio De busco ap[u]d Clard siue bald[uini] maikins venditis per domicellam Elizabetam beikemans viduam nicolai verdebouds Joanni vande broucke ex paskendael filii Jo[hann]is anno 1344