Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-84

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-02-1352

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Bevestiging door de vierschaar van Wouter Maykins betreffende de verkoop van grond te Wijtschate en Neerwaasten door Jehan van den Brouke Heinrix sone aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de vierschaar van Wouter Maykins laten weten dat Jehan van den Brouke Heinrix sone 22 gemeten land - min of meer - met alle katelen erop, gelegen onder Wouter Maykins in de parochies van Wijtschate en Neerwaasten, verkocht heeft aan Jehan Rycaseys, die optreedt in naam van de abdij van Zonnebeke (+ situering van de gronden).

Tekst

test

Wie Jehan de costre te dien tiden baillieu Wouter maykins Jtem Jehan de Paepe Pieters van der haghe Lammin Reueel Willem gossier Ende bouden van der Woestine Scepene van den vierscare Wouter maykins vorseid doen te weitene allen den ghonen die desen chartre sullen zien Jof horen leisen dat voor ons siin co[m]men Jn propre p[er]sone Jehan van den brouke heinrix sone of Eene zide Ende Jehan Rycaseys Jn de Name van Religieusen ende discreten personen minen here den abt Ende Conuent van zinnebeike Ende ouer hemleiden of ander zide Ende kende ende verlyde de vorseide Jehan van den brouke dat hi vercocht hadde wel ende loyaleke bi goeden loyalen Cope ende omme Eene zeikere so[m]me van ghelde dies hi hem hilt wel betaelt Ende vernoucht Jehan Rycaseise vors[eid] ten vorseiden Religieusen bouf Erueleke twe ende twintech ghemeite lande lettel min Jof meer met allen den cateilen diere vp siin ende toe behoren ligghende Ende staende onder Wouter maykine vorseid Jn de prochien van Wijtschate Ende van Nederwaerstine Dats te weitene Jn de prochie van Wijtschate Een ghemet ende zestech Roeden lands lettel min Jof meer tussce den lande der kerke van Wijtschate of Eene zide Ende den lande heinne spindewints of ander zide Jtem achte gheme- te lands lettel min Jof meer tussce den lande Colard Witroeds of Eene zide Ende slokers kinder lande of ander zide Jtem Jn de prochie van neder- Waerstine Neighen ghemeite ende twee linen lands lettel min Jof meer tussce den lande der Religieusen vorseid of Eene zide Ende Maroten stemmers la[n]de of ander zide Jtem eleuen honderd lands lettel min Jof meer tussce den lande Jacops papen of Eene zide Ende Casin lotins lande of ander zide Jtem zeiue[n] honderd lands lettel min Jof meer tussce den lande la[m]min Reueels of Eene zide Ende Colard Witroeds lande of ander zide vp twelke Jc baillieu vorseid ten verzouke van den vorseiden partien maende Scepenen vornomt wat menre vort toe scoudech ware te doene o[m]me wettelike te vulcomene den Coop ende vorwerden vorseid Ende wij scep[ene]n wijsden dat de vorseide Jehan van den brouke al tvorseide land Ende Cateile vp draghen soude Jn den handen van den vorseiden baillieu als Jn den handen van den here Ende plockents Ende alments Ende hem der of onteruen soude wetteleke o[m]me der Jnteruene wel Ende wetteleke den vorseiden Jehan Rycaseise ten Religieusen bouf vorseid Ende also de vorseide Jehan van den brouke deidt Jn der seluer maniere dadt wij Scep[ene]n ghewijst hadden Ende stappants Jc baillieu vorseid bi wijsdo[m]me van scepenen vornomt drouch vp ende scalt quite al tvorseide land ende wierps alm ende ghifte Ende Eruede der Jn den vorseiden Jehan Rycaseise ten religieusen bouf vorseid so wel Ende so wetteleke na costumen Ende vsagen van der vierscare vorseid dat wij scepenen ter maninghe van den vorseiden baillieu wijsden dat de abt Ende Conuent van zinnebeike vors[eid] houden mochten ten eweleken daghen al tvorseide land ouer hare vrye quite Erue met al zulker Rente ende laste alsher Eer Ende achter vp ghe- leighen heift Ende alle deise vorseide zaken waren ghedaen bi assente Ende willeceure van Wouter Maykinne als here Ende heinric Rycaseise als souuerain Ende o[m]me dat alle de vorseide zaken waren ghedaen wel en[de] wetteleke bi Maninghe van mi baill[i]u Ende wijsdo[m]me van ons scepenen So hebben wij baillu Ende scep[ene]n vornomt deisen chartre gheseghelt met onsen seiglen vthanghende dit was ghedaen Jnt Jaer ons heren dusentech drie honderd Een Ende vichtech den zeuensten dach van sporcle

test

Wastene en[de] Wijtschaete[...?]

Waeste[n] en[de] Wijtschate

l[ette]ren van tweende twintech ymeite lants ligghe[n]de onder Wout[er] maykine cochte Jeh[an] richasseis ter kerke bouf van Zinneb[eke] eruelike Jegh[en] Jeh[ans] vander brouke van pasche[n]dale heinrij[x?] sone

Emtio 22.um[?] mensu- rarum terre anno 1351