Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-91

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-04-1361

Opmerkingen analytische datum: Aangezien Pasen in 1361 op 28 maart viel, en in 1362 op 17 april, kan de datum in de oorkonde zowel slaan op 6 april 1361 (zonder aanpassing aan paasstijl) als op 6 april 1362 (met aanpassing aan paasstijl).

Type: Bevestiging door de schepenen van de abdij van Zonnebeke betreffende de verkoop van een erfelijke rente, bezet op 'Paschendaels belec', door Woutre Erkenbout aan Jehan Wandarde die men heet Smedekin

Beschrijving: De schepenen van de abt van Zonnebeke laten weten dat Woutre Erkenbout aan Jehan Wandarde die men heet Smedekin een rente verkocht heeft. De eeuwige en erfelijke rente van 10 schellingen parisis per jaar staat bezet op een stuk grond van 7 lijnen land, geheten 'Paschendaels belec'.

Tekst

BRU-AGSBZ-91

Wie Wout[er] Erkenbout Jeh[an] Vuulsteike Franse dinghelsche Jeh[an] Valke Ende piet[er] van den hille schepene[n] mijns here[n] sabbets van Zinnebeke Ende sco[n]uents binder prochie van Zinnebeke doen teweitene ollen lieden die desen chartre sullen zien Jof hore[n] leisen dat Wout[er] Erkenbout voren vornomt es com[en] vor ons Ende heift verkennet dat hie heift vercocht bi ghoeden loyalen cope o[m]me ene seikere somme van ghelde Jeh[an] Wankarde die me[n] heet smedekin te sine[n] bouf en[de] te sijns hoirs bouf Ewelike en[de] Eruelike tien scellinghe parisise siaers sulker munte als mijn here van vlaendre[n] ontfanghen sal van sire lijf nere Ende de vors[eide] Wout[er] Erkenbout hout hem wel uernoucht en[de] betaelt van den vors[eiden] Jehan Wankarde die men heet smedekin Ende dese vors[eide] tien schellinghe parisise siaers die sal me ghelden den vors[eiden] Jeh[an] Wankarde die me[n] heet smedeki[n] Jof den ghone[n] die desen chartre te hem waert hebben sal Ewelike Ende Eruelike te sinte baefsmesse Ende o[m]me wel te besettene dese vors[eide] tien scellinghe parisise siaers Ewelike en[de] Eruelike So heifse Wout[er] Erkenbout vore[n] vorno[m]t beset up ene[n] belec van zeuen line[n] lants heet paschendaels belec ligghende an de west zide van Wout[er] Erkenbouts dreue voren vornomt Ende franse bareys lande binder prochie van zinnebeke Ende onder theerscheip mijns heren sabbets van zinnebeke en[de] sijns co[n]uents Jn kennesse van wareide[n] so hebben wie Wout[er] Erkenbout v[er]copere vore[n] vorno[m]t als schepen met ghaders mine[n] andre[n] yselle[n] scepene[n] vore[n] vornomt desen chartre yseighelt met onsen propre[n] zeighelen vtehanghe[n]de ygheue[n] Jnt Jaer ons here[n] dusentich drie ondert Ende een ende sestich den sesten dach van der maent van aprille

BRU-AGSBZ-91

Zunnebeke

Aenghaende een rente van 10 s[chellinghen] p[arisis] ghecocht deur Jan Wanckaert dijt smedekin van Outre van Erkenbout anno 1361 beset vp 7 lijnen ghenaempt paskendaels bilck

l[itte]ra de .x. s[olidis] h[er]ed[itariis] sup[ra] Paesschendaels beilc iux[ta] wout[er] erkenboud