Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-92*

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-07-1361

Type: De baljuw van de abdij van Zonnebeke laat weten dat hij een leen te Waasten, dat door de abdij werd aangekocht, slechts in naam van de abdij houdt

Beschrijving: Pieter Hauweel Jehan zone, baljuw van de abt van Zonnebeke, laat weten dat hij geërfd is in een leen van 14 gemeten land, gelegen in de parochie van Waasten, bij de galg (+ situering van de grond). Hij houdt dit leen van heer Francsoyse van der Donnie, ofschoon het gekocht werd door de abdij van Zonnebeke, ten behoeve van de kerk van Zonnebeke. Heer Francsoyse accepteerde immers niet dat de Kerk of een kerkelijke persoon erin zou geërfd worden. Pieter Hauweel erkent dat het leen volledig betaald werd met kerkelijk goed, en dat hij of zijn erfgenamen geen rechten kunnen doen gelden op dat leen. Indien de abdij zou beslissen er iemand anders in te laten erven, dan zou hij of zouden zijn erfgenamen afstand moeten doen van dat leen. Bleef hij of bleven zij hiervan in gebreke, dan zou hij of zouden zij een boete moeten betalen.

Tekst

test
*

Jc pieter hauweel Jeh[an] zone te dien tiden ballieu mijns heeren sabts van zinnebeike en[de] sijns conuents Doe te weitene allen lieden dat ic bem ghehereft Jn Een leen van .xiiij. ymeite lants lettel min Jof lettel meer ligghende in de p[ro]chie van waestine bi der galghe streckende vp de yperstrate alsoo me van Waestine typre gaed an deen zi[de] en[de] den lande van der claert an dander zide Twelke leen men houd in mansceipe van Eenen heydelen en[de] w[er]den man Franc- soyse van der douuie Twelke leen was ghecocht en[de] wel betaelt van mijn heere den Abt van zinnebeke en[de] van zijne[n] conue[n]te Jn de name van der kerke van zinnebeke voors[eit] en[de] ter kerke bouf metten goede van der helegher kerke voors[eit] Ende dat ic pieter hauweel Jnt voors[eide] lant ghehereft was en[de] dat ick ontfijnc dat was Jn de name en[de] omme tprofijt van der voors[eide] kerke en[de] ter kerke bouf en[de] o[m]me ter kerke te behoudene omme de reidene dat de heere onder wien dat tvoors[eide] lant leicht niet wilde ydoghen datter de kerke voors[eit] Jof eenich p[er]soon van der kerke voors[eit] in ghehereft hadde yweist En[de] omme de reidene dat mijn heere de Abt voors[eit] en[de] sijn conuent speciael betrauwen te mij waerd hadden van deisen voors[eiden] lande en[de] Jc noyt Allijnc no pennijnc der toe gaf no meinen van mine[n] weighe het ne was al betaelt metten goede van der heylegher kerke voors[eit] so eist dat ic kenne ouer mij en[de] ouer mijn hoyr en[de] navolghers bi goeder deliberacie en[de] bi mi[n]re goeder wille en[de] o[m]me mine ziele te quitene en[de] omme te werne alle calaengen diere of comen mochten en[de] in deise zake recht en[de] reidene te doene dat ic no mijn hoyr achter mij an tvoors[eide] lant ne gheen recht hebbe no mach hebben no sculdich bem te hebbene en[de] scelde quite Eewelike en[de] tallen daghen ouer mij en[de] ou[er] mijn hoy[r]e en[de] ouer mine nacomers Al trechte dat Jc Jof mijn hoyr of navolghers souden moghen heescen bi Eenighen zaken In tvoors[eide] lant En[de] kenne dat het be- hoort metten religieusen goeden lieden van der kerke voors[eit] daer toe en[de] met wies goede dat het ghecocht was en[de] wel betaelt en[de] es haerleider lant sculdich te weisene En[de] beloft aldus den religieusen lieden van der kerke van zinnebeke voors[eit] te behoudine en[de] te warandeirne ouer mij en[de] ouer mijn hoyr en[de] navolghers Eewelike tallen daghen Jeghen alle de gone die van minen weighe of van mijns hoyrs weighe Eenich Jmpecement calaenge of onghebruuc der vp doen mochten bi Eenighen zaken Ende gheuielt dat de heleghe kerke voors[eit] den heere sulc hebben mochte daer tlant onder leicht dat sire de kerke Jof Eenich van den p[er]sonen van der kerke voors[eit] Jn heruen of ontfanghen wilde Jof datter de religieuse lieden van der kerke voors[eit] Eenen andren p[er]soen Jn wilden doen heruen So kennic dat ic Jof mijn hoyr die danne leiuen zoude bem sculdich en[de] beloue ouer mij en[de] ouer mijn hoyr voorhoghen te comene voor de manne En[de] ter steide daer het te doene soude sijn En[de] daer van dien lande vte te gane wettelike en[de] mij Jof mijn hoyr der of te ontheruene en[de] al der toe te doene dat ic Jof mijn hoyr der toe sculdich ware te doene wettelike en[de] andersins omme der helegher kerke v[oorseit] van dien lande te binnen te doene en[de] der Jn te heruene Jof wien dat sij willen ouer hem leiden omme der kerke voors[eit] der of te ghebrukene paysiuelike alsoos sij sculdich sijn te doene na dat voors[eit] es En[de] waerd so dat ic Jof mijn hoyr de [con]trarie dade of hieraf in ghebreike ware waerd van al of van zom bi den welken dat ic en[de] mijn hoyr hiet ne vulcame alle deise voors[eide] saken en[de] elke bi hare van al te al ten wille van den voors[eiden] religieusen lieden Jn deselue voorme en[de] maniere dat hier voors[eit] es en[de] dat deise l[ett]re Jnheift so kennic ouer mij en[de] ouer mijn hoyr dat ic Jof mijn hoyr Jn wien dat ghebrec sijn soude ware yhouden Jeghen den religieusen lieden voors[eit] Jof Jeghen den brijnghere van deiser l[ett]re Jn Eene somme van ghelde van vichtich pont gro[ten] tor[noois] dach verleiden Alsulke mu[n]te als mijn h[er]e van Vlaendre ontfanct van sire lijfnere En[de] deise voors[eide] so[m]me van ghelde te v[er]haelne vp mij Jof vp mijn goed Jof vp mijn hoyr Jn wien dat tghebrec sijn soude metten vijfsten penninghe van ghiften en[de] met allen costen en[de] scaden diere de brijngh[er]e van deiser l[ett]re bi hebben mochte of doen soude daer of dat hij soude sijn ghelooft te sijnen heede sonder tprijncipael yet te mijnderne Te soo wat heeren ballieu Jof Justijtse daer de brijngher[re] van deiser letter soude willen trecken En[de] o[m]me dit wel te houdene en[de] te vulcomene alsoot voors[eit] es Jc hebbe verbonden en[de] ver- bijnde mij seluen mijn hoyr en[de] al mijn ghoed en[de] al mijns hoyrs ghoed leen herue en[de] cateile waer het sij Jof mach sijn vonden ripe en[de] groene Jeghen alle heeren ballieus en[de] Justijtsen omme minen lichame en[de] mijns hoyrs lachame te vanghene en[de] te haresteirne bede te gadre Jof uersceden niet Jeghen staende Eenichghe vriheide van aus[er]e[?] Jof van poorterscepe die ic jof mijn hoyr hebbe Jof hebben moghen typpre Jof eldre in andren steiden mijn goed en[de] mijns hoyrs goed te gadre Jof versceden te haresteirne te saysierne wech te voerne ouer al maerccoop te gheuene toten vullen payemente Jedaen den voors[eiden] religieusen of den brijnghere van deiser l[ett]re van allen den voors[eiden] voordwoorden alsoo vore[n] voors[eit] es En[de] alhier toe Jc hebbe van mij Jedaen ouer mij en[de] ou[er] mijn hoyr alle crusen ghenome[n] of te nemene alle helpe van der helegher kerke En[de] g[e]n[er]alike en[de] specialike alle de zaken in herdirke[?] die mij Jof mijne hoyre te baten zoude moghen staen o[m]me te gane Jeghen deise voors[eide] voordw[oorden] en[de] die den voors[eiden] religieusen lieden Jof den brijngh[er]e van deiser l[ett]re soude moghen comen te dere Jn hoorconsceipen van allen deisen dijnghen En[de] dat ic wille dat sij sijn goed vast en[de] ghestade wel en[de] loyalike ghehouden hebbe ic pieter hauweel voors[eid] ou[er] mij en[de] ouer mijn hoyr deise l[ett]re gheseghelt met minen zeghele daer meide dat ic pleighe en[de] bem Jewone te seighelne En[de] in meere verseikertheiden biddic en[de] supplijere mijns heeren sceipenen van vlaendre Jn ypre ambocht dat si al deise voors[eide] zaken en[de] voordsw[oorden] vp mij en[de] vp mijn hoyr kenne[n] willen en[de] deise voors[eide] l[ett]re seghelen willen met gaders minen zeghele Jedaen en[de] Jemaect Jnt Ja[er]e ons heren .M.C.C.C. lx en[de] Een den twijntichsten dach van hoymaent

test
*

neder Wastene

l[itte]ra de q[u]adam feodo de xiiij mens[uris] t[er]re ap[u]d Claer[...?] sub d[omi]nio francisci de doma Emto per Petrum Hauweel pro monasterio anno 1361