Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-93

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-11-1361

Opmerkingen analytische datum: De feestdag van de heilige Catharina van Alexandrië viel op 25 november; de oorkonde is dus gedateerd op 26 november.

Type: Vercijnzing door de abt van Zonnebeke van gronden aan Pieter van den Busche van Oostnieuwkerke

Beschrijving: Jehan, abt van Zonnebeke, laat weten dat hij ten voordele van de abdij en kerk van Zonnebeke 5 stukken land in eeuwige en ervelijke cijns heeft gegeven aan Pieter van den Busche van Oostnieuwkerke (+ situering van de gronden). De cijns bedraagt 42 schellingen parisis per jaar, te betalen in 2 termijnen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wie Jehan bi der gracie van gchode abt van onser vrauwen kerke van Zinnebeke van der ordine sinte augustijns int biscopdom van Terenborech ende alt convent van der selver steide tollen den ghonen die dese lettre zullen sien jof horen leisen Saluut in ghode onsen lieven here wie doen te weitene dat omme tproffyt van ons ende van onser kerke so hebbe wie abt ende convent voren vornomt ygheven onsen lieven ende gheminden vrient Pieter van den Busche van Oostniewekerke tenen eweliken ende erveliken chense alt lant dat Jehan van de Leure van ons plach te houdene ligghende in vuf sticken vyf linen ende een halve line up tPieter stic litel min jof litel meer item inde hespt drie linen ende en halve line benorden kercweighe litel min jof lettel meer item een half ymet vor den vri beke besuut den kercweighe litel min jof lettel meer item bet west besuut den kercweighe drie linen ende een halve line litel min jof litel meer item in de prochie van Beeslare boosten der roost mersch benorden der beike een half ymet litel min jof litel meer ende al dit vorseid lant ligghende binder vierschare mijns heren van Vlaendren die men heet ter Haselt ende al dit vorseide lant hebben wie ygheven Pieter van den Busche vornomt ende sinen nacomers ewelike ende ervelike omme twe ende viertich schellinghe parisise siaers te gheldene te tween paymenten bin den jare met sulker munte als mijn here van Vlaendren ontfanghen sal van sire lijf nere dat es te weitene sinte jansmesse deerste die comen sal een ende twintich schellinghe parisis ende een endetwintich schellinghe parisis te sinte Martins messe daerna volghende ende al so voort van jare te jare ende van termine te termine ewelike ende ervelike ende wart also dat yemene came van Gillis Bonen weighe wart bi lett[er]en jof bi andren zaken die enich onghebruuc jof impechment wilde doen ant vorseide lant dat beloven wie abt ende convent voren vornomt Pieter van den Busche warant te sine loyalike also wie schuldich sijn te sine sonder fraude ende malengien ende wie abt van Zinnebeke ende tconvent omme dat wie willen dat alle dese dinghen ghoet vast ende ghestade bliven ewelike ende ervelike so hebben wie dese lettre gheseighelt met onsen propren zeighelen utehanghende ygheven ende ghemaect int jaer ons heren dusentich drie ondert ende een ende sestich sander daechs na sinte catelinendaghe

somme van den lande dat in desen chaerter begrepen staet in de veerssche stick hier boven ghenoomt beloopen xv linen

test

Nieukerke

partes Terre silicet xv Linearum date sub perpetuo Censu peter van[den] bussche Ab Abbate Joanne anno 1361