Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-98

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-06-1377

Type: Bekendmaking door Roger van Lichteruelde, stichter van de kapelanij van het Heilig Kruis in Ter Bets te Roeselare, van de tweede begeving van het bijbehorende beneficie

Beschrijving: Roger van Lichteruelde laat weten dat hij, met instemming van de abt van Zonnebeke, gebruik gemaakt heeft van zijn recht om het beneficie van de kapelanij van het Heilig Kruis te Kermis te Roeselare driemaal te geven. De eerste maal gaf hij het aan wijlen de heer Roger van den Riue; bij diens dood werd de kapelanij gegeven aan de heer Wouter Quatmeijn.

Tekst

test

Het si cont en[de] kenlijc allen den gonen die dese presente l[ett]ren zullen zien of horen lesen dat Jc Roeger van licht[er]uelde bi consente van minen h[er]e den abt van zinnebeke machtich wesende van drien ghiften van der capelrie vande[n] heleghen cruce ter kerremersch Jn de p[ro]chie van Roeslare ghegheuen hebbe als ou[er] deerste ghifte dese vors[eide] capelrie den h[er]e Roger van den riue en[de] dese vors[eide] capelrie vacierend[e] bi der doot van den vors[eiden] h[er]e Roeger hebbic ghegheuen als ouer mine andre ghifte den h[er]e Wouter quat[re]meyn Jn orconscepen der waer- heden hebbic Roger vors[eid] dese p[rese]nte l[ett]ren ghezeghelt met minen propren zeghele ghedaen en[de] ghegheuen Jnt Jaer ons h[er]en als men screef M CCC lxx ende zeuene up den eersten dach Jn wedemaent

test

Rousselaere

pri[...] et [...?]rij Dom[ini] [...?] de lichteruelde de capella de bets in prochie de [...?] anno 1377

Capelrie s[anctae] Crucis

Afschrift van dit document in BRU-AGSB-Z-n1515

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

[In de linkermarge: 2.a l[itte]ra p[ro]ducta pro p[ar]te actoris]

Het si cont ende kenlic allen den ghonen die dese p[rese]nte l[ette]ren zullen zien of horen lezen dat Jc Roger van lichteruelde Bij consente van minen heere den abt van Zu[n]nebeke machtich wezende van drien ghiften vander capelrie van den heleghen cruce ter kerremersch Jn de prochie van Rousselare ghegheuen hebbe als ou[er] deerste ghifte dese vors[eide] capelrie den he[er]e Roger vanden Riue ende dese vors[eide] capelrie vacierende bij der doot vanden vorseiden h[eer] Roger hebbic ghegheuen als ou[er] mine andre ghifte den he[er]e Wautre quatremeyn Jn orconschepen der waerheden hebbic Rogier vors[eit] dese p[rese]nte l[ette]ren gheseghelt met minen propren zeghele Ghedaen en[de] ghegheuen Jnt Jaer ons he[er]en als men screef M CCC lxx en[de] zeuene vp den eersten Dach Jn wedemaent