Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-103

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-06-1403

Opmerkingen analytische datum: “Sinte Jhans auend” werd omgezet naar 23/06.

Type: Verpachting door de abt van Zonnebeke van grond te Waasten aan Kerstiaen Pascyne

Beschrijving: Inghelram, abt van Zonnebeke, laat weten dat hij, ten profijte van de kerk van Zonnebeke, 3 bunders land te Waasten (+ situering van de grond) voor een periode van 80 jaar in pacht heeft gegeven aan Kerstiaen Pascyne, voor de som van 13 pond 10 schellingen parisis jaarlijks, Vlaamse munt, te betalen in twee termijnen. De eerste betaling zal plaatsvinden op Sint-Jan 1405, de tweede op midwinter van dat jaar. Kerstiaen wordt geacht tijdens het eerste jaar een woning ter waarde van 3 pond groten tornoois op dat land te bouwen. Bleven hij of zijn erfgenamen in gebreke, dan zou de abdij het land en de katelen erop in beslag mogen nemen.

Tekst

[gecorrigeerd]

test

Wij Jnghelram bider gratie Gods Abd van onser vrauwen kerke van Zinnebeke Jnt Bisscopdom van therenb[urch]t[!!!!!!] en[de] al tghemene Couent vander zelver steide Saluut Doen tewetene allen lieden die deise p[rese]nte l[ett]re zullen sie[n] of hor[en] leisen Dat wij o[m]me tprofijt van ons en[de] van onser kerken hebben Jgheuen Jn loyalen chenze en[de] pachte tachtentich Jaer gheduerende kerstiaen pascijne drie bunre lants litel min of mer die wij hebben ligghen[de] Jn de prochie van Waerstine bijden pontchele ande west zijde van der strate Omme dertiene pond tiene schellin[ghen] par[isis] elcs Jaers vlaendersche munte alzulke als onze gheduchte here ontfanghen zal van sinre lijf nere tebetaelne te twen paymenten els Jaers daer of es teerste payment zes pond vichtie[n] schell[inghen] par[isis] te sinte Jhans messe Jnt iaer ons heren als men sal scriuen dusentich vier hondert en[de] viue Ende tander payment te meidewinter daer na naest co[m]mende zes pond vichtiene schell[inghen] par[isis] en[de] also vord van Jare te Jare van pay- mente te paymente als langhe als de vors[eide] pacht en[de] huerijnghe ghedueren zal onsl[ieden] elcs Jaers betalende Dertiene pond tiene schell[inghen] par[isis] der munten vorseid ten vorseid[en] paymenten vord es tewetene dat de vorseide kerstiaen pascijn vp dit vors[eide] land moet maken binder eerster Jaerscare husinghen die werd sijn drie pond grote tornosize vord es te wetene dat de vorworde van deisen pachte ghemaectes dat waerd also dat de vors[eide] kerstiaen pascijn Jof die na hem Co[m]men zal Jn fauten Jof in ghebrek waren van wel tebetaelne en[de] te houdene de vors[eide] paymenten en[de] gheuiele dat twede payment derde achter haelde onuergholden weisende So mochte de vorseide Abd en[de] Couend Jof die naer hemleid[en] Comen zal hant slaen ant vors[eide] lant en[de] an al de Catele[n] diere danne vp sijn zullen en[de] houdse ouer haerleider vrie propre goed Ende o[m]me de Reidene dat wij willen dat de vors[eide] kerstiaen pascijn wel ghebruke vand[en] vors[eiden] pachte also het bouen verclaerst So hebben wij Abd en[de] Couent deise l[ett]re ouer ons zeluen en[de] ouer onze naco[m]mers Jzeighelt met onsen zeighele[n] dies wij vseir[en] ghedaen Jn onse Capitel bijden ghemene overeendraghene en[de] acoordt van ons allen vp sinte Jhans auend Jnt iaer ons heren als men screef dusentich vier hondert ende drie

test

Waeste[n] van drie bundere[n] lants bij den ponceele 1403