Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-106bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-09-1411

Type: Bevestiging door de schepenen van Roeselare van de verkoop van een erfelijke rente te Roeselare door Jan Langvoete aan Jacob de Pre

Beschrijving: De schepenen van de stad Roeselare laten weten dat Jacob de Pre van Jan Langvoete een rente van 12 pond parisis per jaar heeft gekocht. Deze rente staat bezet op een erf van Jan, met alle gebouwen en katelen die erop zijn, gelegen binnen het schependom van Roeselare (+ situering van de grond).

Opmerking: Kopie (mogelijk van het niet aanwezige document BRU-AGSB-Z-106?): "Copia prescripta concordat cum litteris originalibus as quas collatio eius facta est per me Walterum Domeinet presbyterum apostolica auctoritate notarium. [Getekend: W Domeinet].

Tekst

[gecheckt]

test

Wij Steuin marael Joos vand[er] haghe Willem de bouuere Jan de cupere en[de] Jan Vera[n]neman zeghers zone Scepen[en] vand[er] stede van Roesselare doen cond alle[n] lieden dat Jacob de pre heift ghecocht ende wel betaelt bij goeden loyalen coope en[de] voorwaerden Jeghe[n] Jan Langvoete twelf ponden parisis[se] siaers eruelicke Renten Beset ende bewijst zijnde vp eene plaetse van erfuen toebehooren[de] den zelue[n] Jan met alle[n] den huusen ende cateylen daer vp zijnde ende met al datter toebehoort erduast nagheluast of worteluast Ende behouden alle weerdichghe bezetting[en] daer vp ghedaen voor de date van desen tsaerter Staende en[de] ligghen[de] dese erue huuse ende cateylen voors[eit] bin den Scependo[m]me van Roesselare an de oost zijde vand[er] m[er]ct Tussche[n] gillis maertins erue an een zijde en[de] Jan Vera[n]nemans boudins zone erue an dander zijde oost streckende also lanc ende also breet alser toebehoort Te gheldene ende te betalene dese eruelicke Rente voors[eit] Jacob den pre hem zijne[n] oeyre ende n[aer]co[m]mers of and[re]n p[er]soon van hem hebben[de] cause elkes siaers ten tween paeyme[n]ten acht[er]uolghende Te wetene te halfmaerte eerst co[m]mende naer De date van desen tsaerter deene helt Ende te sinte baefs messe naest daer naervolghen[de] dander helt ende also voort van Jare te Jare van paeyme[n]te te paeyme[n]te eewelic ende eruelicke ghedueren[de] met al zulken ghelde ende mu[n]ten als men betalen zal ons gheduchs he[er]en eruelicke Rente van vlaend[re]n Jaerlicx Jn vlaend[re]n Dese eruelicke Rente voors[eit] bezet ende bewijst zijnde Jn d[er] manieren dat voors[eit] es heift Jacob de pre ontfaen van Jan langvoete met halme met ghiften ende met ghewedder waerscepe wel en[de] wettelike naer costume ende vsaige van der stede van Roesselare Jn kennessen vand[er] waerhede hebben wij Scepen[en] voornoomd desen tsaerter ghezeghelt met den zeghele vand[er] stede van Roesselare vtehanghen[de] ghedaen Jnt Jaer dusentich viere hond[er]t ende elleuene den twintich[ste]n dach van Septembre

Copia prescripta concordat cu[m] l[itte]ris originalibus ad quas collatio eius facta est per me Walterum domeinet p[res]b[ite]r[u]m ap[osto]lica auct[oritat]e notarium [etcetera?]

W. domeinet

test

xij lb s[iae]rs Jn Roesselaere Nihil