Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-109

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-08-1413

Type: Bevestiging door de schepenen van Ieper-Ambacht van de schenking van een erfelijke rente te Sint-Jacobs door Jacobe gheheeten metter Minnen en zijn echtgenote aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De schepenen van Ieper-Ambacht laten weten dat de abdij van Zonnebeke erven, erfelijke renten en andere goederen binnen Ieper-Ambacht bezit, die zij van bepaalde personen gekregen hebben ten voordele van hun zielenheil. De abdij legde aan de schepenen een geldig document voor waarin vermeld stond dat Jacobe gheheeten metter Minnen en Lisebette, zijn echtgenote, beide poorters van Ieper, aan de kerk van Zonnebeke een jaarlijkse erfelijke rente van 60 schellingen parisis Vlaamse munt geschonken hebben, bezet op 5 gemeten land gelegen binnen Ieper-Ambacht, in de parochie van Sint-Jacobs (+ situering van de grond), te betalen in 2 termijnen. Zolang hun zoon, Jan, kanunnik van Zonnebeke, zou leven, zou hij wel de genoemde rente mogen ontvangen.

Tekst

test

Wij Cornelis Stilte loy van provijn Jan de heedere Jacob pierin ende Gillis mule Scepenen van den yperschen Ambochte Doen te wetene allen den gonen die dese p[rese]nte lettren zullen zien of horen lesen Dat vte dien dat mijn heere dabd en[de] Conuent van onzer vrauwen kerke van zinnebeke Jnt Bisscopdom van Therembuerch van der ordine sente Augustijns zeker plecken van eruen eruelike Rente en[de] andre diuerse goedinghen hebben ligghende binde[r] yperschen ambochte wijlen der vors[eide] kerke ende hemleiden ghegheuen ende gheoffert in goeder memorie van diuersen deuoten personen heeren vrauwen ende andre o[m]me de Remedie van haerleider ziele verlauessen van haerl[eider] zonden Jn purer en[de] Rechter aelmoessene en[de] ter zalicheit en[de] behoude[n] van haerleider vterste leuene So eist dat zij onder dandre van den vors[eiden] landen Renten en[de] goedinghen Ons ghetoocht hebben zekere soffissante goede ganse ende gaue lettren onghecasseirt en[de] ongheraseirt ende daden ons die proprelike visiteren en[de] lesen Jnde welke wij beuonden dat wijlen Jn goeder memorie van Jacobe gheheeten metter minnen ende lisebette zijn wijf poort[er]s in ypre gauen Jn purer ghifte der vors[eide] kerke van zinnebeke Jnde name svaders soons en[de] shelichs gheests en[de] ten behoude en[de] bewaernesse van haerlieder ziele zestich scellinghen paris[is] vlaemscher munten erueliker Rente siaers die te heffene ende tontfanghene eeuwelike en[de] eruelike vp vijf ghemeten lands lettel meer of min ligghende onder minen heere van vlaendren binden yperschen ambochte Jnde prochie van sente Jacobs tusschen den houe svors[eits] Jacobs metter minne en[de] der strate die gaet van ypre te zinnebeke waert sente Catelinen gasthuus in ypre lande en[de] den lande van die van sente Claren typre Te tween payementen in elc Jaer dats te wetene deen helt telken middewintre ende dander helt tsente Jansmesse midsomere Ende Jn meerdre beteekeninghe en[de] ghestadicheide vander vors[eider] ghifte daden voor ons co[m]men vele en[de] ghenouch personen werdich van trauwen en[de] van eede dewelke alle wel ende duechdelike certiffijerden en[de] orconden de vors[eide] ghifte ghestadich ende de vors[eide] vijf ghemeten lands metter vors[eider] Rente wel en[de] duechdelike belast wesende Behouden e[m]mer enen her Jan gheheeten metter minne Canonec vander vors[eider] kerke haerleider zone de vors[eide] Rente te heffene en[de] tontfane tsinen proffite zijn leuen lang gheduerende Ende o[m]me dies dat ons scepenen vors[eit] Recht bewijst dat men alle warachtighe dinghen sculdich es torcondene So eist dat wij Certiffijeren en[de] orconden de vors[eide] zaken goet ghestade en[de] warachtich wesende Jnder manieren voorscreuen Jn kennessen der waerheiden hebben wij Scepenen vors[eit] dese p[rese]nte lettren gheseghelt met onze propre zeghelen vuthanghende Dit was ghedaen Jnt Jaer ons heeren duust vierhondert en[de] dertiene den tiensten dach van Oust

test

[grotendeels onleesbaar]

[...?] van huele [...?] Jnde prochie van sint Jacob

Jpre Aenghande den Rent[e] van 3 p[ond] p[arisis] siaers van weghe Jacob m[etter] mijne dictus de amore beset vp vijf ghemeten Lants Jn[de] prochie van S[in]t Jacobs buuten Jnt Jaere 1413