Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-111*

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-10-1416

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering in de oorkonde: "in tjaer iiiiC ende xviii ende te meidewintere dier naer volghende teerste paiement ende tsinte jansmesse daer naer twede payment int jaer xix." (21/12/1418 en 24/06/1419).

Type: Verpachting door de abt van Zonnebeke van een goed te Neerwaasten, 'Ter Claert', aan Kerstiaen Passchyn

Beschrijving: Jhan, abt van de abdij van Zonnebeke, laat weten dat hij het goed 'Ter Claert', gelegen te Neerwaasten, verhuurd en verpacht heeft aan Kerstiaen Passchyn (+ voorwaarden voor de pacht).

Opmerking: Het document werd bevestigd aan BRU-AGSB-Z-111 en BRU-AGSB-Z-111**.

Tekst

test

Jhan biden godliken ghedaghe Abd van ons[er] vrauwen kerke van zinnebeke en[de] al tghemene Co[n]uent van der selver steide Salu[ut] [...?] te weitene allen den ghone[n] die deise l[ett]ren sullen zien of hore[n] leisen dat wij o[m]me tmeste profijt en[de] orbore van onser kerke [...?] verhuurt en[de] in nayalen pachte ghegheue[n] Onse goet ter Claert ligghende om de prochie van neiderWaerstine houdende [v...?] bunre en[de] ee[n] half neighen Jaer lanc ghedure[n]de Ene[n] kerstiaen passchijn o[m]me vier pont par[isis] elc bu[n]re siaers te betaelne [...?] ten twen payme[n]ten dats te weitene te meidewinter en[de] tsinte Jansmesse En[de] es voorworde dat van deis[e] .xl. bunre en[de] 1/2 Jan ys[...?] sal houden drie bu[n]re lettel mijn of meer te[n] selue[n] cope en[de] ter seluer t[er]mine en[de] ten seluen payme[n]te[n] also kerstiaen vors[eit] sal houden Jte[m] kerstiae[n] vors[eit] heift ontfanghen in leninghe[n][?] van den vors[eiden] pachte in diuerschen kateilen in paerden in haernasche[n] in [...?] in groene[n] houte en[de] in [...?] de so[m]me van .C. lb par[isis] Jt[em] voort so hieft hi ontfanghen in groene[n] corne besaeyt in p[ri]se de so[m][me?] [van?] v[iu?/ier?]envichtich noblen elke[n] noble .iij. scilde[n] wert [...?] Deise vors[eide] prijs moet kerstiaen houd[en] toten laetsten Jare Jt[em] [voort alle?] de vruchte die vp den vors[eiden] pacht wassen sulle[n] [...?] dien stroy laten moet in d[en] vors[eiden] pacht sonder enich wech te voerne of te vercopene En[de] ten laetsten Jare al stroy dat hi dan in sal doen moet bliue[n] in den vors[eiden] pacht sond[er] enich vut te voerne Jt[em] voort so moet hi de huusinghe[n] [...?]etse hem gheleuert werden ghehaefdich houden en[de] leuere[n] En[de] voort so moet kerstiaen vors[eit] betal[en] alle Jare de Rente[n] diere vte gaen Voor[?] costen en[de] scaden in mind[er]inghen van sinen pachte En[de] moet ons leiuere[n] alle Jare binder Abdie of S[...?]qier[?] waert ons ghenoughen sal vp sine cost .xl. Rasire[n] tarwen yp[ersche] mate .ij. s ghehend[en] bos[ter?] o[m]me .xxxvj. gro[ten] de Ras[ire] en[de] voort Remena[n]t van den ghelde moet hi betalen ten payme[n]ten soot vors[eit] es Deise vors[eide] pacht moet hi houd[en] [...?]g[...?] Jaer lanc in goed[en] noyalen pachte so ten noyalen pachte toe behoort in diere maetsche[?] En[de] es te wetene dat teerste Jaere va[n] deisen vors[eiden] pachte sal sijn in tJaer .xiiij.C en[de] .xviij. en[de] te meidewint[re] daer naer volghende teerste payme[n]t en[de] tsinte Jansmesse daer naer twede[?] payment int Jaer .xix. Jn kenness[en] d[er] waereit so hebben wij Abd en[de] Co[n]uent vors[eit] deise l[ett]ren gheseighelt met ons[en] zeighele vutha[n]ghen[de] ghedaen in onse Capitele den zeesten dach van october Jnt Jaer .xiiij.C en[de] zestiene