Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-112

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-10-1418

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen in de bron: "te sinte martins messe in de maend van nouembre int jaer M iiiiC ende xvii" (11/11/1417); "te medewintre int jaer M iiiiC ende xviii" (21/12/1418); "den xxvsten dach in octobre int jaer M iiiiC ende xvii" (25/10/1417).

Type: Bevestiging door de schepenen van Waasten betreffende de verpachting van het goed 'Ter Claert' in Waasten, met bijzondere aandacht voor de opeenvolgende pachters en borgstellers

Beschrijving: De schepenen van Waasten laten weten dat Christiaen Pasquin tevoren het goed 'Ter Claert' te Waasten in pacht genomen had van de abdij van Zonnebeke (+ voorwaarden van deze pacht). Als pachter werd hij opgevolgd door Jan Lodevoet, en deze op zijn beurt weer door Wulleme Renoud. Veel aandacht wordt besteed aan de borgstellers van al deze personen.

Tekst

test

Wij Renault Hellin ende Gillis De quicque Scepenen Jn de stede van Waestene Doen te wetene allen Lieden vute dien dat onlanx verleden Een [christ]iaen pasquin nam te loyalen pachte Jeghen mijn here den abt ende Conuent van zinnebeke tghoet ter claert ligghende bin Waestene vp dyperstrate Groot zinde xl bundre en[de] een half litel min of meer met houe met boomgaerde driesen chinxhelen Elst grachten watre en[de] winne[n]de lande daer Jan E[?]staes hebben en[de] behouden zal drie bundre lants dat licht voor sine dreue dus zo bleifs den voors[eiden] [christ]iaen xxxvij bundre en[de] een half liter meer of min o[m]me de so[m]me van iiij l p[arisis] vlaendersche mu[n]te tbundre elx siaers ix Jaer lanc ghedurende beghinnende en[de] Jn te co[m]mene Jn desen voors[eiden] pacht te sinte martins messe Jn de maend van nouembre Jnt Jaer M iiii.C en[de] xvii te houdene te loyalen pachte de voors[eide] ix Jaer lanc Ende hebben den hau also verre als haumes en[de] happe[?] gheloopen heift te hauwene Jn tiden van Jare en[de] Jn Rechten saisoene also te Rechten loyalen pachte toe behoort Ende ten scedene laten al twinne[n]de lant van al zulker vette en[de] stoppele als hijt vant Ende al tstroy dat Jn den voors[eiden] pacht ter claert vonden waert ten Jnco[m]mene en[de] ten schedene van den pachte sal en[de] moet bliuen Jn den voors[eiden] pacht Jtem voort so es voorwoorde dat de voors[eide] pachtre moet leueren bin der stede van Jpre of te zinnebeke den voors[eiden] miin here den abt en[de] Conuent voors[eit] te haerleder gheliefte elx Jaers xl Ras[ir]en taerwen ij s ghehende den besten ypersche mate o[m]me xxxvj g[roten] elke Ras[ir]e de voors[eide] ix Jaer lanc ghedurende Ende zal de voors[eide] pachter dit voors[eide] coorne leueren van Jare te Jare altoos alst coorne gheoust wert altoos altemet telken v of vj Ras[ir]en te ghadre ter oorbore van den voors[eiden] abtdie tote dat de voors[eide] xl Ras[ir]en corens vul leuert zijn zullen elx siaere de voors[eide] ix Jaer lanc ghedurende alsoot voors[eit] es Ende dat voors[eide] coorne sal de voors[eide] pachter of slaen van zinen voors[eiden] pachte te xxxvj g[roten] elke Ras[ir]e alsoot voors[eit] es wedre dat tcoorne zij betre coop of dierer[re] Jtem bet voort so heift de voors[eide] pachte te zinen Jnco[m]mene Jn leeninghen van minen heren zinen meesters Dats te wetene C lib[ras] par[isienses] ghepresen in menichte van Cathelen Ende lv noblen te iij l par[isis] en[de] xij g[roten] den noble ghepresen Jn groenen coornen staen wassende vp den voors[eiden] pacht De welke leeninghe de voors[eide] pachtere moet weder betalen en[de] ghoet doen ter schedene van den voors[eiden] pachte Jtem bet voort tsourplus van den ghelde dat de voors[eide] pacht ghelost[?] meer elx siaers dan de voors[eide] xl Ras[ir]en taerwen Dat zal de voors[eide] pachter betalen met goeden ghereeden ghelde Jn elc Jaer de voors[eide] ix Jaer lanc ghedurende te tween paiementen Dats te wetene deene helt te medewintre Ende dandre helt te sinte jansmesse Ende te beghinnene te betaelne teerste paiement te medewintre Jnt Jaer M iiij.C en[de] xviij Ende also achteruolghende altoos te medewintre en[de] te sinte Jans messe telken paiemente deene helt van den voors[eiden] ghelde Ende tvoors[eide] coorne te leuerne altoos naer den ouste telken altemet ter oorbore van der voors[eide] abedie als[oot] voors[eit] es van Jare te Jare de voors[eide] ix Jare lanc ghedurende Ende ware dies faulte of ghebrec waert Jn al of Jn zom of Jn wat manieren Datter faulte of ghebrec Jn ware zo heiftre de voors[eide] pachter of zeker ghedaen merten flotele van der scheiere naer coustume[n] en[de] vsagen van den lande Ende bet voort met goeder souffissanter boortocht dats te wetene met Jan haghelin ende met Jan Houzel poorters Jn Waestene Die van desen ziin boorghe bleuen ziin van al tal ter bede en[de] verzouke van Jan Lodeuoet diese van al tal beloeft heift costeloos en[de] scadeloos te quitene alzo de brieue[n] menc[i]on maken die de voors[eide] boorghen daer of hebben sprekende vp den voors[eiden] Jan lodeuoet en[de] vp al tsine Jn de welke voors[eide] boortocht de voors[eide] boorghen hebben hemleden verbonden ou[er] al haerleder ghoet vp datter faulte of ghebrec Jn desen voors[eiden] pacht ware Ende bet voort so hebben hemleden de voors[eide] boorghen verbonden vp datter enich ghebrec Jn ware te treckene Jn een huus van costen doet men wet[?] of ne gheene dats te wetene Jn der [...?] te waerstene ten vermanen van den bringher deis b[...?]f Ende [...?] dat voors[eide] huus van costen te bliuene en[de] die erue niet te Rumene noch voren noch bachten toter tijd en[de] toter wile dat tghebrec van deser voors[eide] voorwoorde sal sin[?] vulco[m]men vp de boete van iij l par[isis] elc boorghe naer coustume[n] en[de] vsagen van der voors[eide] stede van Waestene Also te bet en[de] te vullen alle dese voors[eide] voorworden en[de] beloften ghescreuen en[de] verclaerst staen Jn den bezeghelden chartre die min[en] voors[eiden] here[n] de abt en[de] conuent van zinnebeke of hebben ghezeghelt metten zeghele van Renault hellin en[de] clais De visch als scepene[n] jn de stede van Waestene jn de stede van Waestene in die tijd ziinde menc[i]on makende Jn datten den xxv.sten dach Jn octobre Jnt Jaer M iiij.C en[de] xvij Ende vute dien dat de voors[eide] [christ]iaen pasquin desen zekere van desen voors[eiden] pachte en[de] leeninghe[n] voors[eit] niet ne vermochte Ende de voors[eide] Jan lodeuoet zelue der of zekere ghedaen heift metten voors[eiden] boorghen als[oot] voors[eit] es So liet de voors[eide] [christ]iaen pasquin den voors[eiden] Jan lodeuoet ghaen Jn ziin ghezach te winne en[de] te verliese de welke Jan lodevoet trac wone vast Jn den voors[eiden] pacht Ende corte der naer so gheuiel dat de voors[eide] Jan lodeuoet en[de] Wullem Renout eens en[de] van acoorde waren dat de voors[eide] Jan lodeuoet trac vuten voors[eiden] pachte Ende ghaf dien nae Den voors[eide] Wulleme Renoud te winne en[de] te verliese o[m]me zekere voordel Datter de voors[eide] Jan lodeuoet van den voors[eiden] Wullem Renoud of hadde Daen of dat zij beede eens en[de] van acoorde waren Ende daer vp so trac de voors[eide] Wullem Renoud woneuast Jn Den voors[eiden] pacht te zulken so[mm]e[?] prijs en[de] voorwoorde als hy Den voors[eiden] pacht hadde ghepacht Ende de voors[eide] Wullem Renout ontfinc te zinen Jnco[m]mene De voors[eide] leeninghe van lv noblen Jn groenen coorne ghepresen Ende C lib[ras] par[isienses] Jn andren menichten van cathelen wanof dat hem de voors[eide] Wullem Renout hilt ouer vernoucht Ende de voors[eide] Wullem Renoud beloofde voor ons vp hem en[de] vp al ziin ghoet Desen voors[eiden] pacht voorwoorde en[de] leeninghe wel en[de] souffissantelike te betaelne en[de] te vulco[m]mene De voors[eide] ix Jaer lanc als[o] voors[eit] es Ende ware Dies faulte of ghebrec Jn hem waert van al of van zom Ende dat dar of de voors[eide] Jan lodeuoet of zine boorghen eneghen cost of scade hadden Dies so ziin boorghe bleuen ouer Den voors[eide] Wullem Renout van al tal dat voors[eit] es Dats te wetene pietre de Roy en[de] adaem holebeke poorters Jn Waestene de welke voors[eide] Pieter de Roy en[de] adaem holebeke als boorghen van den voors[eiden] Wullem Renout en[de] elc allene en[de] ouer al hebben hemleden en[de] haerleder ghoet verbonden al ghelijc en[de] Jn Der zelue voorme en[de] maniere Dat de voors[eide] boorghen van Jan lodeuoete verbonden staen also voren voors[eit] es vp datter faulte of enich ghebrec Jn ware te treckene [...?] voors[eiden] huus van costen Jn Den helm vp de boete van ij[?] l[ibras] par[isienses] elc boorghe Jndder zeluer voorme en[de] maniere Dat bouen voors[eit] es Ende es te wetene Dat De voors[eide] Wullem Renout heift belooft vp hem en[de] vp al ziin ghoet De voors[eide] zine boorghen wel en[de] souffissanteleke te quitene van al tal Ende es te wetene dat Sanderin De corte heift voor ons belooft vp hem en[de] vp al tsine der voors[eide] adaem costeloos en[de] scadeloos te quitene van Der voors[eide] bortocht vp dat faulte of ghebrec ware an den voors[eiden] Wullem Renoud Dese ke[n]nesse ne gheduert waer een Jaer achtre tlaeste paiement van Desen pachte van ix Jaren Jn kennessen der wareiden van Den zaken voorscreuen so hebben wij scepenen voors[eit] ter bede van partien Dese l[ett]re gheseghelt met onsen seghele Dit was ghedaen en[de] verkent Den viij.sten Dach Jn octobre Jnt Jaer ons heren Duust iiij.C en[de] xviij

test

Tgoet ter claert Waestene pachtbriefue van anno 1418