Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-111**

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-10-1403

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering in de bron: "up sente Jhans avent int jaer ons heren als men screef dusentich vierhondert ende drie" (23/06/1403).

Type: Bevestiging door de schepenen van Waasten van een pachtovereenkomst tussen de abdij van Zonnebeke en Kerstiaen Paskin betreffende grond te Waasten

Beschrijving: De schepenen van Waasten laten weten dat Kerstiaen Paskin, poorter van Waasten, voor hen verschenen is en hen een charter getoond heeft [= BRU-AGSB-Z-103, cf. daar]. Kerstiaen bekende uit vrije wil de in het charter vermelde pacht aan te gaan, en verklaarde aan alle voorwaarden te zullen voldoen.

Opmerking: Het document werd bevestigd aan BRU-AGSB-Z-111 en BRU-AGSB-Z-111*. // De tekst van BRU-AGSB-Z-103 wordt letterlijk aangehaald in de oorkonde; uit dat deel van de tekst werden de persoonsnamen, plaatsnamen en instellingen niet meer gehaald.

Tekst

test

Wij Jhan Valck Renault hellin willem Druwart Daniel de beir [ende] Jacob van Robeque Scepenen van der stede van Warstene Saluut Cond zij Allen den ghonen die dese p[rese]nte l[ett]re zullen zien of horen lesen Dat vp den dach van heden vor ons co[m]men es Jn p[ro]pre p[er]sonen Kerstiaen paskin portre va[n] Waerstene ende heift ons brocht ende ghetoecht eenen chartre ghescreuen Jn p[er]quemente ghezeghelt vuthanghende met groenen wasse metten zeghelen van minen he[er]e den abd ende conuent van Zinnebeke Jnhoudende de vors[eide] chartre van worde te worde also hier na volcht Wij Jnghelram bi der gracije ghods abd van onser vrauwen kerke van zinnebeke Jnt bisscopdom van terrenborech ende al tghemeene Conuent van der zeluer stede Saluut doen tewetene allen lieden die dese p[rese]nte l[ett]re zullen zien of horen lesen Dat wij o[m]me tprofijt van ons en[de] van onser kerken hebben Jgheuen Jn loialen chense ende pachte Achtentich Jar ghedurende kerstiane paskine drie bundre lands litel min of meer die wij hebben ligghende Jnde p[ro]chije van Warstene biden ponchele ande west zijde van der strate o[m]me derthiene pont thiene scell[inghen] par[isis] elcs Jaers vlaendersce munte alzulke als onse gheduchte he[er]e ontfanghen zal van zinere lijfnere tebetalene te twen paiementen elx Jaers daer of es teerste paijement zes pond vichtien scell[inghen] par[isis] te sente Jhansmesse Jnt Jaer onsheeren als men zal scriuen dusentich vierhondert ende viue Ende tandre paiem[en]t te medewintre daer naest co[m]mende sespond vichtiene scell[inghen] par[isis] Ende also vort van Jare te Jare van paijemente te paijemente als langhe als de vors[eide] pacht ende heuringhe gheduren zal onsleden elcs Jars betalende derthiene pont thiene scell[inghen] par[isis] der munten vors[eit] ten vorseden paiementen vord es tewetene dat de vors[eide] Kerstiaen pascijn vp dit vors[eide] land moet maken binder eerster Jaerscare hussinghen Die werd sin drie pond grote tornoise vord es tewetene dat de vorworde van desen pachte ghemaect es dat waerd also dat de vors[eide] kerstiaen pascijn Jof die na hem co[m]men zal Jn fauten of Jnghebreke waren van wel te betalene ende te houdene de vors[eide] paiementen Ende gheuiele dat twede paiement tderde achterhalde onuergholden wesende So mochte de vors[eide] abd ende conuent of die naer hemleden comen zal handslaen an tvors[eide] land ende ande catelen diere danne vp ziin zullen en[de] houdse ou[er] haerledre vrije p[ro]pre ghoed Ende o[m]me de Redene dat wij willen dat de vors[eide] Kerstiaen pascijn wel ghebruke van den vors[eiden] pachte also het bouen verclaerst So hebben wij Abd ende Conuent dese l[ett]re ouer onszeluen ende ou[er] onse naco[m]mers ghezeghelt met onsen zeghelen dies wij vseren Ghedaen Jn onse capitel biden ghemene overeendraghene ende acorde van ons allen vp sente Jhans auent Jnt Jaer onshe[er]en als men scref dusentich vierhondert ende drie Kenleic zij allen lieden dat de vors[eide] Kerstiaen pascijn onse partie vor ons verkende ziins vrijs willen den vors[eiden] pacht ende heuringhe Jnder maniere en[de] condicije also De vors[eide] brief Jnhoud en[de] mencion maect Ende belofde vor ons de vors[eide] vorworde wel te houdene ende te vulco[m]mene En[de] van Jare te Jare ende van paiemente te paijemente wel ende soffissantelike te betalene den vors[eiden] pacht en[de] heuringhe Jnder maniere ende condicije dat de vorsede brief jnhout en[de] mencion maect Ende bat ons dat wijt jndiere zeluere maniere ende condicije vp hem kennen wilden ende dese lettre zeghelen met onsen zeghelen vuthanghende Jn orkonscepen ende kennisse der waerheit So hebben wij scepen[en] vors[eit] dese presente l[ett]ren ghezeghelt met onsen p[ro]pren zeghelen Dit was ghedaen ende verkent den xxiij.sten[!!!!!!!] dach Jn octobre Jnt Jaer .M. .iiij.C ende Drie

test

Nederwaesten

Diuersche [boven geschreven: oude] pacht brieue[n] en[de] Chijnse brieue[n] anno [...?]

Waesten

Carta de cens[u] de ponschele apu[d] W[ar]nesto[n?]