Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-113*

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-12-1419

Opmerkingen analytische datum: De kopie dateert van 11/02/1493 (Het jaartal werd aangepast volgens de paasstijl; in de bron: "nu int jaer ons heren duust vierhondert xcij in sporkele xj").

Type: Bevestiging van de arbitrale uitspraak in een geschil tussen de abdij van Zonnebeke en jonker Bouden vander Gracht betreffende de grenzen van hun respectieve heerlijkheden te Zonnebeke, in het voordeel van de abdij

Beschrijving: Samenvatting in het Nederlands door Jacop vander Meere, apostolisch notaris te Passendale, van de essentie van de Latijnse oorkonde [= BRU-AGSB-Z-113; cf. daar], gemaakt op 11/02/1493. De Latijnse oorkonde, door Olivier vander Beke, apostolisch en keizerlijk notaris, opgesteld op 20/12/1419, vermeldt het volgende: de scheidsrechters in een geschil tussen de abt van Zonnebeke en jonker Bouden vander Gracht, heer van een heerlijkheid te Zonnebeke, doen uitspraak ten voordele van de abdij. Bouden claimde dat de gehele straat tussen zijn heerlijkheid en het kerkhof tot zijn heerlijkheid behoorde; de scheidsrechters oordelen dat de helft van die straat, langs de kant van het kerkhof, valt onder het wereldlijke gezag van de abdij van Zonnebeke. Indien Bouden of zijn nakomelingen zich niet aan deze uitspraak zouden houden, dan zou er een boete volgen van 100 gouden Engelse nobels.

Opmerking: Dit stuk is een samenvattende vertaling in het Nederlands van een Latijns origineel (= BRU-AGSB-Z-113).

Tekst

test
*

Jn de name ons heeren amen Kenlic zij allen lieden dat Jnt Jaer ons heren duust viere hondert neghentiene den twintichsten dach in decembre. Edele en[de] voorsienighe heren mer laureins belle voghet vander stede van ypre ende michiel van scoten Rudders diederijc vanden Walle pensionaris poorters van ypre mids Jacop Venant arbitres ende vriendelike appointierders ghemeene ghecoren vp zekere voorme manieren tiden ende peine bij partien onderghenoomt ghepasseirt bij submissie voor meester pieter slauaris ende her oliuier vander Beke p[ri]esters notarissen apostolic en[de] imperial Jnt biscopdom van theremburgh bind[er] Stede van ypre alsoot bliict bij instrume[n]te der vp ghepasseirt ghetekendt en[de] onderscreuen biid[en] voors[eiden] her oliuier vander beke notaris ofte tabellion als bouen alsoot my Notaris en[de] andren dochte gaue en[de] gheheel Jn francine ofte parkeme[n]te ghescreue[n] Jn goeder voorme Jnt langhe tusschen Eerwerdighen vadere Jn gode her Jan abdt vander kerke en[de] clooster van zinnebeke Jnt buscopdom van there[n]burgh van ziinte augustiins ordene vter name van ziner voors[eide] kerke en[de] cloostre an dene zide Ende edele en[de] wiise boudein vand[er] gracht Joncheere voor hem an dandre zijde ter cause van zekeren ghescille p[ro]ces questie ende onghenouchte gheroert en[de] oorsprongh hebben[de] tusschen den vors[eiden] p[ar]tien voor gheestelike ofte werleike Jugen o[m]me dat Jonche[er]e boudein zeide en[de] mainteneerde of sustineerde dat de ghehele strate ligghen[de] tusschen ziiner heerlichede daer Jn zinne- beke en[de] den kerchoue van zinnebeke toeter gracht ofte kerkediick alsoo langh alst hem tkerchof bestrect es en[de] behoort onder ziine vors[eide] h[er]licheide Den voors[eiden] here Jan abdt Jn contrarie sustineren[de] dat de Rechte helt vander strate vors[eit] Jnde langde vanden kerchoue ter ziide vanden kerchoue wae- ret gaende es behoort en[de] licht onder de werlicke heerscappie van hem zine kerke en[de] cloostre voorscreuen mids vele andre Jniurie[n] scaden violentien biid[en] eender partie den andren ghedaen of gheseidt ter cause vander vors[eide] strate en[de] heerlicheide Naer dat zij Jnt langhe bede p[ar]tien ghehoordt hadden en[de] huere allegatien rechten vriheid[en] en[de] oorconden Et ooc dat zij hem bii onderlinghen en[de] lieden van trauwen hadden ghedaen Jnformeren Jnt langhe en[de] rijpen raedt met eersame lieden ghenomen vp al Rijpelic ghelet binden t[er]mine Jnt compromis begrepen. beede p[ar]tien voor hem gheroupen en[de] Jn p[er]sone compareren[de] bij haeren ghemeenen accorde aduise en[de] ouerdraghe. hebben ghewiist ghevut en[de] gheoordineirt vp de peine van ondert guldin noblen van Jnghelandt Jnde submissie begrepen alleenlic gode vooroghen hebben[d]e en[de] o[m]me elken tsine te gheiuene Jn dese naervolghende voorme dat Jonch[er]en boudein vand[er] gracht t[er] cause van ziner voors[eide] weerlike heerscepie [...?]en verhaelt gheen recht toe hoordt in hem ne zine successeurs en[de] naco[m]mers succederen[de] Jnde voors[eide] heerlichede Jn enigher manieren Jnde heltscede vand[er] strate streckende te kerchoue waert van zinnebeke en[de] naest den kerchoue Jn alsoo grote langde alst tkerchof es en[de] hem bestrect de welke helscede vand[er] strate hij Jonche[er]e boudein ghe- heescht hadde ende applikieren wilde tsiinder heerscepie. Maer de vors[eide] helt vander strate wan of questie es gheroert met huere p[ro]prieteidt acci- dente[n] Rechten en[de] toehoorten. behoort toe en[de] zal tewighen tijden vry bliuen en[de] wesen onder de heerlicheide vriheide en[de] heerscepie vand[en] werlicke Jurisdictie en[de] heerscap vand[er] vors[eide] kerke clooster en[de] Abdt van zinnebeke. En[de] hebben gheoordineirt en[de] ghestelt zwiighen en[de] silentie tewighen tijden den vors[eiden] boudein en[de] ziine successeurs en[de] naco[m]mers. dat ziire niet meer of breder Jn heesschen moghen vp de voors[eide] peine van hondert guldin Jnghelsche noblen behelst Jnt voors[eide] co[m]p[ro]mis en[de] arbitraige oft submissie tappliquierne ten derde den grave van vlandre twede derde den godshuse Jnde belle ttpre en[de] tander derde der p[ar]tie die dit arbiterscip houdt goedt al te betalene biid[er] p[ar]tie diet niet houden wille maer of gaet ende breict ten welken vtene en[de] p[ro]mitierne van huer arbitrage en[de] sententie bede p[ar]tie p[re]sent wesende en[de] niet weder Roupende sceint de voors[eide] senten[tie] houdende en[de] en zeider niet Jeghen en[de] betaelde[n] ghemeene de coste[n] daer op of o[m]me ghedaen biid[en] arbiters draghen[de] zes crone[n] daer of gave[n] zij elc drie croonen bij goeden accorde. Dit was aldus ghewiist biid[er] voors[eide] arbiters Jnde stede van ypre. present heren heinriic maerem en[de] Cristof fels vand[er] hoye priesters passchier lozier clerc Jan sobbele en[de] michiel van Werkene oorconden Ten verzoucke van Eerwerdighen heere en[de] vadere in gode Min heere Jan nu abdt biid[er] voorzienicheide gods vand[er] kerke en[de] cloostre van zinnebeke. Zoo hebbic h[er] Jacop vander meere Notaris aposteliic te passche[n] dale wonen[de] vut ghetrocken Jn substantien vand[en] principalen lettren Jn latine ghemaect en[de] ondergheteke[n]t en[de] ghescreven bij her oliuier vander beke priestre Notaris apostolic en[de] Jmperial alsoot mij dochte al tghuendt datt[er] behoort tsine naer den Jnhoudene vanden vors[eiden] principalen Jnstrume[n]te[n] van submissien arbitraigen sente[n]tie en[de] vuttiinghe nu Jnt Jaer ons heren duust vierhondert xciij Jn sporkele xj tor- conden thandteken cleene van my notar[is] als boue[n] en[de] dat min handghescrifte

Jta est de mera Ja[cob] Notari[us] ap[ostoli]cus

test
*

abt [contr]a Boudin van[der] gracht nopen[de] de halve strate teghene de[n] Kerckdijc a[nn]o 1419