Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-114

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-06-1422

Opmerkingen analytische datum: De vidimus bevat de tekst van twee oorkonden met de volgende data: "dat was ghedaen vrindaghes voor sinte pietersdach ter coudermesse anno domini m[superscript: mo] cc[superscript: mo] lxx[superscript: mo] sexto" en "dit was ghedaen vrindaghes na sinte mathijsdach anno domini m[superscript: mo] cc[superscript: mo] lxx[superscript: mo] septo." // Eerste datum: twee Sint-Pietersdagen vallen in het koude seizoen (18/11 en 22/02), maar slechts de laatste valt strikt genomen binnen de winter; we gaan ervan uit dat 22 februari bedoeld wordt. In 1277 (jaartal aangepast volgens de paasstijl) viel de vrijdag vóór 22 februari op 19 februari. De eerste gevidimeerde oorkonde dateert dus van 19/02/1277. // Tweede datum: Sint-Matthijsdag valt op 24 februari. Vrijdag na 24 februari viel in 1277 (jaartal aangepast volgens de paasstijl) op 26 februari. De tweede gevidimeerde oorkonde zou dus van 26/02/1277 dateren.

Type: Vidimus door de abt van Waasten van twee oorkonden betreffende boterrenten voor de abdij van Zonnebeke, bezet te Oudenburg, in de ambacht van heer Winans te Gent, en in de ambacht van Klemskerke

Beschrijving: Vidimus door abt Jacobus van Waasten van twee oorkonden. De eerste oorkonde: de schepenen van het Brugse Vrije laten weten dat verscheidene personen 'wettelijk hoofdman' worden, en dat zij jaarlijks de abdij van Zonnebeke een bepaalde boterrente zullen betalen, bezet op verscheidene stukken grond te Oudenburg en in de ambacht van heer Winans te Gent. De tweede oorkonde: twee kanunniken van Sint-Donaas te Brugge laten weten dat bepaalde personen voor de vierschaar van het Proosse te Brugge kwamen en 'wettelijk hoofdman' werden, en dat zij de abdij van Zonnebeke een bepaalde boterrente zouden betalen, bezet op grond in het ambacht van Klemskerke. Abt Jacobus verklaart de oorkonden gezien en geïnspecteerd te hebben, en ze waarheidsgetrouw bevonden te hebben.

Tekst

test

Vniu[er]s[is] p[rese]nt[es] L[itte]ras inspectur[is] Jacobus p[er]miss[ione] diui[n]a Hu[m]ilis abbas monast[er]ij B[eat]or[um] apostolor[um] pet[ri] [et] pauli de warnest[on] ordis s[anc]ti Augustini morine[n]s[is] dyoc[esis] Sal[ute]m in D[omi]no cu[m] noticia veritat[is] Nou[er]it Vniu[er]s[is] l[itte]ra Nos a[n]no D[omi]ni mill[es]i[m]o quadring[entesi]mo xx° secu[n]do q[ua]rta die m[en]s[is] Junij vidisse tenuisse legisse palpasse diligent[er] inspexisse ac de verbo ad u[er]bum p[er]legisse quasd[am] l[itte]as original[es] sigill[atas] vna videlic[et] [et] p[ri]ma in [...?] die[m] scripture subsequent[...?] ip[s]as l[itte]ras ven[erabi]liu[m] viror[um] d[omi]ni balduini de broukere milit[is] Joh[annis] de kleyhem Reinbaerd prin [et] Joh[ann]is van poele scabinor[um t[er]ritorij dicti van den vrije[n?] Alt[er]a vero D[omi]nor[um lamberti de corenbiter [et] magistri geraerdi van oupi[?] Can[oni]cor[um] s[anc]ti donacia[n]i brugen[sis] vt p[ri]ma facie apparebat sigillatas sanas et integras no[n] viciatas no[n] cancellatas no[n] abrasas no[n] abolitas seu in aliq[ua] sui p[ar]te suspectas [...?] o[mn]i p[ro]rsus vicio et suspicio[n]e caren[tes?] Q[ua]r[um] tenor [et] p[ri]mo p[ri]me seq[ui]tur [et] est tal[is] Mijn here boudein de brouk[er]e ruddere Jhan van kleyhem Reinbaerd porin ende Jhan van poele wij scepen[en] van den vrien doen te verstane allen den ghone[n] die dese l[ett]ren sullen zien of horen lesen dat Cam voor ons Hannin f[ilius] boudeins en[de] ward wettelijc hooft man ser Jhans van ypre ter kerke bouf van zunnebeke van eere waghe botere siaers te gheldene telken sinte martins messe vp sesse ymete lands litel min of me ligghende binne[n] den ambochte van houdenb[ur]gh hoec ende heet koedinstic en[de] woub[ur]ghmeet echt boidin bertof ward wettelijc hooftman ter voor[seide] kerke bouf van eere half waghe botere[n] siaers te gheldene ten voors[eide] daghe vp drie ymete lands lichtelijc min iof me ligghende int voors[eide] ha[m]bacht ende heten volpinmeet echt Roebin f[ilius] ghiselins ward wettelijc hoftma[n] ter kerke bouf voors[eit] van eere halue waghe botere[n] siaers te gheldene te[n] voors[eiden] daghe vp drie ymete lands lichtelijc min of me ligghende int vors[eide] Ambocht ende heet oostmeet echt henekin f[ilius] marien ward wettelijc hooftman ter voors[eider] kerke bouf van here waghe botere[n] siaers te gheldene ten voors[eiden] daghe vp viue ymete lands lichtelijc min of me ligghende binne[n] mij[n]sheren winans[?] ambocht van ghent en[de] heet herredsmeet en[de] noordermeet en[de] o[m]me dat wie voors[eit] scepen[en] wille dat dese dinc bliue vast en[de] ghestade so hebben wie dese lettere[n] gheseghelt met onsen seghelen vuthanghende dit was ghedaen vrindaghes voor sinte pietersdach ter coudermesse Anno D[omi]ni M.mo CC.mo lxx.mo sexto Alterius vero tenor sequit[ur] in h[aec] verba Die here lammin de Corenbit[er]e en[de] meester gheraerd van oupi Canoneke van sinte Donaes in brugghe doen te verstane allen den ghonen die dese l[ett]ren sullen sien of horen lesen dat cam voor ons in de vulle wet van sprosnes vierscare van brugghe la[m]min f[ilius] boudeins en[de] ward wettelijc hooftman ser Jhans van yp[er]e ter kerke bouf van zunnebeke van here waghe boteren siaers te gheldene telken sinte maertinsmesse vp viue ymete lands lichtelijc min of me ligghende bin den ambochte van clemskerke twelke land heet de yls en[de] de delfstrinc en[de] hyl en[de] hylsbelc ende o[m]me dat wie voors[eide] Canoneke willen dat dese dinc bliue vast ende ghestade so hebben wij dese l[ett]ren gheseghelt met onsen yseghelen vuthanghende dit was ghedaen vrindaghes na sinte mathijs dach Anno D[omi]nj M° CC) lxx° sexto quibusqu[is]d[em] l[itte]ris originalibus sup[ra] sc[ri]pt[is] p[er] nos ut p[ro]fertur vis[...?] ac dilige[n]t[er] inspect[...?] Collatio[n]em Diligen[ter] de p[rese]nti copia ad ip[s]as original[es] l[itte]ras cu[m] magistro Joha[n]ne Lieui[n] et p[rese]nt[is] paskasio loysier [et] pet[r]o helle[n] fecim[us] ip[s]asq[ue] original[es] l[itte]ras ad p[rese]t[em] copia[m] de verbo ad verbu[m] [con]cordare inuenim[us] nil addito vel remoto q[uem]d[am] sensum mittet aut variet intellectu[m] Jdcirco huic p[rese]nti copia ex ip[s]is originalib[us] l[itte]ris extracte sigillu[m] n[ost]r[u]m duxim[us] apponendum Datu[m] Anno mense sup[ra]script[i]s