Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-119

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-07-1432

Type: Bevestiging door de schepenen van de hertog van Kleef en van de burggraaf van Ieper betreffende de verkoop van grond te Roeselare door Gillis Rugghe aan Wouter de Neve

Beschrijving: De schepenen van de hertog van Kleef en diens echtgenote, en van Jan, burggraaf van Ieper, laten weten dat Wouter de Neve, met instemming van zijn vrouw, van Gillis Rugghe 2 lijnen grond gekocht heeft met alle katelen die erbij horen, en dit ten voordele van meester Pieter Slavaris, priester. De grond is gelegen in de parochie van Roeselare, binnen de vierschaar van Roeselare-Ambacht (+ situering van de grond).

Tekst

test

Wij Schepen[en] mijns he[er]en shertoghen van Cleuen Ende m[ijner] vrauwe[n] zinne wettelike[n] ghezelnede[n] als erfachtighe van huer- leder vierscare in Roeslare ambacht Ende mijns he[er]en mer Jans buerchg[ra]ue van Roeslare Piet[er] Vrient Vincent mi[n]ne Jan Piel heinric eueraerds ende Jan van Peene kenne[n] als Schepen[en] voernoemd Dat wout[er] de neue heift ghecocht en[de] wel betaelt Jeghen gillis Rugghe[n] bij consente van zine[n] wiue te meest[er] piet[er] slauaris priest[er]e bouf Twee line[n] erue[n] lettel min of meer metgaders alle de cateylen der vp zijnde erduast en[de] worteluast ligghende bins der prochie van Roeslare ende bins der vierscare van Roeslare ambacht voors[eit] noord vute der stede van Roeslare Te wetene boosten der strate die van Roeslare loopt te thorout w[aer]t boosten an mijns he[er]en sabds ende conuents van Zinnebeke erue bewesten an de aeldinghers Jans vea[n]neman Zeg[er]s Zone erue benorden an de aeldinghers sher piet[er] maraels priest[er] erue en[de] be- zuden Joos viels erue Dese voornoemde Twee linen erue[n] lettel min of meer metgaders den cateyle[n] voors[eit] heift wout[er] de neue voors[eit] Ontfanghe[n] te wette te meest[er] piet[er]s slauaris priest[er] voors[eit] bouf van gillis Rugghen bij consente van Zine[n] wiue voors[eit] wel ende wettelike met halme met ghiften ende met ghewedder waerdschepe[n] Jeghe[n] alle lieden naer costume ende vsage van der vierscare[n] voors[eit] quiite erue ende Cateylen O[m]me quiite ghelt Behouder tshe[er]en landschoudt Ende den coop van des[er] voors[ei]der erue[n] ende cateylen was ghebode[n] vp eenen Vridach Jn de kerke te Roeslare naer den Jnhoudene van den kueren van ypre ambacht ende es Onghecalengiert bleue[n] Jn kennessen der waerheden sohebben wij scepen[en] hier bouen ghenoemd Desen p[rese]nte[n] tsaert[er]e ghezeghelt elc Ons[er] met Zine[n] Zeghele vuthanghende Ghedaen vp den eersten dach van hoymaendt Jnt Jaer Ons he[er]en als me[n] screef Dusentich vierhon- dert Twee ende Dertich

test

Rousselaere

Slavaris n[?]

rousselaere Jn de p[ro]chie va[n] roeslare .ij. lijne[n] eruen ghecocht Jeghen gillis rugghen [...?] die het selue lant ghecocht hadde van outre de neue anno 1432