Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-120bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-10-1432

Type: Bevestiging door de schepenen van Roeselare betreffende een erfelijke rente bezet op een erf te Roeselare door Claeys Michiels te betalen aan Jan Wetsteen

Beschrijving: De schepenen van de stad Roeselare laten weten dat Claeys Michiels een jaarlijkse erfelijke rente van 31 groten Vlaamse munt moet betalen aan Jan Wetsteen. Deze rente is bezet op het erf waar Claeys op woont (+ beschrijving) en moet betaald worden in 2 termijnen.

Opmerking: Het stuk is blijkbaar een kopie: "Collatio facta est ad litteras originales et concordat per me Walterum Domeinet presbyterum apostolica auctoritate notarium."

Tekst

test

Wij Joos viels Joos van yseghe[m] Jan de pic ville[m] de Pemele en[de] piet[er] betreel Scepen[en] vand[er] stede van Roeslare doen te weten[ne] allen lieden dat voor ons qua[m] Claeys michiels en[de] heeft ghekent dat Jan Wetsteen heeft en[de] es sculdich te hebben[ne] een en[de] dertich gro[te]n vlae[m]scher mu[n]te eruelike Rente ts[iaer]s beset en[de] bewijst vp eene plaetse van erue[n] daer Claeys vors[eit] Jn des[en] tijde[n] wonen[de] es en[de] hem toebehoort met allen den huusen en[de] cateylen daer vp zynde en[de] toebehooren[de] eeruast worteluast of nagheluast met eenen vryen weghe co[m]men[de] en[de] gaende met waghene[n] en[de] met perden paeyziuele vand[en] vors[eiden] erue totter ooststrate en[de] met paeyziuelen borre[n] te sceppene ten pitkinne dat toebehoorde bernaert de Lancuoet en[de] met sche[er]en landscult Jaerlicx eruelike der vooren vute gaende Te ghelden[ne] en[de] te betalene de voors[eide] eeruelike Rente Janne Wetsteen zynen hoyrs aeldinghe[n] of n[aer]co[m]mers of den ghone die cause van hem hebben zal bringhe[n] van des[en] saert[er]e elcs Jaers ten twen payme[n]ten te weten[ne] te s[in]te baefmesse eerstco[m]mende naerde date van des[en] l[ett]ren den helt en[de] te halfmaerte naerst daernaer uolghen[de] dander helt en[de] alzo voort van Jare te Jare van payme[n]te te payme[n]te eeuwelike en[de] eeruelike ghedueren[de] Met al zulken ghelde en[de] payme[n]te als men ontfaen zal van ons gheduchts heeren en[de] prince sgraue[n] van vlae[n]dere eruelike Rente Jaerlicx Jn vlae[n]dere Dese vors[eide] eruelike Rente beset Jn der manieren vors[eit] heeft Jan Wetsteen ontfaen te wette van claeyse michiels vors[eit] met halme met ghijften en[de] met ghewedder waerscepe wel en[de] wettelike naer costumen en[de] vsagen vand[er] stede van Roeslare Jn oorcondscepen der waerheden hebben wij desen saertere bezeghelt metten zeghele vand[er] stede van Roeslare vte hanghen[de] ghedaen Jnt Jaer Duust vierhond[er]t twe en[de] dertich den zeste[n] dach van octobre

Collatio facta e[t] ad l[itte]ras originales et concordat per me Walteru[m] domeinet p[res]bi[teru]m ap[osto]lica auct[oritat]e notarium

W. domeinet