Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-121

Algemene gegevens

Analytische datum: 31-10-1432

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering in de bron: "int jaer duust vierhondert ende twintich of deromtrent" (1420).

Type: Sententie door de raadslieden van de hertog van Bourgondië in Vlaanderen betreffende een bevoegdheidsgeschil tussen de abdij van Zonnebeke en de heer van Beselare, in het voordeel van de abdij

Beschrijving: De raadslieden van de hertog van Bourgondië in Vlaanderen doen uitspraak in een langlopend geschil tussen de abdij van Zonnebeke en de procureur-generaal van Vlaanderen (de eisers), en wijlen Roeger vanden Woestene, heer van Beselare, die ook optrad voor zijn baljuw, Maercx den Clerc (verweerders). De abdij van Zonnebeke toont aan dat zij in het verleden onder andere van Theobaldus, toenmalig burggraaf van Ieper, een tiende en 2 bunders land te Beselare ontving, met de bijhorende jurisdictie. In een woning op de betreffende grond wonen momenteel de kinderen van wijlen Gheeraerd Vulle en zijn echtgenote (die als weduwe hertrouwde met Triestram Hauweel). De abdij had sinds mensenheugnis als enige instantie de lage, middele en hoge justitie daar, dus toen in circa 1420 de 2 voogden van de kinderen Vulle in gebrek bleven om verantwoording af te leggen van de goederen van de wezen, kloeg de baljuw van Zonnebeke hen aan voor de vierschaar, die hen beboette. De voogden betaalden deze boete niet, en omdat zij buiten de heerschappij van de abdij woonden, procedeerde de baljuw tegen Triestram Hauweel, die borg gestaan had, en wel binnen het rechtsgebied van de abdij woonde. De baljuw en een aantal schepenen van de Zonnebeekse vierschaar trokken naar het huis van Triestram Hauweel en inden daar de boete en de gerechtskosten. De baljuw van Roeger vanden Woestene arresteerde echter de baljuw van Zonnebeke, Willem vanden Ryve, en twee schepenen, zeggende dat zij niet het recht hadden de boete daar te innen. Op hun vrijlating zette hij de som van 24 pond parisis, welke door de abdij betaald werd. De abdij van Zonnebeke spande een proces aan tegen Roeger vanden Woestene om hun rechten bevestigd te zien. Het hof veroordeelde Roeger tot het betalen van alle kosten, en bevestigt de jurisdictie van de abdij op de genoemde grond. Roeger eiste 'veue' [= een soort officiële bezichtiging] van de grond, wat hem toegestaan werd. Deze gebeurde door de procureurs van de eisers en de verweerders, in de aanwezigheid van een deurwaarder van de Raadkamer (+ verslag van de 'veue'). De verweerder verklaart dat het betoog en de 'veue' van de eisers niet geldig zijn, omdat zij verkeerd uitgevoerd werden, en dat bijgevolg ook hun klacht niet ontvankelijk verklaard kan worden. Hij geeft ook argumenten (vnl. voorgaande rechtshandelingen daar gesteld door zijn gerechtsofficieren) om te bewijzen dat hij heer is van Beselare, ook van de 2 bunders in kwestie, en dat de baljuw en schepenen van Zonnebeke geen recht hadden om daar boeten te komen innen. Na de dood van de oorspronkelijke verweerder werd de zaak voortgezet door zijn zoon, Olivier. Het hof verklaart nu dat de 'veue' correct gebeurd is, dat de klacht van de eisers terecht is, dat de arrestatie door de baljuw van Roeger vanden Woestene onrechtmatig gebeurde, en dat de 2 bunders land onder de heerschappij van de abdij vallen, die er ook elke vorm van justitie op heeft. De verweerder moet alle kosten betalen, en een boete.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Allen den ghonen die dese presente lettren zullen zien de raedsliede mijns heeren shertoghen van Bourgoengen van Brabant ende van Lymborch, grave van Vlaendren van Artois, van Bourgoengen ende van Namen gheordeneert in Vlaendres Saluut Uute dien dat een zekere ghedinghe eene goede wile es leden voor ons ontghonnen heift gheweist inde camere vanden rade ons voorseids heren te Ghend tusschen den religieusen abdt ende couvent van onser vrauwen kercke van Zinnebeke ende den procureur generaal van Vlaendren evenverre dat elken dat stic angaen mochte heesschers of een zijde ende wilen was Roeger vanden Woestene hem zegghende heere van Beiselare inde castelrie van Yppre in zine name ende als anghenomen hebbende tgarand ende de beschermenesse van deser zake over Maercx den Clerc zinen bailliu vanden zelven heerscepe van Beiselare verweerers of ander zijde up tghuend dat de voorseide heesschers hadden ghedaen tooghen ende zegghen hoe dat de voorseide kerke van onsen vrauwen van Zunnebeke was eene kerke van over ouden tijden notabelicke ghefondeert ende ghesticht ende daer toe ghedoteert ende verghift van vele schoonen tienden ervachticheden ende jurisdictien temporelen bi van edele memorien mine heren de graven van Vlaendren wiens zielen god ghedinke ende by hueren mannen ende rudders ende onder dandre was de voorseide kerke ghedoteert ende verghift bij wilen was Theobaldus castelein van Yppre vander tiende al de prochie van Beiselare duere ende ooc van tween bundren lands ligghende inde zelve prochie met der justicie vri van allen exactien dewelke tienden ervachticheden herschepien ende goedinghen bevryt ghesyn hadden omme de voorseide kerke ende gheamortisiert van alre werlicke domina.. by van edelre ghedinkenesse minen here Boudin wilen eer grave van Vlaendren ten title vanden welken fondacie dotacie amortissemente ende andersins duechdelicke de voorseide religieusen hadden ende hemlieden behoorde toe de voorseide twee bundre lands ligghende inde voorseide prochie by ende an de westzyde vander voorseide kerke van Beiselare, up dewelke twee bundre lands daerup dat stonden de priestrage ende domicilien vanden prochiepape van Beiselare ende zekere andre husinghen ende ghestichten daerup hiertevooren plochten te wonene Triestram Hauweel ende wilen was zyn wyf daertevoren wedewe van wilen was Gheeraerd Vulle ende daer nu up woonden de kinderen van hare by wijlen was den voorseiden Gheeraerd Vulle de zelve religieusen hadden alle iusticien hoghe middele ende nedre ende omme die te bewaerne bailliu mannen scepenen ende andere officiers daertoe orboorlic ende nuttelic den welken bailliu mannen ende scepenen toebehoorde alleene ende over al de kennesse ende tberecht in justicien van allen zaken ghevallende up de voorseide twee bundre lands ende van desen waeren de voornomde religieusen in goeden paisivelre possessie ende saisine ende hadden daeraf gheuseert ende ghepossesseert een jaer eenen dach twee jaer twee daghen drie jaer drie daghe viere jaer vier daghe zevene jaer zevene daghe tiene jaer tiene daghen twintich jaer twintich daghe dertich jaer xxx daghe viertich jaer xl daghe ende tyds meer ja van zo ouden tyden dat gheene memorie en was vander contrarie openbaerlic ende eenpaerlic ten ziene ende wetene vanden voorseiden verweerere ende van zinen voorders ende van allen andren diet hadden ghewillen zien of weten deden voort zegghen de voorseide religieuse heesschers dat int jaer duust vierhondert ende twintich of deromtrent Willem vanden Ryve? haer bailliu ghecalengiert hadde voor scepenen van hueren herscepe in ghemaecten vierscare te Zinnebeke Ghiselin Braem ende Gillis Braem omme dat zy als vochden vanden kinderen vanden voorseiden wilen was Gheeraert Vulle wonende up der zelver religieusen erve ende heerscip binder voorseide prochie van Beiselare ende up partie? vanden voorseiden tween bundren lands in ghebreke ghesyn hadden van over te bringhene den zelven bailliu ende scepenen de rekeninghe ende den staet vanden goede vanden zelven kinderen ende jeghens hemlieden gheorboort zo vele wettelicheden als dat tzyre maninghen voorseit scepenen ghecondempneert hadden elc vanden voorseiden voochden omme tvoorseide ghebrec inde boete van drie ponde parisis Nemaer omme dieswille dat de voorseide voochden niet executeerlic en waeren vanden voorseide boete mids dat zij up der voorseide kerken herscip niet en woonden ende dat eene goede wile daertevooren de zelve voochden ten ancommene van huer officie danof zeker? ghedaen hadden met den voorseiden Triestram Hauweel die in huwelicke begrepen hadde de wedewe vanden voorseiden wilen Gheeraerd Vulle wonende met den voorseide kinderen up partie vande voorseide twee bundren lands inde voorseide prochie van Beiselare onder theerscip vanden voorseiden religieusen, zo hadde de voorseide bailliu zo verre gheprocedeert te wette up den voorseiden Triestram Hauweel als boorghe dat de voorseide scepenen hem ghewyst hadden te treckene metgaders hemlieden ende prisers te svoorseids Triestrams huuse ende woonste ende daer zine boete te prisene ende tinnene metgaders de wettelicke costen volgende den welken vonnesse de voorseide bailliu Jan Scoonjans Jan vanden Huele ende andere scepenen vanden vorseiden religieusen ende prisers waeren ghetrocken ten huuse vanden voorseiden Triestram inde prochie van Beiselare up therscip vanden voorseiden religieusen aldaer zy afghepresen hadden ten prouffite vanden zelven religieusen de voorseide twee boeten van drie ponde parisis daerin de voorseide voochden ghecondempneert ghesijn hadden also voorseid es Naer dewelke prise ghedaen ende de voorseide bailliu scepenen ende prisers vertrocken wesende uut den voorseiden huuse tot up de strate an de zijde vanden zelven huus omme te Zinnebeke waert te treckene de voorseide Maercx de Clerc hem draghende als bailliu vanden voorseiden wilen Roeger hadde hand ghesleghen anden voorseiden Willem vanden R… bailliu van Zinnebeke paisivelicke staende voor tvoorseide huus up de strate ten zelven huusen waerts in ende up de herscepie vanden voornomden religieusen zegghende dat hy dat dede omme toccoison van dien dat hy ende de voornomde scepenen wettelichede ghebesicht hadden int voorseide huus daer zijd niet moghende en waeren van doene ende hadde den zelven bailliu van daer ghevanghen gheleedt tot up therscip vanden voorseiden Roeger ten huuse van Stevin vanden Male daer hy hem vanghenesse ghemaect hadde ende corts daernaer hadde svoorseids Roegers bailliu omme der vorseide zake wille ooc hand ghesleghen an de vorseide Jan Scoonjans ende Jan vanden Huele scepenen vanden voorseiden religieusen ende hemlieden daer te svoorseids Stevins vander Male vanghenesse ghemaect ghelyc den voorseiden bailliu twelke hemlieden wel ghescaedt hadde de somme van xxiiii lib. parisis die de voorseide religieusen hemlieden betaelt hadden of betalen moesten ende omme dat biden voorseide prinsen dewelke de voorseide Roegier gheadvoeert ende over danckelic ghehouden ende ghehadt hadde, de voorseide religieusen hemlieden bes… grootelicx ghequetst in haerlieder voorseide recht. … …. ende … de zelve religieusen claghende hadden by virtute van zekeren onsen lettren van commissien bij hemlieden hierup vercreghen den voorseiden Roegier ende zinen bailliu daer … inde voorseide camere ghedaen dachvaerden ende in dat ghedinghe betrecken, concluderende ende slutende ten hende dat gheseit ende verclaerst worde biden hove de zelve religieuzen hemlieden becroont ende beclaecht hebbende vander voorseide Roeger ende zinen bailliu met goeder causen ende de voorseide prinsen ende vanghen ghewyst qualic ende onduechdelick ghedaen ende over zulc ghenieudt en wederroupen ende de voorseide Roegier ende zijn bailliu ghecondempneert up te legghene ende te betaelne den voorseiden religieuzen over de costen scaden ende interesten die de voorseide bailliu ende twee scepenen ghehadt ende ghesusteneert hadden uut occoisoene vande voorseide vanghene ende ghevanghene ligghende somme van viere ende twintich ponde parisis vlaemsscher munten zouden de voorseide twee bundren lands of daeromtrent ligghende over de voorseide strate an de westzyde vander voorseide kerke van Beiselare daer de voorseide priesterage ende husinghen daerin de voorseide wettelichede ghedaen was gheseit ende verclaerst werden biden hove ligghende ende wesende vanden herscepe vander voorseide kerke ende hemlieden toebehoorende metgaders alle exploiten van iusticien daerup ghevallende ende daertoe worden de voorseide Roeger ende zijn bailliu ghecondempneert den voorseiden religieusen paisivelicke te latene ghebruken vanden voorseide lande herschepie ende exploiten metgaders ooc van hueren voorseiden rechten possessien ende saisinen zonder hemlieden voortan eenich belet daerinne te doene ter contrarie ende ooc mede up te legghene ende te betaelne ter instancie vanden voorseiden procureur generael ten prouffite van onsen voorseiden heere zinen ontfanghere vanden exploiten vander voorseide camere over de mesdaet ghecommittert inde voorseide prinsen de somme van hondert ponde parisis vlaemsscher munten of emmer van al ter ordinancie vanden hove naer denwelken heesch ende conclusie de voorseide Roeger vander Woestene annemende tgarand ende de beschermenesse van deser zake over den voorseiden Maercx zinen bailliu dewelke mids desen uut den processe ghedaen was, hadde onder andere excepcien naer vele delayen begheert ende verzocht dat hem veue ende betooch ghedaen worde vanden voorseiden tween bundren lands, dewelke veue de voorseide religieusen daerin consenterende hadden ghedaen doen by Andriese van Belle hueren procureur ter presencie van Clais Kye procureur vanden voorseiden Roeger voor Thomase den Boom doe duerwaerdre vande voorseide camere daertoe ghecommitteert biden hove inder manieren hiernaer volghende Eerst was de voorseide Andries inde name als boven ghetrocken ende ghegaen staen metgaders den voorseiden ghecommitteerden ende procureur vanden voorseiden Roeger onder eenen doorne tusschen ende an tsciten vanden zelven doorne ende huuse daer de voorseide Triestram Hauweel plach te wonene betooghende de plaets vanden voorseiden twee bundren lands ende zegghende dat dat was den zuutoosthouc van dien ende dat thuus daerin de voorseide wilen Triestram plach te wonene ende nu wonende waeren Loy Struve ende de kinderen svoorseids Geeraerds Vulles ende daertoe thuus vanden voorseiden priestrage stonden metten voorhoofde hoofdende ende palende alsowijt ende wider als tkerchof es an twesthende vanden voorseiden kerchove ende dat de middele vander strate ligghende tusschen den zelven kerchove ende den huuse ende priestrage was trechte ghescheet vander herlichede vanden voorseiden religieusen ende dat den selven religieusen de herlicheit toebehoorde up de eene helft vande voorseide strate te wetene up de westzyde ende an ende up tvoorseide huus ende priestrage ende up dander heilft vander voorseide strate te wetene up de oostzyde an ende ter voorseide kerken waerts ende up tvoorseids kerchof behoorde de middele ende nedere justicie toe Roegekine Hauweel ende de hooghe justicie mer Gheeraerde van Scorisse ter cause van zinen herscepe van Ayshove ende strecte de herschepie van Ayshove van dien zuudoosthouc duer de voorseide strate noortwaert tote up tnoordhende van Heindricx Rombouts huus parmentier staende an tvoorseide kerchof ende tot der buten an eenen kercwech die van westwaerts comt ter voorseide kerken waerts van Beiselaere dewelke kercwech was therschip vanden voorseiden Roegier ende thuus daer de voorseide Heindric de parmentier woondde was therscip vanden voorseiden Roegekine ende van Ayshove ende dit ghedaen zijnde de procureur vanden voorseiden religieusen hadde hem omme ghekert ende ghetoocht ten voorseiden zuudoosthoucke eene strate lopende vanden voorseiden kerchove ende van bezyden den zelven kerchove westwaert ter kerke waert van Gheilvelt ende stont anden voorseiden zuudoosthouc up de zuudzyde thuus daer in Christiaen van Nieukerke woonde toebehoorende den zelven Christiaen zinen kinderen Gillis Mule ende Pietren Craye met zinen zustren ende stont dat huus int rechte zuudhende vander voorseide strate lopende tusschen der herschepie vanden zelven religieusen ende vanden voorseide kerchove ende van dien zuudoosthoucke gaende westwaert duer de voorseide strate te Gheelvelt waert tote den middele van eenen cleenen grachtkine scheedende de erve vanden voorseiden huus daerin svoorseids Geeraerds Vulles kinderen woonden up den zuudwesthouc jeghen de erve gheheeten Calle Aernouts hovekine, zo waest de herschepie vanden middele van diere strate te wetene de noortzyde der voorseiden religieusen ende dander helft te wetene de zuudzijde behoorde toe den voorseiden Roeger ende was dat land vanden voorseiden zuudoosthouck toten middele vanden voorseiden grachtkine lang achte ende viertich roeden of daeromtrent ende van dien zuudwesthouck gaende duer tvoorseide grachtkin noordwaert paelde tvoorseide land ende herscepie vanden voorseiden religieusen met den westhende jeghen tland vande voorseide Calle Aernouts hovekine toebehoorende den kinderen vande voorseide wilen Geeraerd Vulles ende van daer bet noort jeghen tland vande voorseide Maercx den Clerc tot in een ander grachtkin met eenen hooghen baermekins up der voorseide religieusen zijde dat van daer te wetene vanden noordwesthouck vande voorseide lande ende herschepie vanden zelven religieusen loopt ooswaert ende ter voorseide kerke van Beiselare waerts ende de herlichede up tland vander voorseide Calle Aernouts hovekine ende Maercx den Clerc behoorde toe den voorseide Roeger gheheellicke jeghen twesthende vanden voorseiden religieusen lande ende herschepie lang viertich roeden of daeromtrent ende vanden voorseiden noordwesthouck gaende oostwaert beghinnende dien houc an of by eenen ouden werstronck staende crom ende heldende lancx den voorseiden grachtkine gaende oostwaert zo hier men tland an de noortzyde de tiende coutre toebehoorende Michiel Pauwels betnoort Staessin Waermos gaende oostwaert achtervolghende den dijc Thenden welken lande oostwaert lach tland vande voorseide Michiel Pauwels ende strecte hem ande noordzyde vanden lande ende herscepie vande voorseide religieusen neffens den voorseide grachtkine oostwaert tote den lande toebehoorende Lotin van Dickebusch ende van daer also oostwaert tland vande voorseide Michiel Pauwels daer een huusekin up stont ende tot eenre fonteine oostwaert ende vander voorseide fonteine langs den voorseiden kercweghe voor thuus vanden voorseiden Staessin Waermoes ten huuse waerts vanden voorseiden Heindric Rombout parmentier ende zonderlinghe tot inden middele vander strate gaende van noord zuudwaert bachten svoorseids Heindricx huus ende was de noordoosthouc vande voorseide religieusen herscepe deelende die strate te heilfen te wetene de westzyde vande voorseide strate an tnoordhende beghinnende ende hendende tot voor den voorseiden Doornickne ende tot up den voorseiden zuudoosthouc vanden voorseiden lande ende herscepie der voorseide religieusen toebehoorende daer de voorseide veue begonste ende paelde de noordzyde vanden voorseide religieusen herscepe vanden eenen hende tot den andren an therscip vanden voorseiden Roeger ende was lang zesse ende vichtich roeden of daeromtrent ende toosthende vanden zelven lande ende herscepe met den middel vande strate jeghen tkerchof ende jeghen de iusticie vanden voorseiden Roegekine Hauweel ende den voorseiden heere van Ayshove tot inden voorseiden zuudoosthouc was lang achtiene roeden of daeromtrent ende van voor tvoorseide doornekin duer tvoorseide huus daer de voorseide Triestram Hauweel plach te wonene tot inde middele van eenen schoonen pleine daerof tvierendeel of daeromtrent met der voorseide priestrage afgheleit was met eenre grooter grracht de zelve middele ende de viere houken ende alzoot boven verclaerst es an toosthende de voorseide kerke van Beiselare an de zuudzyde wisende te Werveke waerts, an twesthende te Gheelvelt waert ende an de noordzyde ter kerken waerts van Zinnebeke, vanden welken hugden? ende wudde? ende ooc van dat binden palen boven ghedesigneert twee bunder lands begrepen waeren Aernoud vander Strate ghezworen landmetre inde castelrie van Yppre certifficacie ghedaen hadde voor den voorseiden ghecommiteerden ter presencie vanden voorseide procureurs ende ten daghe dat de voorseide partien hadden weder te kerne in hove ende te procedeerne als naer veue ghedaen of te andren van dien duechdelicke onderhouden de voorseide Roeger vander Woestene inde name als boven verwerere hadde conclusie ghenomen ten hende dat de voorseide veue ende betooch sculdich waeren gheseit ende verclaerst tzine biden hove ghebrecklic ende van onwaerden ende by dien de voorseide heesschere niet ontfanghelic thaeren voorseiden heessche ende conclusie ende zouden zij daertoe eenichsins ontfanghelic ghesijn hebben, twelke neen alvooren recht daerup ghehadt dat tonrechte met quaden cause ende zonder redene zy hemlieden becroont ende beclaecht hadden zoude van hueren voorseiden heessche ende conclusien ontsleghen zijn ende ghewyst werden los ledich ende quite ende tvoorseide exploit ende vanghen gheseit ende verclaert werden biden hove wel ende duechdelic ghedaen sculdich stede te houdene ende te soortierne zijn vulle effect ende dat de voorseide bailliu ende twee scepenen ghesendt ende gheseit toebehoorende ten rechte ende te wette voor de bailliu scepenen of mannen vanden voorseiden verweerers up zijn voorseide heerscip van Beiselare ende omme in dese conclusien te behoudene hadde de zelve verweerere ghedaen tooghen ende zegghen hoe dat het bliclic was ende openbaer dat de voorseide veue ghebreckelic was ende van onwaerden want naer rechte ende naer de stile zo wie veue doen wilde van eenegher pleck landt of van meer soffissantelic alsoot behoorde hy was sculdich de middewaerts ende de vier houcken van alker plecke lands den commissaris te betoghene ende te bewysene ende daertoe de vier naeste kerken muelnen oft openbare teekenen de viere naeste heerschepe ende de ghelande daeran ofte neen die veue was ghebreckelic ende de heesscher diese dade tzinen conclusien niet ontfanghelic ende bi dien sculdich te tevallene van zinen principale zegghende dat de veue ghedaen bi den voorseiden religieusen van den voorseiden tween bundren lands of daer omtrent daer zy hem up pretendeerden de iusticie hebbende niet in dierwijs ghedaen en was verclarende de confrontacien de naeste kerken ende herschepen oost west zuud ende noord alzo boven ghenoopt es ende hem van dien ghedraghende inde relacie vanden voorseiden duerwaerdre daerup ghegheven onder zinen zeghel ..anderzyde al waere de voorseide veue wel ghedaen ende by dien de voorseide heesschers thueren voorseide heessche ende conclusien ontfanghelic twelke neen zo bleec huerlieder quade cause want de voorseide verweerere heere was van Beiselare gheheel met al zinen toebehoorten twelke herscip hem streckende was al de prochie duere ende aonderlinghe al rontomme der voorseide plaetse ende twee bundren lands daer questie af es zonder dat de voorseide religieusen heesschers eeneghen deel daer in hadden of hebben mochten by ghemeenen rechte ende in teekenen van dat het waer was hadden de heeren van Beiselare up de voorseide strate lopende voor svoorseids Triestrams Hauweels huus ende dat meer was in een scuere dewelke in tyden verleden plach te stane daer tzelve huus stont de kermesse doen houden ende gaderen een queecbert doen rechten ende by hueren baillius doen vanghen arresteren ende alrande exploite van iusticien doen doen ende opereren ende daeraf hadde de voorseide verweerere by hem ende zinen voorden heren van Beiselare daer hy cause af hadde gheuseert ende ghebruuct van zo langhen ende over ouden tyden dat gheens mans ghedinken en was vanden contrarie of emmer van zulken tyde ende in zulker wys dat het sculdich was ghenouch tsine by rechte omme deraf vercreghen thebbene ende te behoudene goede possessie ende saisine metgaders recht van proprieteit ten ziene hoorne ende wetene vanden voorseide heesschers ende van al den ghonen diet hadden willen zien hooren oft weten ende volghende desen hadde in tijden verleden een Jan Vulsieke ligghende ter veinstere wzerts in vanden voorseiden huuse Triestrams Hauweels ghevanghen ghesijn biden bailliu van Beiselare met eenen compulse vanden gheestelicken hove als daer wesende biden voorseiden heerschepe van Beiselare biden welken claerlic bliken mochte dat de camere daer de voorseide bailliu ende twee scepenen van Zinnebeke de voorseide prisie daden alzo voorseit es stont ende was binden voorseiden herschepe van Beiselare want de zelve camere stont wel viere of vijf voete voorder ter strate waert an dan de plaetse of veinstre daer de voorseide Jan Vulsteke ghevanghen was biden voorseiden bailliu van Beiselare ende omme dieswille dat de voorseide bailliu ende twee scepenen van Zinnebeke doende inde voorseide camere de voorseide prise overghetorden hadden up de herschepie vanden voorseiden verweerere daeran zij naer de costume van Ypperambocht daer beede de voorseide herschepien van Zinnebeke ende Beiselaere gheleghen waeren jeghens hem verbuert hadden te wetene de voorseide bailliu tsestich ponde parisis ende elc vanden voorseide scepenen tien pond parisis zo hadde svoorseids verweerers bailliu van Beiselare den zelven bailliu ende twee scepenen van Zinnebeke ghevanghen met int voorseide huus of camere daer hyt nochtan wel moghende ghesyn hadde nemaer van daer wederkerende wesende zonder eeneghen twijfle int voorseide herscip van Beisselare vanden welken vanghene de zelve verweerere hemlieden ghepresenteert hadde ende ooc sculdich waeren by zinen bailliu ende scepenen wien danof de kennesse toebehoorde ende niemende el vulcommelicke wet ende vonnesse te doen gheschiene ende biden voorseide heesschers sustenerende de voorseide veue ende tenderende ten fine by diversschen redenen dat die verclaerst worde wel ghedaen was ghereplikiert ende gheseit zonderlinghe ten ghonen daer de voorseide verweerere voortghestelt hadde dat de westzyde vander voorseide strate ligghende tusschen den voorseiden kerchove van Beiselare ende den huuse daer svoorseids Geeraerds Vulles kinderen inne woonden lopende zuud ende noord was onder zine iurisdictie rc dat de voorseide doorne stont inde middele vande voorseide strate loopende van daer noordwaert tusschen den kerchove van Beiselare daer de heere van Ayshove de hoghe iusticie up hadde an de oostzyde tote den middele vande zelve strate ende den huse van Gheeraerd Vulles ende der priestrage van Beiselare an de westzyde daer de voorseide religieusen de iusticie up hadden an de zelve westzyde tot den middele vander voorseide strate ende also en hadde de voorseide verweerere behouden zyne waerdicheit in die strate an de oostzyde noch an de westzyde gheene iurisdictie ende al hadt ooc zo gheweist dat de voorseide verweerere iusticie ghehadt hadde up de oostzyde vande voorseide strate twelke neen zo en zoudt hem niet hebben moghen helpen omme an de westzyde vander voorseide strate eeneghe iusticie te heesschene want naer rechte costume ende usage van Ypperambacht zo wie iusticie hadde up lant streckende tot an eeneghe strate hy hadde daermede ooc de justicie tot den middele vander zelver strate ..anderzyde zo stont de voorseide doorne inden middele of biden middele vander voorseide strate die comt van Gheilwe ten zuudoosthouck vanden zelven doorne te Gheelveld waert ende vander middewaerts van diere strate noordwaert an ten voorseiden huuse waert van Gheeraerds Vulles kinderen behoorde de justicie toe den voorseiden religieusen heesschers ende mochte wesen dat up dander zyde te wetene up de zuudzyde vander zelver strate de justicie toebehoorde den voorseiden verweerere mids welken claerlick bliken mochte dat vanden voorseiden doorne noordwestwaert tot den voorseiden huuse toe de justicie toebehoorde den voorseiden religieusen ende al hadt den voorseiden verweerere ghelieft te proposeerne dat zine billius ende officiers vele prinsen ende exploiten van justicien ghedaen hadden up de westzyde vande voorseide strate behouden zine reverencie het en zoude niet bevonden wesen dat zij die ghedaen hadden wetende den voorseiden religieusen ende hueren officiers nemaer bij contrarien was waer dat de baillius ende officiers vanden voorseiden religieusen gheploghen hadden te scauwene de voorseide strate an de westzyde tot inden middele van diere ende dierghelike de strate gaende te Gheilveld waert an de noorzyde ten voorseiden huuse waert an ende de boeten vander quaden straten up den ghonen diere an ghelandt waren ghecalengiert ende ghedaen wijsen ende ghelikelicke hadden de officiers vander voorseide kerke ghevanghen ende ghearresteert up de west zyde vande voorseide strate biden voorseiden kerchove ende upde noordzyde vander voorseide ander strate lopende te Gheilveld waert vele ende diversche persoonen Ende biden voornomde verweerere hadde gheduplikiert ende gheseit ghesijn dat hadden de voorseide heesschers eeneghe jurisdictie oft exploiten van justicien ghedaen doen ter voorseide stede ende plaetse daer questie af es het hadde gheweist bedectelic ende heimelic dadt ter kennessen vanden heeren van Beiselaere niet commen en was mids dat zij al teenen verre van daer ghewoont hadden of het hadde gheweist by faveure ende jonste vanden pachters ende rentiers die de voorseide religieusen hadden in Beiselare daer zij de tienden hadden ende zeere bij gheseten waeren maer daermede zo en consten zij gheene possessie of prescriptie vercreghen hebben van dier zij hem vermaten ghemerct tghemeene recht ende presumptie van rechte die hemlieden jeghen waren ende de cierconstancien oft condicien die een besittere of possesseur sculdich was thebbene te wetene eenparich ende paisivele besit zonder interruptie niet by crachte bedectelic noch by beden ende al hadden zij bij desen weghe eeneghe possessie ghehadt dat zoude gheweist hebben zonder title ende jeghen ghemeene recht vanden voorseiden verweerere die generalic heere was van al der voorseide prochie van Beiselare metten welken ghemeenen rechte hy schoone ende soffissante possessie ghehadt hadde also voorseid es of emmer ghenoughende ter interruptie vander hure zo dat zij gheene eenparicheit van possessien ghehadt en hadden twelke wesen moeste naer rechte van zo over langhen tijd dat gheene memorie en ware vander contrarien ghemerct dat zij gheenen specialen title maer ghemeen recht jeghens hemlieden hadden Met vele meer redenen ende middelen bij elken vanden voorseide partien daertoe gheseit, Presenterende elc vanden zinen zo vele inwaers te doene als omme te ghenoughene ende maecten heesch van costen deen jeghen dander uut ghedaen de voorseide procureur generael up dewelke redenen ende vermeten vanden voorseiden partien naer dien dat Olivier vander Woestene als zone ende hoir vanden voorseiden verweerere zinen vader die ghevaren was van live ter doot de arrementen van deser zake in zine stede ende over hem anghenomen hadde overghegheven thovewaert in ghescriften een zeker besouc ghedaen heift gheweist bij zekeren commissarissen daertoe ghestelt biden hove voor de welke elke vanden voorseide partien heift ghedaen hooren als vele orconden ende ooc overghegheven alsulke heren ende bewysen als hemlieden ghelieft heift Twelke besouc zichtene overghebrocht heift gheweist thove ter jeghewordicheit vanden procureurs vanden voorseiden religieusen ende Olivier die naerderhand zo verre deen jeghen dander gheprocedeert hebben dat zij naere reprochen ende salvatien overghegheven hemlieden bekeert zijn in rechte in ende up tvoorseide ghedinghe willecuerende dat thoorne ten aisemente vanden hove behouden de faiten van hueren voorseiden reprochen ende salvacien up datter eeneghe in waeren daer inwaerscap toe diende ghelike dat bliken mach by zekere acte vanden hove deraf ghewaghende So eist dat wij ghesien tvoorseide ghedinghe metgaders de commissie ende relacie ghedaen vander voorseide veue tbesouc ghedaen upt zelve ghedinghe ende al tghuend dat behoorde overghesien ende ghemerct tzine in dese zake met r…heit van rade hebben gheseit ende ghewyst zegghen ende wysen by desen onsen lettren ende over recht de voorseide veue ende betooch ghedaen biden voorseiden religieusen vanden tween bundren landt hierboven ghedesigneert ende verclaerst wel ende soffissantelicke ghedaen zijnde ende voort dat met goeder cause de voorseide heesschers hemlieden becroont ende beclaecht hebben ende mids dien hebben wy ghewyst ende verclaerst wysen ende verclaeren de voorseide prinse ende vanghen ghedaen biden voorseiden Maercx als bailliu van svoorseids Oliviers herscepe te Beselare inde persoone vanden voorseiden Willem vanden Rive bailliu Jan Sconejans ende Jan vander Huele scepenen vanden heerscepe dat de voorseide religieusen heesschers hebben in de prochien van Zinnebeke ende Beselare boven ghenomt qualicke ende onduechdelicke ghedaen zynde ende daertoe mede de voorseide twee buenderen lands ligghende ende wesende vanden herscepe vanden voorseiden religieusen ende hemlieden toebehoorende metgaders alle de exploite van justicien derup ghevallende Condempnerende den voorseiden Oliviere vander Woestine inde name als boven den voorseiden religieusen vanden zelven lande heerscepie ende exploiten paisivelicke voortan te latene ghebruken ende hemlieden up te legghene ende te betaelne de costen scaden ende intreste die huer voorseiden bailliu ende scepenen uut occoysoene vanden voorseiden vanghene ghehadt ende ghesusteneert hebben metgaders de costen biden zelven religieusen heesschers ghedaen int achtervolch van desen ghedinghe al ter tauxatie ende grootinghe vanden hove ende voort hebben wij den voorseiden Olivier vander Woestine ghecondempneert over tmesgryp ghebesicht jeghen justicien int voorseide vanghen up te legghene ende te betaelne tons voorseide heeren prouffite zinen ontfanghere vanden exploiten vander voorseide camere de somme van vichtich ponde parisis vlaemsscher munten In orcondscepe der waerheden hebben wy dese onse lettren ghedaen zeghelen met drien van onse zeghels over ons allen Ghegheven te Ghend den letsten dach van octobre int jaer ons heeren dusentich vierhondert twee ende dertich

test

becelaere

Sententia de dominio de Salinas de duabus mensuris terre vbj curatus et balduinus de dolaghe mora[n]tur et de d[omi]nio eiusdem a[nn]o 1432