Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-162

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-06-1494

Type: Bevestiging door de schepenen van de abdij van Mesen van haar heerlijkheden te Noordschote en Zuidschote, van een ruil van grond tussen de abdij van Zonnebeke en Inghelram van Sinthomaers

Beschrijving: De schepenen van de abdis van Mesen van haar heerlijkheden te Noordschote en Zuidschote, laten weten dat er een grondruil plaatsgevonden heeft tussen Jan vanden Dorne, abt van Zonnebeke, en Inghelram van Sinthomaers (+ situering van de gronden).

Tekst

test

Wij Jan Reingher [evt. 'Renigher'] Pieter Lotin Heindrijc gheraert clays vanden Walle en[de] Jan de Hoghe Scepen[en] mijre vrauwe der abdesse van meessine van harer heerlichede van noordscoten en[de] zuudscoten Doen te weten[ne] allen den gonen die desen brief zullen zien of horen leesen dat voor ons co[m]men zin eerwaerdeghen vader Jn gode dheer Jan vanden dorne abt van sinnebeeke Jn desen tijden ende Jnghelram van sinthomaers De welke seghen andren verlaghet hebben tland hier naer volghende Jn Rechter erfuelicker laghen eewelijc en[de] erfuelijc ghedueren[de] Eerst zo heift de voorseyde abt ghegheue[n] Jn Rechter erfuelicker laghe[n] Jnghelram van sinthom[aer]s een ghemet ende vichtiene Roeden lands ligghende bewesten der hofstede daer wijlen eer Jan buedin plach te wonen[ne] bewester landylf Jn tween weeden streckende beede de voorseyde weeden oost en[de] west metten west- ende vp clays braems land ende metten oost ende vp de landylf metter zuudzijde an Jnghele voors[eids] land ende metter noordzijde anden gokelare Ende Jnghelram van s[in]thom[aer]s gheuet ouer dit voorn[omde] land den voorseyden abt van Sinnebeeke Jn Rechter erfuelicker Laghen een ghemet preter elleuen Roeden lands ligghende ter hof stede daer Jan colin nv wonen[de] es streckende oost ende west metten oost ende vp de huerst wech ende metten west ende vp de west strate ghemene met svoorseyts abts van Sinnebeeke Lande dese la[ghe] was ghemaect Jeghen mij[n] heere Jan voorseyt abt va[n] sinnebeke present zinen couente en[de] mij[n] heere Ruutsaert meester J[an?] [v]ander nuffele pieter cappe en[de] clays taleman Jn kennessen kennessen [sic] der waerheyden zo hebben wij scepen[en] boue[n] ghenoe[m]t Desen verlaech brief elc gheseghelt met onsen zeghele hier an hanghende Ghedaen den xij.sten dach van wedemae[n]t Jnt Jaer ons heeren als men screef duust vier honder viere ende tneghentich

test

Omme den Abt van Sinnebeeke

Noordschot[en] v[er]laghijn[ghe] va[n] een ghemet Lands Jn noorschoote ann[o] 1494