Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-164

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-10-1494

Type: Bevestiging door de schepenen van de abdij van Zonnebeke van van de toewijzing van grond te Hooglede aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: De schepenen van de abt van Zonnebeke van zijn heerlijkheid te Zonnebeke laten weten dat Lonis Scoonjans, baljuw van de abdij, hen verzocht om een stuk grond te Hooglede toe te kennen aan de abdij, wat zij na het voldoen van de wettelijke voorwaarden ook gedaan hebben.

Opmerking: Het document is een kopie.

Tekst

test

Copie

Wij Daneel obrecht Jan blo[m]me Vincent Vander confere Lieuen stoorm [evt. 'Stoorin'] matheeus smets [evt. 'Scaets'] Jan gheysin ende casin aket Sceepenen in deizen tijden mijn sheeren abds van zunnebeke en van zijnen conuente van hueren heerscepe van zunnebeke met datter toebehoort doen te Wetene alle de guene die deize p[rese]nte l[ett]re zullen zien of hooren leizen dat voor ons es co[m]men Lonis ScoonJans als balliu en[de] mueghende van mijn heere ende conuent voors[eid] vp eene[n] zeikeren dijnghedach Jn ghebanner viers[care] en[de] v[er]zochte an ons ghewijst hebben[de] dach te doene den wettelicken a[m]man ende alle de ghuene die hemleiden eenich recht vermeiten of eerschen willen an vichtien ghemeten landts ligghende in de prochie van hoochghelede ende onder de heerlichede van mijnen heeren ende tco[n]uente voors[eit] Ende wij scepenen ter ma- nijnghe vanden balliu procideerde voort o[m]me de voortheerschen ghewijst te hebbene Ende wij scepenen wijsdem de voorheeschen ende datme tkercghebot in kennen doen zoude twelcke vulco[m]men was naer de costume vander vierscaere tueten derden vtersten voorheersch daer up namen wij diuersche vuerst[en] ende bancsterlijnghe de voors[eide] ballius procideerde zoo verre als dat wij wijsden den derden vtersten voorheesch ende voort zijnen verzoucke de co[n]timacie na dien datter niemant en cam diere recht an wiste te heerschene vutgheleit vutlantsche lieden ende ombeJaerden kijnderen Ende wijsden ter manijnghe vanden balli[u] voort den gront Jnden handen va[n] mijnen heere ende co[n]uente voors[eit] th[ueren] profijte ter z[...?] ende [...?]de ende de catelen ter tafele ende ter dwale te hueren oorboren Jn kennesse der waerheiden Soo hebben Wij Scepene[n] bouen ghenompt deise p[rese]nte l[ett]ren ghezeighelt elc van ons met zijnen properen zeighele vuthanghende ghedaen Jnt Jaer duust vierhondert viere ende tneghentich den xxix.en dach Jn octobre

test

Aenghaende de vijfthie[n] ghemete[n] te hoghelede onder onse heerlichede van Zunnebeke

Alle de bewijse[n] va[n] Hooghelede