Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-168

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-08-1498

Type: Bevelschrift van de Raadkamer van Vlaanderen aan de eerste deurwaarder betreffende een proces tussen de abdij van Zonnebeke en een aantal verweerders

Beschrijving: De raadslieden van de Raadkamer van [Maximiliaan van Oostenrijk] in Vlaanderen bevelen de eerste deurwaarder van de Raadkamer of een andere daartoe aangestelde officier de verweerders in een gerechtszaak, waarbij de abdij van Zonnebeke eiser is, te dagvaarden voor meester Godeuaert Hebbelin, 'commissaris-principaal' in deze zaak, en voor zijn adjunct. Bovendien moet hij ervoor zorgen dat deze laatsten alle nodige documenten ontvangen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De raedslieden mijns heeren sheertshertoghen van Oostrycke hertoghe van Bourgoingnen van Lotharingen van Brabant van Stiere van Carinte van Carinole van Lembourg van Lucembourg ende van Gheldre; grave van Habsbourg van Vlaendren van Tyrol van Artois van Bourgauw ende des helich rijcx; grave van Hollant van Zeelant van Ferrette van Kiburg van Namen ende van Zuutphen gheordonneert in Vlaendren den eersten duerwaerdre vander camere vanden rade of andren officier ons voorseids heeren in Vlaendren hierup versocht Saluut Wij ontbieden u ende bevelen van ons voorseide heeren weghe daertoe committerende bij desen onsen lettren eist noot dat ghij ten versoucke vanden religieusen abt ende convent van Zinnebeke heesschers dachvaert ten zulken daghe ende stede als ghijs versocht wert Willem Spijse de wedewe van Anthonis van Valmerbeke Clais de Gaent Pauwels van Hoyberghe Sanders de Vrient als ghetrauwet hebbende de wedewe van Joos Heldecip Ghelein de Bert Clays de Coninc Jan de Plests ende Clais de Coninc als voochden van Clais Plets kinderen Danneel Hovaert ende Pieter van West elc evenverre dat hemlieden angaet verweerers voor onsen wel gheminden meester Godenaert Hebbelin raed ons voorseide heeren commissaris principael in dese sake ende voor zulken adioinct als hij hiertoe nemen zal niet suspect partien ons bijden zelven commissaris ende adioinct te zien ontfane open doen affirmeren ende verandwoorden zekere faiten ende articlen voort ghestelt bijden voorseide heesschers ende om te zien zweerene alle dorconden ende ooc te zien ontfane alle de lettren acten ende andere bewysen daermede hemlieden de zelve heesschers zullen willen ghehelpen om heure meeninghe te prouvene in dese saken Ende voort dach naert ten daghe ende stede als boven ende tallen anderen daghen daernaer volghende voor den zelven commissaris ende adioinct die dan verstaen zullen te desen sticke alle dorconden daerof ghij van svoorseids heesschers boven ghenoemt versocht wat omme te draghene goet ende ghetrauwe orcondscip van waerheden up tghone diesmen hemlieden vraghen zal angaende den faiten ende articlen begrepen in tselfs heesschers scriftueren ende om voort te zien gane int voorseide besouc te doene alsoot behooren zal Overscrivende den voorseide commissaris ende adiointe wies ghij hiertoe ghedaen zult hebben want wij u dies gheven vulle macht ende speciael bevel Ontbieden van ons voorseide heeren weghe allen zinen officiers ende ondersaten versouckende allen anderen wient angaen mach dat zij tes dat doende neerenstelc verstaen ende obedieren Ghegheven te Ghend onder den zeghele vande voorseide partien den xviii.en dach van ougst int jaer duust iiii.C achte ende neghentich

Bi minen heeren vanden rade gheordeneert in Vlaendren

[...?]yVaernewyc

test

Hoghelede

1498

Complainte tot laste van[de] Cappoen gelders tot Hooghelede a[nn]o 1498