Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-173

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1501

Opmerkingen analytische datum: De oorkonde dateert van zowel de eerste als de achtste oktober 1501. Aangezien slechts één datum kan opgenomen worden, werd voor de eerste gekozen.

Type: Sententie door de Raadkamer van Vlaanderen te Gent in een geschil tussen de abdij van Zonnebeke en de heer, ontvanger en kerkmeesters van Beselare betreffende de inkomsten het appoort van Sint-Vincentius te Beselare

Beschrijving: De raadslieden van de Raadkamer van de aartshertog [Maximiliaan] van Oostenrijk te Gent doen uitspraak in een zaak tussen Andries vander Woestine, heer van Beselare, en de ontvanger en kerkmeesters van de kerk van Beselare (de eisers), en de abdij van Zonnebeke (de verweerders), betreffende de inkomsten van het altaar en het offerblok van Sint-Vincentius in de kerk van Beselare. Het hof bevestigt elk der beide partijen in zijn rechten.

Tekst

test

Bij ons de Raedslieden mijns Heeren sheertshertoghen van oostriicke Hertoghe van Bourg[ogn]en van loth[ie]r van brabant van Stiere van carinte van carniole van lembourg van lucembourg ende van gheldre Graue van Habsbourg van vlaendren gheordonneert Jn vlaendren was ghedaen Jnde Cam[er]e vanden Rade ons voors[eits] heeren te ghend de eerste ende viij.e daghen van octobre Jnt Jjaer duust vijfhondert ende een dat hiern[aer] vocht De sake dienende tusschen andries vander woestine heere van beselare metgaders dontfangh[er]e ende kercmeesters van beselare heesschers ouer een zijde Ende de Religieusen abt ende conuent van Zinnebeke verweerers ouer and[er]e Omme bij p[ar]tien memorien te gheuene gheroupen ten toure vander Rolle de voors[eide] Andries ende Kercmeesters Jn persoone kenden den verweerers tderde nopende den ghelde dat gheoffert wert ende ghegheuen ten autare ende blocke van s[in]te vincent te beselare ende niet breedre kenden voort dat de voors[eide] prelaet van zinnebeke mochte staen of doen staen z[eynen?] ten autare van s[in]te vincent vierwaeruen s[iaer]s Te wetene vp s[in]te pauwels dach vp s[in]te vincents dach vp de processie dach en[de] smaendaechs Jnde sincxendaghen daerin zij den verweerers gheen belet ghedaen en hadden zo zij zeyden Ende de zelue verweerers kenden bij Jan van ouerbeke hu[er]en procur[eur] alle dand[er]e possessien verclaert Jnt exploit vanden zeluen heessch[er]e Te wetene dat zij Jn possessien waren te voorsiene quiittene ende stellene prouiseurs ende kercmeesters hebbende tgouuernement administratie ende bewaernesse van al den goedinghen Renten Jncommene prouffijten ende emolumenten toebehoorende ende ancleuende der fabrijcke vand[er] zeluer kercke ende cappelle metten costen van dien Jn possessien ende saisinen te stellene eenen p[er]soon of persoonen ydoine ter bewaernesse vanden Reliquen ende Juweelen vander zeluer kercke ende zonderlinghe van s[in]te vincent omme tadreschi[er]ene de pelgrims commende ter zeluer plecke ende ooc aldaer te vercoopene keerssen als[oo]t behoort Jn possessien ende saisinen thebbene neffens der zeluer kercke ende cappelle van s[in]te vincent zekere cam[er]en omme de aermen ende and[er]e ten laste vander kercke tontfanghene ende vanden zieken en[de] and[er]e daer commende ten prouffijte vander zeluer kerke ende cappelle tontfane tguent datter ghewilleghelicke ghegheuen wert Jn possessien ende saisinen van alle den offranden ende oblacien die bij expresse ghedaen ende gheoffert werden bijden peelgrims van s[in]te vincent ende and[er]e ten prouffijte vander zeluer fabricke theffene ende ontfanghe heel ende al Jn possessie ende sais[ine] die bijden ghemeenen aduise en[de] [...?] vanden prochianen temployerene Jnde lasten ende Rep[ar]acien vander zeluer kerke ende cappelle mids bijden ghecommitteerden Rekeninghe daerof doende den heesschers als[oo]t behoorde begheerende elc van p[ar]tien Jn zine possess[ie] ende saisin voorscreuen ende alsouerre alst hun angaen mochte bijden houe ghehouden ende ghemainteneert te zine Achteruolghende welker kennesse ende begheerte Thof hilt ende mainteneerde houdt ende mainteneert bij dese[n] de voors[eide] p[ar]tien elke alsouerre alst hem angaen mach Jnde Rechten possess[ien] ende saisinen omme heml[ieden] hierbouen ghebaptis[eer]t Compenserende de [cos]ten bij elc van p[ar]tien ghesustineert hier Jnt hof deen Jeghen dand[er]e ende elken van heml[ieden] Res[er]ueren[de] hu[er]e actie ten petitoire vp dat zij eeneghe hebben omme die te volghene Jn tijden en[de] Jn wijl[en] daer ende also zij te Rade vinden zullen Ghedaen Jnt Jaer en[de] dach als bouen

Wy Vaernewijc

test

Besselaere Offerande