Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-172

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: De datering werd niet vervolledigd.

Type: Bevestiging door de schepenen van Ieper-Ambacht van de verkoop van grond te Zonnebeke door Cornelis van Eecken aan Maercx Priem

Beschrijving: De schepenen van Ieper-Ambacht maken bekend dat Maercx Priem, laat van Ieper-Ambacht, 4 lijnen en 30 roeden land, gelegen in de parochie van Zonnebeke, heeft gekocht van Cornelis van Eecken, eveneens laat van Ieper-Ambacht (+ situering van de grond).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Phelips van Grebonael Roelandt Bossaerdt Pieter de Clerc Cornelis van Thome ende Jan van Hulle Scepenen vanden Yperschen ambachte doen te wetene allen lieden dat Maercx Priem laet van Yperambacht heift ghecocht ende ghecreghen ervelic tsijnen behoufne tzijns hoirs ende naercommers behouf jeghen Cornelis van Eecken ooc laet vanden voornomden Yperschenambacht vier lijnen dertich roeden lands of daerontrent ende emmer de vierhoucken ende middewaert ligghende onder onsen gheduchten heere ende prince binder Yperschen ambachte inde prochie van Zunnebeke zuudtwest vander kercke ronsdomme van allen zijden jeghen de landen van mijnen heere den abt heere van Zunnebeke vanden welcken coope den voornomden vercoopere hem ghehouden heeft over vernoucht ende te vullen betaelt vanden voornomden coopere Ende hevet hem upghedreghen quitte ghescholden halm ende ghifte ghegheven wel ende wettelicke naer wetten costumen ende uusagen vanden Yperschen ambachte Ende heves hem ghelooft goedt gherechtich warandscip zonder calaengne jeghens allen lieden quitte landt omme quytte ghelt behoudens sheeren seins jaerlicx deruute gaende ende anders niet In Kennessen der warheden Soo hebben wij scepenen boven ghenoompt dese presente lettren ghedaen zeghelen met onsen zeghelen uuthanghende dit was ghedaen int jaer duust vijfhondert ende [niet aangevuld]

test

iiij gem[eten?] xxx roe[de]n Lants onder de Zale van Jpre Jn Zunnebeke anno 1500 diuersche erue briefue[n] gheleghe[n] onder de sale van ipre Jn [Z]unnebeke