Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-170

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-11-1500

Type: Brief van Sanders de Vrient aan de abt van Zonnebeke betreffende een kapoenrente, bezet op de grond 'de Laere'

Beschrijving: Brief van Sanders de Vrient aan de abt van Zonnebeke. Sanders huwde Maye Berts, de weduwe van Joos Heldtob. De kinderen van Maye en Joos deelden in de helft van de erfenis van de genoemde Joos. Hans Zuyrinc huwde 1 van de dochters, en kreeg een gemet land, 'de Laere' genaamd, waarvan de abdij een kapoenrente van 1 kapoen per jaar ontvangt. Hans heeft nu dat land verkocht of geruild met Clays van Middelburg, en Sanders, die de kapoenrente voor zijn dochter drie jaren lang betaald heeft, is niet langer bereid dat nog te doen.

Tekst

test

Vriendelike groetenesse ghescreuen an onzen eerwerdighen vadre Jn gode minen he[er]e den abt en[de] prelaet van zinnebeke hu wille ghelieue[n] te wetene dat ic hebbe ghetrauwt maye berts de welke ghetrauwet hadde Joos heldecob daer bij dat se vele kinderen hadde en[de] ter doot van den vorseiden Joos zo deelden de kind[eren] Jeghen der moeder de helt van al den goede en[de] daer was eenen ghenaemt Hans Zuerinc die een dochter hadde en[de] hem viel een sticke lants te deele van eene[n] ghemete lants ghenaemt de laere twelke staet belast Jn hu capoen Rente eenen capoen siaers twelke lant Hans heyft verkocht of verwisselt Jeghen claeys van middelburg weunende Jn de herberghe Jnt fanc[?] en[de] ic hebbe dese Rente betaelt drie Jaer om beters wille om dat hij min vorscr[euen] dochter hadde maer ic ne wilse niet langher betalen en[de] hebdy ghebrec van huwer Rente gaet te lande en[de] w[...?]et of het es een goet sticke lants hier Jn doet also huwen vors[eid]e Rent goet dinct dat kenne god die hu ware Jn een eerbaer zalich leuen en[de] l[...?] ghescreue[n] met haesten vp sinte maertins a[n]uent Jnt Jaer xv.C

hu onderdanech dienaere Sanders de Vrient

test

An onsen eerwerdichen vadre Jn gode minen he[er]e den abt en[de] prelaet van Zunnebeke o[...?] gheuen werden be[...?] va[...?]