Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-175bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-02-1503

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Schenking van het leengoed 'De Mispelare' door Jan Canneel aan de abdij van Zonnebeke (t.v.v. gebeden)

Beschrijving: Akte ('cedule') waarin Jan Canneel het leengoed 'De Mispelare', gehouden van de heer en het hof 'Vanden Douvye', overdraagt aan zijn neef, Jan van Doorne, abt en heer van Zonnebeke, en het convent, in ruil voor eeuwige gebeden. De akte werd door Jan gehandtekend in het bijzijn van 4 getuigen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ic Jan Canneel kenne ende lyde bij dese jeghewordeghe chedule dat ic gheve in pure aelmoesene mijn heere Jan van Doorne abd ende heere van Zunnebeke mijnen beminden neve ende zijnen convente in desen tijden ende huerleder naercommers tallen daghen alle dat recht dat ic Jan Canneel voorseid nu ten tijde hebbe over mij ende mijne naercommers an tleengoet ghenaemt den Mispelare ghehouden vanden heere ende hove vanden Douvye ende dat met al zulken rechten appendanchen ende appartenanchen als daer van ouden tijden toebehooren renonchierende als nu ten tijden ic Jan voorseid over mij ende mijn hoers ende nacommers belovende goed vast ende ghestadich te houdene nu ende in eewicheden mids dat ic Jan voorseid betrauwe vulmaectelicke inde voorseide prelaet mijnen neve ende ghemeene convente voorseid dat zij gode van hemelrycke ende Marie zijnder ghebenedyde moeder patroneghe vande voorseide kerke van Zunnebeke overe my mijn vadere ende moedere hoers ende naercommers devotelick ten eeuweghen daghen bidden zullen ende voor alle mijne vrienden in kennessen van al desen zo hebbic Jan voorseid dese chedule gheteekent met mijnen hanteeken hier onder ghestelt ter presencie van heere Joris van Coolkercke canoine regulier vanden clooster van Zoetendale Loonis Scoonjans Pieter van Crubeke ende Pieter van Belle. Dit was ghedaen desen neghentiensten dach in spuerkele anno xv.C ende twee

J. Canneele

test

Wastene Procuratio cum donatione reddituum foendi de Mespelaere per Johannem Caneel avunculum reverendi abbatis Joannis de Spina anno 1502

heerlicheit vanden Mispelaere bij Waesten