Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-174

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-03-1503

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Bevestiging door de magistraat van Brugge van de schenking van een penningrente te Waasten door Jan Caneele aan de abdij van Zonnebeke (t.v.v. herdenkingsdiensten)

Beschrijving: De burgemeesters, schepenen en raad van Brugge laten weten dat Jan Caneele, poorter van Brugge, uit vrije wil aan zijn neef, de abt van Zonnebeke, en ten behoeve van de abdij, een penningrente geschonken heeft. Deze rente verkreeg hij door het overlijden van vrouwe Margriete vanden Vagheviere, weduwe van ridder Pietre Bladelins, en ze wordt in leen gehouden van het genootschap en de heerlijkheid 'vander Douye', 'De Mispelare' genoemd, die gehouden werd van het kasteel van Waasten, en werd bezet op stukken land te Waasten. In ruil voor deze gift zal Jan Caneele jaarlijks door gebeden en een dienst herdacht worden in de abdij.

Tekst

test

Wij Buerchmeesters Scepenen ende Raedt vander stede van Brugghe Doen te wetene allen lieden dat vpden dach van heden voor ons commen ende ghecompareirt es Jn p[er]soone Jan caneele onse poorter Dewelke bij zijnen vrijen ende eijghenen wille ende omme zekere causen ende Redenen hem daertoe porrende en[de] mouerende Drouch vp transporteirde ende gaf Jn handen en[de] bij des[e] ons[e] l[ett]ren draecht vp transporteirt ende gheift Jn hand[en] Eerweerdeghen vadere Jn gode zijnen neue den abt van Zu[n]nebeke vand[en] oordene van sinte augustin Jnt bisscopdom van therrenburch ten behouue ende proffite vanden ghemeenen cloost[er]e ende conuente Alzulc Recht cause ende actie als hem comp[ar]ant toecommen ende verschenen es of wesen mach bij Rechter hoirye ende versteruenesse van wijlen vrauwe margriete vanden vagheuiere mer pietre bladelins weduwe sRudders An ende Jn een leen ghehouden vand[en] ghenootscepe en[de] heerlichede vander douye ghenaemt den mispelare twelke es eene heerlicke pennync Rente bestreckende vp en[de] in diuerssche p[ar]tien van Lande gheleghen binder prochye van Waestene twelke leen nv ten tijden bezit en[de] possess[er]t Willem salemoen Ende dit mids dat de voors[eide] vanden cloost[er]e voor hem comp[ar]ant en[de] zijne voordan ghehouden werden te biddene Jaerlix ghedinckenesse daerof thebbene en[de] zekeren dienst te doene Belouende desen volghende de voors[eide] comp[ar]ant bij zijnen eede ende ooc vp tverbant van hem en[de] alle ziine goeden Jeghewoordich en[de] toe te commene ne[m]mermeer te gheenen daghen an tvoors[eide] leen en[de] heerlichede te heesschene noch te doen heesschene eenich Recht van hoiryen noch possessie van dien Maer heift de selue comp[ar]ant daerof expresselic gherenu[n]cheert ende Renu[n]cheert bij des[en] voor hem zijnen hoirs ende naercommers ten eeuweghen daghen ten proffite vanden voors[eiden] abt en[de] conuente mids de cause ende dienst voorscr[euen] Ende ter meerder verzekerthede en[de] bewaernesse vanden voors[eiden] vanden cloostere ende ten fine dat dit Jeghewoordich vpdracht ende Renu[n]chiacie effect sorteren moghen So heift de voornoomde comp[ar]ant Jan caneele gheconstitueirt en[de] machtich ghemaect en[de] bij des[e] ons[e] l[ett]ren constitueirt maect machtich en[de] stelt Jn zijne stede Pietre Wulueric Claijs de Hane Willem brycaert gheseyt feytere Hemlieden ende elken zonderlinghe toogher deser l[ett]ren gheuende vulle macht auctoriteyt en[de] spe[ci]al beuel Jrreuocable en[de] zonder wederroupen Omme ouer ende vter name van hem te comp[ar][er]ene voor bailliu en[de] mannen vanden voors[eiden] ghenootscepe ende heerlichede vander douye die ghehouden es vanden casteele ende burch van Waestene Ende aldaer dit Jeghewoordich vpdracht en[de] Renu[n]chiacie van nieux te verkennene en[de] pass[er]ene hem constituant vander voors[eide] pennijnc Rente tontvtene en[de] tonteruene ende de voorn[omden] vanden cloostere daer Jnne te eruene eist nood Naerden wett[en] costumen en[de] vsaigen vanden voors[eiden] houe en[de] burch van Waestene Ende voort hierJnne en[de] diesser meer an cleuen mach al te doene dat de voors[eide] constituant zelue zoude mueghen doen p[rese]nt ende voorooghen zijnde Al waert dat de zake spe[ci]alder macht begheerde dan dese es Belouende goed vast ende van weerden te houdene ten eeuweghen daghen zonder wederroupen Al tghuendt dat bij den voornoomden zijnen procuruers of den eenen van hemlieden hier Jnne ghedaen v[er]kent en[de] ghepass[eir]t sal wesen Sonder daer Jeghens te commene of te doene Jn eenegher mani[er]en Jn toecommenden tijd[en] Jn oorcondscepen van welk[en] dinghen hebben wij dese l[ett]ren ghedaen zeghelen metten zeghels van zaken vander voors[eider] stede van Brugghe Ghemaect ende ghegheuen den xxviij.en dach van maerte Jnt Jaer Duust vijfhondert ende twee voor paesschen

test

Berghe

test

Waeste[n]

Q[uod] Jho[ann]es caneel q[ui] fuiss[et] he[n?...?] successor ad D[omi]nium de mispelare reduxerit et dederit Jn illud Jus suu[m] Jn manibus abbatis de Zu[n]nebeke anno 1502

Donatio Dominii de Mespelaere Jn neder Wastene per Jo[ann]em Caneel