Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-175bis*

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-03-1503

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Bevestiging door de magistraat van Brugge van de schenking van een penningrente te Waasten door Jan Caneele aan de abdij van Zonnebeke (t.v.v. herdenkingsdiensten)

Beschrijving: De burgemeesters, schepenen en raad van Brugge laten weten dat Jan Caneele, poorter van Brugge, uit vrije wil aan zijn neef, de abt van Zonnebeke, en ten behoeve van de abdij, een penningrente geschonken heeft. Deze rente verkreeg hij door het overlijden van vrouwe Margriete vanden Vagheviere, weduwe van ridder Pietre Bladelins, en ze wordt in leen gehouden van het genootschap en de heerlijkheid 'vander Douye', 'De Mispelare' genoemd, die gehouden werd van het kasteel van Waasten, en werd bezet op stukken land te Waasten. In ruil voor deze gift zal Jan Caneele jaarlijks door gebeden en een dienst herdacht worden in de abdij.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-175bis* is een kopie van BRU-AGSB-Z-174.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij buerchmeesters scepenen ende raedt vander stede van Brugghe, doen te wetene allen lieden dat up den dach van heden voor ons commen ende ghecompareirt es in persoone Jan Caneele onse poorter, dewelken bij zijnen vrijen ende eyghenen wille ende omme zekere causen ende redenen hem daertoe porrende ende moverende drouch up transporteirde ende gaf in handen ende bij desen onsen lettren draecht up transporteirt ende gheift in handen eerwerdeghe vadere in gode zijnen neve den abt Zunnebeke vanden ordene van sinte Augustijn int bisscopdom van Therenburch ten behouve ende proffite vanden ghemeenen cloostere ende convente Alzulc recht cause ende actie als hem comparant toe commen ende verschenen es of wesen mach bij rechter hoirye ende verstervenesse van wilen vrauwe Margriete vanden Vagheviere mer Pietere Bladelins weduwe f. rudders, an ende in een leen ghehouden vanden ghenootscepe ende heerlichede vanden Dovye ghenaemt den Mispelare twelke es eene heerlicke pennijnc rente bestreckende up ende in diversche partien van lande gheleghen binden prochie van Waestene twelke leen nu ten tijden bezit ende possesseirt Willem Saelmoen Ende dit midts dat de voorseide vanden clooster voor hem comparant ende zijne voorden ghehouden werden te biddene jaerlicx ghedynckenesse daer of thebbene ende zekeren dienst te doene, belovende desen volghende de voorseide comparant bij zijnen eede ende ooc up tverbant van hem ende alle zijne goeden jeghewordich ende toe te commene nemmermeer te gheenen daghen an tvoorseide leen ende heerlichede te heesschene noch te doen heesschene eenich recht van hoiryen noch possessie van dien Maer heift de zelve comparant daer of expresselic gherenunchiert ende renunchiert bij desen voor hem zijnen hoyrs ende naercommers ten eeweghen daghen ten proffite vanden voorseide abt ende convente mids de cause ende dienst voorscreven Ende ter meerder verzekerthede ende bewaerenesse vanden voorseide vanden clooster ende ten fine dat dit jeghewordich updracht ende renunciacie effect sorteren moghen So heift de voornomde comparant Jan Caneele gheconstitueirt ende machtich ghemaect ende bij desen onsen lettren constitueirt maect machtich ende stelt in zijne stede Pietere Wulerge Clays de Hant Willem Brycaert gheseyt Frytere hemlieden ende elken zonderlinghe toogher desen lettren ghevende welke macht auctoriteit ende speciael bevel irrevocable ende zonder wederroupen omme over ende uuter name van hem te comparerene voor bailliu ende mannen vande voorseide ghenootscepe ende heerlichede vanden Dovye die ghehouden es vanden casteele ende burch van Waestene ende al daer dit jeghewordich updracht ende renunciacie van nieux te verkennene ende passerene hem constituant vande voorseide pennyncrente tontutene ende tontervene ende de voorseide vanden cloostere daer inne te ervene eist noot naer den weghen costumen ende usaigen vande voorseide hove ende burch van Waestene ende voort hier inne ende diesser meer an cleven mach al te doene dat de voorseide constituant zelve zoude mueghen doen present ende voor ooghen zijnde alwaert dat de zake specialiker macht begheerde dan dese es Belovende goet vast ende van werden te houdene ten eeweghen daghen zonder wederroupen al tgheunt dat bijden voornoomden zijne procuruers of den eenen van hemlieden hier inne ghedaen verkent ende ghepasseirt zal wesen sonder daer jeghens te commene of te doene in eenegher manieren in toecommenden tijden in oorconscepen van welke dinghen hebben wij dese lettren ghedaen zeghelen metten zeghele van zaken vande voorseide stede van Brugghe Ghemaect ende ghegheven den xxviii.en dach van maerte int jaer duust vijfhondert ende twee voor paesschen