Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-178**

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-08-1503

Type: Rapport door Cornelis de Breede over zijn proces tegen de abdij van Zonnebeke betreffende grond in 'Ter Hazelt'

Beschrijving: Kopie van het rapport van Cornelis de Breede, eiser in een zaak tegen de abdij van Zonnebeke, verweerder. Cornelis claimt zekere grond in de heerlijkheid 'Ter Hazelt' als zijn bezit; de abdij van Zonnebeke spande een proces aan betreffende het bezit van die grond. De verweerder werd aanvankelijk in het gelijk gesteld, en de eiser werd veroordeeld tot het betalen van diens gerechtskosten; bovendien werd hij beboet, omdat hij ingegaan zou zijn tegen de costume en de keure van Ieper-Ambacht. De eiser ging hiertegen in beroep, en het vonnis werd verworpen als zijnde verkeerd; bovendien moet de eiser de opgelegde boete niet betalen.

Opmerking: Kopie.

Tekst

test

Copie

Rappoort vand[en] heesche va[n] Cornelis de breede heessch[er]e Jeghen Willem vand[en] mand[er]e Joos tremde[?] Jan winne maerten hoet Joos De Decker en[de] Gillis mo[n]struel scepen[en] mijns gheduchs he[er]en van zijnd[er] vierscare ter haselt Jn oostyp[er]a[m]bacht ghed[aech]t metten abt va[n] Zu[n]nebeke gheinthimeirt verweerers

De heesschere zecht dat ond[er] andere goedinghen hem toebehooren[de] hem behoort toe zekeren grond van eruen gheleghen ond[er] de heerlichede va[n]d[en] hazelt

Jtem al en es niemende gheoorlooft hem daer Jn belet en[de] onghebruuc toe doene Nochtans het heeft den gheinthimeerden ghelieft hem te betrecken voor de ghedaechde hem heesschen[de] zeker grond va[n] eruen

Jte[m] aldaer zo verre gheprocedeert was dat de voors[eide] gheinthimeerde ghewijst es gheweest erfachtech ziinde Jn twee lijnen lands gheco[n][dem]pneerde zelue[n] heessch[er]e Jnde costen vanden gheinthimeerden bedreghen[de] achtien pondt paris[is] zond[er] dat hij heessch[er]e vp gheroupen es gheweist o[m]me denu[n]cien daer Jeghen te gheuene

Jeghe[n?] en[de] dat dat aergher es hebben den zeluen heessch[er]e ghecomdempneirt Jnde boete va[n] tzestich pond paris[is] als ghedaen hebben[de] co[n]trarie der costume en[de] Kuere va[n] yp[er]a[m]bacht

Jtem de heessch[er]e hem hierJnne beseffen[de] ghegraueirt es co[m]men clachtich hier Jnt hof en[de] heift vercreghen mandement daermede de verweeres betrocken

Co[n]clusien nemende dat bijd[en] houe gheseit worde de heessch[er]e hem met goed[en] cause becroont en[de] beclaecht hebben[de] vand[en] verweeres zal tvonnesse va[n] ghedaechden ghezeit zijn quaet en[de] abuuselic [et]c[etera] Reformacie Jn forma Ende dat corrigieren[de] zullen de ghe[inthi?]meerde de h[eesscher]e ontfaen bijde[n] houe o[m]me d[...?]cien daer Jeghen te gheuene voort zal de zelue gheabsolueirt zijn vand[e] boete van lx £ p[arisis] daer Jn zij hem ghewijst hebbe[n] p[rese]nteren[de] preuue en[de] heesche coste[n]

De procur[eur] gener[ael] heescht den ghedaechden ouer huerled[er] abuus de boete van lx £ p[arisis]

Actum xxij.e[n] Jn oust xv.C drie Tand[worde]ne [...?] xv.ne de v[erweerere?]