Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-176

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-04-1503

Opmerkingen analytische datum: Aangezien Pasen in 1502 op 27 maart viel, en in 1503 op 16 april, kan het opgegeven jaartal zowel echt op 1502 slaan, als moeten omgezet worden volgens de paasstijl (1503). Gezien het register 'De Mispelare' reeds als bezit van de abdij van Zonnebeke beschouwt, en deze heerlijkheid pas in 1503 aan haar geschonken werd, nemen we 1503 als jaartal.

Type: Uittreksel uit een legger betreffende 'De Mispelare', toebehorend aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Uittreksel uit een register met gegevens betreffende 'De Mispelare', toebehorend aan de abdij van Zonnebeke.

Tekst

test

Extraict vut seker out Register inhoudende de Goederen priuilegien heerel[ijcke] Renten praeeminentien en[de?] competeren[de] d’Abdije van Sonnebeke alwaer onder andere staet t’navo[lghende] fol[io] 39

Onder de heerel[ijckhei]t van Mispelaere

Den Abt e[nde] Conuent van Waesten ter cause van gelden twaelf schele par[isis] in pen[ninck] Rente xxvj s[chele] p[arisis] euene e[nde] een capoen s[iaer]s Jan van Lichteruelde vut xxiiij.C Landts gelden bij apoi[n]teme[n]te - xxviij s[iaer]s

De wesen Jan binze Lauken Vincent e[nde] Steuen note in x[...?] Landts gelden - iii £ p[arisis] euene

De narvolgende gelden elc j d[enier] vut elck hondert Lants

Luucx de Kempenaere vut xix.C Landts - xix d[enieren] s[iae]rs

Den Disch van Waesten vut x.C Landts - x d[enieren] s[iae]rs

Matte Salemoens vut ij.C iij R[oeden?] landts - ij d[enieren]

Fransois Gosier vut ij. C v R[oeden?] landts - ij d[enieren] s[iae]rs

Hans Gosier vut ij.C Landts - ij d[enieren] s[iae]rs

De weezen van Michiel Timare[s] Fransken e[nde] Hanneken vut ij.C xxx R[oeden?] landts - ij d[enieren] s[iae]rs

Joos Theuelijn vut ij.C L R[oeden?] landts daer de galghe van Waesten vp stond - ij d[enieren]

v[er]te

test

Jnter fol[ios] 76 e[nde] 77

Jan van Doorne Abt cochte ieghens Willem Salemoens e[nde] Maye van SClaren sijn wijf e[nde] Joos Salemoen sijn oudsten sone de heerel[icheijt] van Mispelaere v[er]moghen[de] alle iustitie hooghe middel e[nde] nedere eenen bailliu e[nde] amman te dinghen met v[er]leende Schepen[en] ghehouden van de heerel[icheijt] van[de] Douie e[nde] es een heerelicke erfuelicke rente vp diuersche partijen van Lande diuersche Lieden toebehooren[de] te weten twaelf Rasijeren negen francaert Euene t’derde e[nde] t’sesde deel van een franckaert naer den slagh Jtem noch vier capoenen t’derde e[nde] t’sesde deel capoens e[nde] penn[in]c rente mits twee meersschen daerinne begrepen groot ses oft zeuen hondert ofte d[aer]ontrent derthien s[chellinghen] gr[ooten] erfuelicke rente s[iae]rs ligghen[de] ouer de Leije neffens den poortdijck in[de] westzijde van[der] strate e[nde] Caucije de welcke parceelen van erfue e[nde] Landen van[de] voors[eid]e heerel[icheijt] van Mispelaere sijn schuldich den seluen heere van elcken honderden een pene par[isis] vlaemscher munte erfuelicke rente s[iae]rs bet voorts is te weten dat de voors[eid]e parceelen van Lande van erfuen schuldich sijn ter cause van[de] selue heerel[icheijt] in v[er]cope[?] martgelt e[nde] ter doot naer de oude costuime ghecocht om iij lb p[arisis] voor godtspennijnck Cij lb p[arisis] te lijfcoope xxxvj lb p[arisis] van makelaerden e[nde] van p[ri]n[cip]alen coop xxxvj lb gr[ooten] gheerft den j.en april 1502

test

extrait uijt seker regester van onze heerl[ijcke] rente[n] [etcetera?] van[de] heerl[icheijt] van mispelaere 1502