Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-179

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-03-1508

Opmerkingen analytische datum: Op de rugzijde van de oorkonde staat: "van jare 1507". Aangezien de oorkonde van 2 maart dateert, moet dat jaartal nog aangepast worden volgens de paasstijl, zodat het jaartal 1508 is.

Type: Bevelschrift vanwege de Raadkamer van Vlaanderen aan de deurwaarder en de baljuws en schepenen van Zonnebeke en Neerwaasten betreffende het achterhalen en opnieuw registreren van personen die de abdij van Zonnebeke renten verschuldigd zijn

Beschrijving: De leden van de Raadkamer van de heer te Gent laten weten dat zij van de abdij van Zonnebeke een verzoek om hulp ontvingen. De abdij kan bepaalde renten niet meer innen omdat haar registers bijna onleesbaar zijn, of verbrand werden in de brand die onlangs plaatsvond in het klooster. Ook zijn reeds vele renteplichtigen overleden, en hun land ging over in andere handen zonder dat de renteplicht te boek gesteld werd. Daarom beveelt de Raadkamer aan de eerste deurwaarder dat de renteplichtigen in de kerken van Zonnebeke en Neerwaasten en elders opgeroepen zullen worden om hun schulden te betalen aan de abdij en te laten opteken welke gronden zij in hun bezit houden, met opgave van de verschuldigde renten. De baljuws en schepenen van de heerlijkheden in kwestie moeten erop toezien dat alle gegevens op schrift gesteld worden en gewaarmerkt worden door de klerken.

Opmerking: Dit document is bevestigd aan document BRU-AGSB-Z-179*.

Tekst

test

De Raedslieden Sconincx vanden Roomschen Rycke etc[eter]a Ende Karels Heerdshertoghen van Oostrycke Prince van Spaingnen van beide de cecilien van Jh[erusale]m hertoghen van bourgoingne van lothr[ijck] van brabant van stiere van carinte van carinole van lembourg van lucembourg ende van gheldre Grauen van habsbourg van vlaendren van tyrol van artoys van bourgoingnen Palsgrauen van henegauwe Landgrauen van elzate Marcgrauen van bourgauwe ende des helichs Rycx Grauen van holland van zeeland van ferrette van Kybourg van Namen ende van zuytphem / Heeren van vriesland vp de marche van slauonien van portinau van salins ende van mechelen Gheordonneert In Vlaendren den eersten duerwaerdre vander camere vanden Rade ons voors[eits] he[er]en In Vlaendren hierup v[er]zocht salut wy hebben ontfaen de supplicatie van myn he[er]e de Religieusen abt ende conuent vander keercke van Zinnebeke Inhoudende hoe dat onder andre heerlicheden ende goedinghen den supplianten ende huerlieder kercke toebehoorende [onleesbaar]eden behooren toe den heerlicheden van Zinnebeke ende vanden Mespelare ter cause vanden vanden [sic] welken zy hebben [onleesbaar]ende hemlieden b[onleesbaar] diueersce heerlicke Renten van penn[inghen] eyeren ende cappoenen ter causen van zekeren gronden van eeruen gheleghen onder de voors[eide] heerliched[onleesbaar] welcke zy supplianten niet goedelycx en connen Innen ende v[er]crighe[n] noch de debiteurs ter betalinghe van dien bedwinghen Overmids dat eeneghe huere Registers ende bewysen ze[er]e oud ende donckere zyn ende andre v[er]brant Inden brant onlancx gheweest Int voors[eide] cloestre Oocmede vele ende diveersche vanden eerfachteghen belast Inde voors[eide] Renten zyn ouerleden des[en] weerelt ende hebben eeneghe huerlieder land vercocht ende ghetransporteert In andren handen zonder dat zy of ooc de ghone die by successien ofte andersins an tzelue land gheraect zyn hemlieden te boucke hebben doen stellen van hu[er]en Renten ende al zo es den supplianten van noode onse voorzienichede waero[m]me wy anghezien de zaken voors[eit] v ombieden ende beuelen van ons voors[eits] he[er]en weghen daertoe committerende by des[e] ons[e] lettren eist nood dat ghy beuel doet van hueren haluen by openbaren vutroupinghen Inde prochikeercken van Zinnebeke nederwaestene ende alo[m]me eldre daert behooren ende van nooden wesen zal allen den ghonen die ter cause van hu[er]en gronden gheleghen onder de voors[eide] heerlicheden den supplianten Renten sculdich zynde dat zy ende elc huerer binnen xl daghen naer dat hemlieden de voors[eide] beuelen ghedaen worden overbringhen Inden handen vanden supplianten ofte hueren gheco[m]mitteerden by goeden v[er]claerse de groote ende menichte vanden lande dat zy hebben ligghende binder de zelue heerlicheden metgad[er]s ooc tv[er]claers vanden Renten die zy te diere cause den supplianten sculdich zyn ende dat elc vp de boete van xx s[cellinghen] p[arisis] by hem[lie]den te v[er]buerne ten proffyte van ons[en] gheducht[en] he[er]e die vp hemlieden ende huerlieder goed te Innene ende te Recouuererene naer de costumen vander heer[lichede] [onleesbaar] hu[er]e voors[eide] gronden gheleghen zyn van welcken peynen dontfanghere vanden suppliante ghehouden wert rekeninghe bewys ende reliqua te [doe]ne daer ende alzoot behooren zal / beuelen[de] voort den baillius ende scepenen vand[en] voors[eiden] heerlicheden dat tvoors[eide] verclaers van gronden ende Renten a[lvo]oren gheregistreert ende In ghescrifte ghestelt zynde vp eenen wettelicken dinghedach de debiteurs vanden zeluen Renten by keercgheboden oft andersins duechdelyc vp gheroupen ende thuerlieder p[re]sencie up dat zi[er]e commen willen doen les[en] openbaerlic In huerlieder viersca[er]en ende dat ghedaen den zelven Registre doen auctentyckieren by huerlieder cleerc O[m]me naermaels by crachte van dien te procedeerne vp ende Jeghens de ghone die In ghebreke zullen zyn haer deuoir van betalinghe te doene Ende vp dat dat doende hem yement opos[er]en ofte In Justicien ghehoort wes[en] wille dachuaert dopposa[n]t[en] of delayanten hier Int hof teenen competenten daghe omme te tooghene de cause van diere den supplianten te v[er]andwordene ter cause voorscreuen met datter ancleuen mach Bet ende te vullen te v[er]claersene In tyden ende In wylen so dats nood zy ende voort te p[ro]cedeerne als bouen Ons over scriuende wies ghy hier toe ghedaen zult hebben want wy v dies gheuen vulle macht ende speciael beuel / Ombieden van ons voors[eits] he[er]en weghe allen hu[er]en officiers ende onderzaten / verzouckende allen andren wienst angaen mach dat zy te v dit doende ne[er]enstelic v[er]staen ende obedi[er]en / Ghegheuen te ghend onder den zeghele vander voorseide grauen] den tweesten dach van m[er]te Int Jaer

Duust [rest onleesbaar door plooi]

Bi miinen heeren vande Rade gheordoneert In Vlaendren

[…?] Vaernewijc

test

Commissie brieue vande heerlicke Rade vanden Jare 1507