Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-182

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-07-1511

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering in de bron: de eerste betaling zal plaatsvinden "ten ouste in tjar vichtien hondert ende vichtiene eerstcommende" (08/1515).

Type: Bevestiging door leenmannen van de vorst van een pachtovereenkomst tussen vader en zoon vanden Voorde, en de abdij van Zonnebeke betreffende een tiende te Linsele, Wervik, Bondues en daaromtrent, en grond te Linsele

Beschrijving: Andries en Melcior de Wale, twee leenmannen van de vorst, laten weten dat Joos vanden Voorde en zijn zoon, Alaerdt, een tiende toebehorende aan de abdij van Zonnebeke, in pacht genomen hebben. Het tiende ligt hoofdzakelijk in Linsele, binnen de kasselrij van Rijsel, Wervik, Bondues en daaromtrent. Ook een erf van 2 1/2 bunders te Linsele, onderworpen aan de heerlijkheid van Zonnebeke, werd in pacht genomen, en dit voor een termijn van 9 jaar, met een eerste betaling in augustus van het jaar 1515. Afgezien van de pachtsom moeten de pachters elke kerstavond ook 2 razieren goede erwten en 1/2 razier mosterdzaad leveren. Indien de pachters niet tijdig zouden betalen, dan zou de abt het tiende en de grond na 14 dagen in beslag mogen nemen. De pachters stellen hun persoon en al hun bezittingen binnen het graafschap Vlaanderen borg.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Wy Andries ende Melcior de Wale mannen van leenen ons gheduchts heeren shershertoghen van Oosterijcke, hertoghe van Bourgongnen van Brabant van Limborch ende van Lucemborch, grave van Vlaendren [et]c[etera] van zijnder zale van Ypre doen te weitene alle de ghonen die deize presenten lettren zullen zien of hooren leizen dat voor ons commen ende ghecompareert zijn Joos vanden Voorde ende Alaerdt vanden Voorde zijnen zoone, de welcke comparenten voor ons ver kenden wel ende duechdelicke ghehuert ende in […?] pachte ghenomen hebbende jeghens eerwerdich vadre in gode Jan abdt ende heere van Zunnebeke ende zijn convent huerleider thiende meest gheleghen in Leynsele binder castelrie van Rijsele Wervicke Bonduwes ende daer ontrent metgaders twee buendren landts ende een half lettel min of meer erve zijnde gheleghen inde prochie van Leynseele soorterende onder de heerlichede van Zunnebeke metter vrijheiden ende dit eenen pacht ende den termijn van neghen jaren lanc gheduerende deen den anderen eenpaerlic naerstachtervolghende omme de somme van twee ende twijntich ponden grooten vlaemscher munten siaers zuver ghelts, vanden welcken pachte deerste jaerscaren vallen ende verschijnen zal ten ouste in tjar vichtien hondert ende vichtiene eerstcommende ende alzoo voort alle jare telcken ousten den voornomde pacht ende termijn van neghen jaren lanc gheduerende, te betalene de voornomde huere ende pacht den voornomde Jan abdt ende heere van Zunnebeke ofte den brijnghere des briefs cause van hem ende zijnen voornomde couvente hebbende alle jaere ten daen slepende pachte? es te weitene teerste te kersavende, tweede paesschavende, ende tderde sincxavende, altijds naer vrome ende telcken paeymente, tdeen derde vand voornomde principale pachte naer egale. wel verstaende dat bij bespreke ende voorwoorde de zelve pachters ghehouden zijn alle jaren metten eersten paeymente van kersavende te leiverne binder voornomde abdie ende up hueren propren cost twee rasieren goede aerweiten ende een half raziere mostaert zaedts en dit al zonder mynderynghe of afslach vande voorseide somme ende pachte oocmeide es voorwoorde ende besprec dat de voornomde pachters den voornomde abdt ende heere van Zunnebeke betalinghe doen moeten vanden voornomde pachte alle jaere ten paeymente voorscreven binnen zijnder abdie zonder eenich delay Bij condicien dat waert zoe dat […?] voornomde thiende ende pacht voorscreven zij daerof inghebreke waren zoo zal danne ende zonderlinghe bij veerthien daghen daer naer den voornomde Jan abdt ende heere van Zunnebeke handt moghen slaen an de voornomde thiende ende pacht voorscreven ende zijn eyghen wille ende prouffijt ende beste daermeide doen Ende om deize voornomde huere ende pacht wel ende duechdelicke tonderhoudene ende de paeymenten metgaders tghuent datter meer ancleeft alle jare inder manieren vooren verclaerst te vulcommen ende betalene, Soo eist dat de voornomde huerers ende elc voor anderen ende een voor al voor ons daer inne gheobligiert ende verbonden hebben ende bij deizen presenten lettren obligeren ende verbijnden hueren persoon en al huerleder goedt niet ghesondert noch uutghesteken waert ghestaen ofte gheleghen zij binden lande ende graefscepe van Vlaendren ende datte ter heerlicke executien ende up tconstrainct van mijn gheduchts heeren vijften penningen[?] In kennessen der waerheiden zoe hebben wij mannen boven ghenaampt deize presente lettren ghedoen zeighelen met onzen zeighele uuthanghende den vijfentwijntichsten dach van loymaendt int jaer ons heeren duust vijf hondert ende ellevene.

test

Lijnceele pachtbrief van jaere 1515