Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-192

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen in de bron: "den xiiiien dach in julio int jaer duysent vijfhondert ende zeventhiene" (14/07/1517; volgens de kopie geschreven op de rug van het origineel), "en janvier quinze cens seize" (01/1516; volgens de kopie werd het origineel op die dag geregistreerd in de rekenkamer te Rijsel) en "Actum … le xve jour de juillet mil vC et xviii" (15/07/1518).

Type: Amortisatie door Karel [V] van de nieuwe aanwinsten van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Amortisatie door Karel [V] van de goederen die de abdij van Zonnebeke in de voorbije 40 jaar gewonnen had (+ specificatie van de goederen) en dit voor de som van 150 pond parisis.

Opmerking: Kopie van BRU-AGSB-Z-190; enkel nieuwe persoonsnamen werden nog apart opgenomen.

Tekst

test

Copie

Admortissem[en]t pour les Religieulx abbe et couuent de zunebek[e] de lordre de S[ain]t augustin

Caerle [et]c[etera] Doen te wetene allen lieden Jeghewoordi[ch] ende toecommende dat wij ontfanghen hebben die oetmoedighe suppl[icat]ie vanden abt ende conuent van onser vrauwen kerc[ke] te zunebeke Jnhoudende hoe zij binnen xl Jaeren herwaert[s] vercreghen hebben die parcheelen van land[en] Renten ende ander[e] goedin[ghen] daerof die declaratie hiernaer volcht Eerst zes pond[en] paris[is] siaers eruelicke Renten te Lossene den penninck xvj.e bezedt vpden spiikere van ijpre ghecocht bij Jan minn[e] Jtem xij £ p[arisis] eruelicke Renten tsiaers te lossene den penn[inck] xv ghecocht bij wijlen [Christi]aen de Wale besedt vp een huus ende erue staende binder steide van ijpre ande noortzijde vand[er] thorout strate toebehoorende gooris balefelt Jtem ix £ p[arisis] eruelicke Rente tsiaers te lossene den penn[inck] xvij besedt ende gheijpothequiert vp eene behuusde hofstede Ligghende Jnde prochie van bosinghe wijlen toebehoorende claijs Verneese zone welcke drie p[ar]tien van Renten den voors[eiden] clooster toecommen[de] zijn van eenen meester Joos de Wale Religieulx Jnt voors[eide] clooster Jtem vj £ p[arisis] eruelicke Rente ts[iae]rs te lossene den penn[inck] xxij beset vp zes ghemeten lants of daerontrent ligghende Jnd[en] hooghenack[er]e Jnde prochie van Langhemarck noordwest vand[er] kercke toebehooren[de] passchier de brouckere Jtem een huus ende erfue staende binder stede van Weruicke onder de heerlichede vand[en] oosthove ghecocht Jegen Soijer vand[en] thune als procur[eur] ende moghende van mer Jan verdure Ruddre en[de] vrauwe Josijne alins zijnder geseelnede belast met xlij s[chellinghen] v d[enieren] p[arisis] eruelicke Rente ts[iaers]

test

Jtem een ghemet landts of daerontrent onder meersch ende winnende lande ligghende Jnde voors[eide] prochie van zunebeke ande zuudzijde van scloosters muelene an tland van Jan acket oost zuud ende west ende es den clooster toeco[m]men van straegiers ende bastaerde goede bijden ouerlijdene van wijlen ijsabeele vand[en] Voorde twijf was van [Christi]aen storin Jtem xxx s[chellinghen] p[arisis] eruelicke Rente s[iaer]s beset vp twee bunderen ende thien hondert landts onder meersch ende winnende lande Liggende zom Jnde prochie van busebecke ende zom onder de heerlichede vanden ghemeene tzelue beset toebehoorren[de] Joos vand[en] Voorde wonende te Leijnzele Jtem x s[chellinghen] p[arisis] eruelicke Rente tsiaers die vrauwe Kathelijne van Haluwin Jn hueren leuene burchgrauesde van Roesselaere hadde vp tgoet vand[en] cloostre Jn noortscote die zou den clooster quicte ghescholden heeft ende gegheuen ter pitanchie vand[en] voors[eiden] conuente ende bidien es tgoedt vanden clooster daerof ontlast Jtem een leen ghenaempt den mispelaere bij hemlieden ghecocht Jeghen wijlen saelemon Liggende Jnde prochie van waestene vermoghende eenen bailliu ende eenen amman ende alle Justicie hooghe middele ende neerdere te doene met verleenden mannen ende scepenen vanden heere daerof dat ghehouden es Ende es dit leen ghehouden van adriaen vand[en] Wale van zijnen ghenootscepe ghenaempt ter douije twelcke hij houdende es vand[en] graeue van briaene vander zijnder burch ende casteele van Waestene groot tvorn[omde] leen vand[en] mispelaere onder penn[inck] Renten cappoen Renten ende enen xx £ p[arisis] ts[iaers] of daerontrent Ende hoewel sichtent den acquesten bijde voors[eide] suppl[ian]ten aldus ghedaen binnen den tijde voorschreuen zij vand[en] voors[eiden] partien van Renten ende landen bouen verclaert

test

vreedelick ende zonder belet tot nv toe ghebruuct hebben nietmin ouermidts dat zij vand[en] zelue[n] partien van ons ofte onse voorders geen brieuen van octroije ende admortissemente vercreghen en hebben zij beduchten datmen hemlieden hiernaemaels Jnt gebruuck vand[en] zeluen partien belet zoude moghen doen bij ghebreke vand[en] seluen briefuen van octroije ende admortissement[e] Twelcke hemlieden commen zoude tot groote scade en[de] achterdeele Jndien onse gracie ende goedwillicheijt hemlieden hiervp niet verleendt en worde Daeromme zij ons zeer oetmoedelick ghebeden ende verzocht hebben So eijst dat wij de zaecken voorschreue[n] ouerghemerct ende dat wij hoopen ende meenen den almuegh[enden] god bequaemen dienst te doene als wij verstaen tot zaecken aengaende de weluaert vermeerderinghe augmentatie ende onderhoudenesse vand[en] fondacien van[den] kercken en[de] goddelick[e] diensten ende zonderlinghe ten fijne dat onse voorders w[ij] ende onse naercommers deelachtich moghen wesen Jnde deuote bedinghen ende weldaeden diemen doet ende continueren zal Jnden voors[eiden] conuente van zunebeke Ende daervp ghehadt taduis van onsen lieuen en[de] ghetrauw[en] die hoofden ende tresorier g[e]n[er]al ghecommitteert vp stick van onsen demeijnen ende financen Wij hebben den vorn[omden] suppl[ian]ten genegen wesende tot huere voors[eide] bede ende begheerte bij goede ende Rijppe deliberantien van Raede vuijt onser Rechter wetentheijt auctoriteijt en[de] vulcommen machte voor onse erue ende naecommelinghen gheadmortisseert ende admortisseren vuijt zonderlinghe gracie midts dese onsen brieue de partien van landen Renten ende ander goedinghen hiervooren gespecifieert ende verclaert ende elck van dien Willende ordonnerende octroijerende ende accorderende den seluen suppl[ian]ten dat zij alle die voors[eide] partien van Renten ende Lande ende elck van dien bijzondre zullen moghen houden ende bruicken vreedelick vulcommelick en[de] tot eeuweghen daeghe

test

als van gheadmortisseerden goeden gegeuen ende gheordonneert gode ende der heilegher kercke zonder dat de zelue suppl[ian]ten ofte hueren naecommelinghen zullen moghen bedwonghen worde de selue goeden te moeten habandonneren vercoopen transporteren alieneren oft anderssins vuijt hueren handen te stellene bij gebrecke van admortissemente Behoudelick dat zij ter cause van desen onse octroije en[de] admortissemente ghehouden zullen wesen te betaelen Jn handen van onsen beminden Nicasis Hanneron bij ons ghecommitteert totten ontfanghen vande penn[inghen] commende ende procederende van zulcke ende ghelijcke admortissemen[ten] Jn onsen Lande en[de] graefscepe van vlaendren de somme van hondert vijftich pond[en] paris[is] vlaemscher munten van xx g[rooten] tpondt eens tot welcke somme de Commissarissen bij ons gheordonneert vp stick vand[en] acquesten ghedaen binnen den voors[eiden] xl Jaeren herwaerts bijden suppl[ian]ten ende ander geestelicken lieden Jn onsen voors[eiden] Lande ende graefscepe van vlaen[dren] die finan[cien] van dese octroije ende admortissement ghetaxeert hebben ende van welcker somme de seluer ontfangher oock ghehouden zal wesen ontfanck te mackene Rekeninghe ende Reliqua te doene tot onsen proufficte metten andren penn[inghen] van zijn[en] ontfanghe Vp condicien nochtans dat Jndien de losrenten ende andren partien van eruen bouen ghespecifieert diemen zoude moghen quicte ofte Lossen oft eeneghe van dien hier naemaels ghequeten oft gheloost worden de voors[eide] suppl[ian]ten ende huere naecommers zullen moghen Remploijeren ende beleggen de penn[inghen] die daerofcommen zullen Jn coope van ghelijcke Losrenten ofte eruen totter somme toe vander lossinghe van zulcken parcheelen vuijt gesceeden Leengoet heerlicheijt ende Justicie welcken Renten ofte eruen wij al nu vort an ende dan voor nv Jnden ghevallen alsbouen gheadmortiss[eer]t hebben ende admortisseeren midts desen Wel verstaende dat zij ghehouden zullen wesen te doen blijcken binnen eenen Jaere vander voors[eide] Lossinghe ende Remploije ende die partien die zij daermede ghecocht

test

ende ghecreghen hebben ouer te gheuene Jn onse camere vanden Rekeninghe te Rijssele Ende dat wij vp die voors[eide] partien van erue ende andre die zij naemaels zullen moghen v[er]crijghen by Remploije hebben ende behouden zullen voor ons onse voor[seide] erfuen ende naecommelinghen te wetene vp de parcheelen van ons ghehouden zonder middele alle Justicie [doorstreept: metgaders oick] ende heerlicheijt Ende vp die ghene van ons ghehou[den] bij middele de hooghe Justicie metgaders oick ons recht vp den grondt van erfuen gheijpotequiert voor die voors[eide] Renten Jndien de zelue erfuen hiernaemaels afghewonnen worden ter causen vanden zeluen Renten Ende dat die zelue erfue ende Landt zal bliuen contribuable ende ghelast Jnde pointinghe zettinghe ende beden die Jn toecommende tijden ghepoinct gheset ende gheheuen zullen worden Jn onsen voo[rseiden] Lande ende graefscepe van vlaendren Jn alder manieren als zij waeren voor dese onse gracie ende admortissacie Ontbieden daeromme ende beuelen onsen Lieuen ende getrauw[en] de Lieden van onsen voors[eiden] Rekeninghe te Rijssele dat die voors[eide] somme van c l £ p[arisis] munte voors[eit] betaelt ende vuijt gereecht zijnde den voors[eiden] Nicasis Hanneron onse ontfangher[e] alsbouen zij Registreren of doen Registreren dese onsen brief Jnde Registers vander seluer camere daertoe dienende ende behoorende Procederende vorts wel ende deuchdelick tot verificatie ende Jnterinimente van dese naer huere vorme ende Jnhouden Ende dat ghedaen zij onsen President ende lieden van onser camere vanden Raede in vlaendren die voors[eide] hoofden ende tresorier g[e]n[er]al van onsen demeijnen en[de] finan[cien] Ende alle andre onse Rechters Justiciers ende officiers wijen dit aengaen ofte Roeren mach huere stedehouders Jeghenwoordicht ende toecommende ende eenen ijghelicken van hem zonderlinghe zo hem toebehooren zal doen Laeten en[de] ghedooghen de voors[eide] suppl[ian]ten ende huere naecommers van dese onse gracie octroije admortissacie ende van alden Jnhoudene van dese Jnder voughen en[de] manieren vooren verhaelt

test

Rustelick ende vredelick vulcommelick ende eeuwelick ghenieten ende ghebruucken Sonder hemlieden te doene ofte te laeten gheschiene nv oft Jn toecommende tijden eenich hinder letsel oft moijennesse ter contrarien Want ons alzo ghelieft Niet Jegenstaende eeneghe ordonn[ancien] Restrincten[?] ghebooden ofte verboden ter contrarie Ende ten hende dat dit goet vast ende gestaedich bliue tot eeuweghen daegen Wij hebben ons[en] zeeghele hieran doen hanghen behoudelick Jn andren zacken ons Rechts ende een ijghelicx Rechts Jn allen Ghegheuen Jn onser stadt van ghendt Jnde maent van meije Jnt Jaer ons heeren duust vijf hondert en[de] zeuenthiene Ende van onsen Rijcke tweeste Aldus gheschreuen vpde ploy Bijden Coninck die heere van Montigny heer Nicasius Hackeney hoofden meester Jehan Ruffault tresorier g[e]n[er]al vanden finan[cien] ende andere Jegheword[ich] Haneton Ende vpden Reggen was noch gheschreuen die hoofden ende tresorier g[e]n[er]al ghecommitteert vp tstick vanden demeijnen en[de] finan[cien] vanden Coninck van castillien en[de?] Leon van grenaeden van Arragon [et]c[etera] Eertshertoghe van oostricke [et]c[etera] Consenteren also verre alst Jn hem es dat dJnhoudt Jnt witte van dese vulcommen zij ghelijck ende Jnder manieren als mijnen gheduchten heeren den Coninck dat wilt ende beueelt ghedaen te zijne bij desen Gheschreuen ond[er] die handteeckens vanden voors[eiden] hoofden ende tresorier g[e]n[er]al den xiiij.en dach Jn Julio Jnt Jaer duijsent vijf hondert ende zeuenthiene Aldus gheteeckent A. de Lalaing Nicasius et Jehan Ruffault Et a Laultre Lez dud[it] ploy estoit encoires escript ce que sens[ui]t Ceste chartre a este enregistree en la chambre des comptes a Lille Ou second Reg[ist]ra des admortissemens y tenu Commenchant en Januier Quinze cens seize f x.v vij.xx vi et y Jnterinees Par les gens desd[its] comptes selon Leur forme et teneur

test

Ens[ui]t que le Roy le veult ordonner et mande estre faict par Jcelles Actum aud[it] Lille Le xv.e Jour de juinet mil v.C et xviij Ainsi signe moy p[resen]t besquiel

test

Amortisatio van[de] herel[icheijt] van mispelaere gheregistreert Jn Camere van Rekenij[nghe] ano 1516

Amortizatie van[de] heerlicheijt van Mispelaere tot Nederwaes- ten met noch eenighe ander lande[n] die [...?] renten etc[etera] met eenighe? authorisatien tot het verheffen van[den] leen tot Waestene a[nn]o 1516