Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-186

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-08-1513

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen in de bron: "in eenen jare dat men rekenen zal vichtien hondert veertiene ende dander helft te paesschen daernaervolghende vichtien hondert vichtiene" (1514 en 08/04/1515) , "ghedaen … den zestiensten dach van decembre int jaer duust vijfhondert ende twaelve" (16/12/1512)en "den voorseiden xvien dach van decembre xvC xiie" (16/12/1512).

Type: Vidimus door de magistraat van Ieper van BRU-AGSB-Z-183: sententie door de stadhouder-generaal van Vlaanderen in een geschil tussen de abdij van Zonnebeke en de kerkmeesters en parochianen van Beselare over het appoort van Sint-Vincentius te Beselare

Beschrijving: Vidimus door de magistraat van Ieper van BRU-AGSB-Z-183 [cf. daar]. Sententie door de stadhouder-generaal van Vlaanderen betreffende een geschil tussen de abdij van Zonnebeke en de kerkmeesters en parochianen van Beselare. De abdij claimde een derde van de inkomsten van het appoort van de kerk van Beselare; de geestelijke hoven van Doornik en Reims steunden haar claim. De twistende partijen kwamen voor de heer van Fiennes, stadhouder-generaal van Vlaanderen, en deze deed - na langdurig informatie ingewonnen te hebben - de volgende uitspraak: de kerkmeesters en inwoners van Beselare zullen de claims van de abdij afkopen via het betalen van een eeuwige jaarlijkse rente; bovendien zullen zij haar de gederfde inkomsten en gerechtskosten terugbetalen. Vertegenwoordigers van de abdij zullen aanwezig mogen zijn bij het afhoren van de rekeningen, wat toch altijd al gebeurde in het openbaar en met open deuren; zij mogen wel niet ingrijpen in de rekeningen. De uitspraak doet geen afbreuk aan het patronaatsrecht van de abdij van Zonnebeke te Beselare, en de inwoners van Beselare zijn dan ook gehouden om jaarlijks op Sint-Vincentiusdag een kaars van 3 ponden was naar de abdij te zenden. Door deze uitspraak worden alle voorgaande uitspraken tenietgedaan. Eventuele verdere conflicten zullen door de stadhouder beslecht worden.

Opmerking: Dit document is een vidimus van BRU-AGSB-Z-183. Enkel de personen, plaatsen en instellingen uit de bijkomende delen werden nog apart opgenomen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Allen den ghonen die dese presente lettren zullen zien of hooren lesen vooghd scepenen ende raedt vande stede van Ypre saluut. Doen te wetene dat wij up den dach van hedent ghezien ghelesen ende gheinsenteert hebben zekere opene lettren van parchemine ghegheven by vormen van acten by hooghe ende moghende heere mijn heere van Fiennes stadhoudere generael van Vlaendren, vanden welken tinhouden hiernaer volcht van worde te worde Omme up tghescil wesende tusschen religieusen persoenen den prelaet prioer ende convent van Zinnebeke ter eender ende den heere kercmeesters ende inwoenende vande prochie van Beselare ter ander zyde …ende ter causen vanden apporte commende inde voorseide kerke van Besselare, zo ten troucke als totten buffette aenden welken de voorseide van Zinnebeke zegghen ende by sententien by hemlieden verwonnen, zoe int gheestelic hof van Dornicke als tot .ie..e maintineren trechte derdendeel te hebben ende hemlieden te behoerene, de voorseide partien int vriendelycke te vereeneghene ende appointieren, comparerende te weten de voorseide prelaet ende prior in huer persoonen uuter name ende als hem machtich makende voor den voorseide convente, ende de voorseide heere met eeneghe andere inwoenende ende prochianen voor de voorseide van Besselare voor hooghe ende moghenden heere mijn heere van Fiennes stadhoudere generael van Vlaendren int zegghen vanden welken de voorseide partien van hueren voorseide ghescille, hen ghehelicke ende in al ghesubmitteert ende ghecondescendeert hebben Ende naer vele ende diverssche con..acien byden voorseiden heere metten zelven partien ghehadt ende die int langhe ghehoort in al tghene des zij hebben willen zegghen ende vertooghen, Soe es eyndelyck by mijnen voornomde heere gheseyt ende verclaerst dat de zelve van Besselare den voorseide prelaet religieusen ent convent van Zinnebeke voor allen hueren voorseide rechte ende tderde vanden zelven apporte voortan gheven ende betalen zullen in goede duechdelicke ende erffelicke rente de welke zij zullen moghen coopen ende den zelven van Zinnebeke assigneren by tien scellingen groten smaels oft meer eist moghelic totter somme van vijf pond thien scellinghen grooten eeuwelicke ende erffelicke rente siaers omme die te houden ende besitten tot eeuweghen daghen Ende voorts zoe voor den achterstellen vanden voorseide apporte als vande costen ghedaen int vervolghen vande processen ende ghepretendeert byde voorseide prelaet ende couvent van Zinnebeke hemlieden ooc gheven ende betalen de somme van tsestich pond groten eens tot twee paymenten Te wetene deen helft van dien van paesschen eerstcommende in eenen jare dat men rekenen zal vichtien hondert veertiene ende dander helft te paesschen daernaervolghende vichtien hondert vichtiene Ende omme dat mids desen voorseide appointemente men niet en zoude moghen zegghen de voorseide van Zinnebeke ghexcludeert te wesen van te moghen commen of zenden ter audicie vande rekenninghe diemen voortan doen zal vande voorseide apporte Soe es ooc bij mijn voorseide heere gheseyt ende verclaert, ghemerct dat de voorseide rekeninghe alle jare ghedaen wert int oppenbaer ende met open duers ende dat aldaer commen mach die wilt dat de voorseide van Zinnebeke zullen ooc moghen commen oft zenden ghelyc andere in dient hemlieden goet dinct ende dat doen willen zonder begryp Behouden niet min dat zij de voorseide rekeninghe onder tdexel van dien van hueren voorseiden patroenscap oft anderssins niet en zullen moghen teyken noch daeran eenich recht oft zegghen pretenderen in eenegher manieren Ende voorts ten eynde dat by de voorseide appointemente tvoerseide patroenscap vande voorseide kerke van Besselare tot achterdeele vande voorseide prelaet ende convent van Zinnebeke nyet verdonckert gheextirpeert noch gheaboliert en worde de zelve van Besselare ghehouden werden alle jare up sinte Vincencius dach te bringhen oft zenden den zelven prelaet ende convent in kennesse ende approbacie van dien een kersse van drie pond was in huere voorseide kerke van Zinnebeke Ende van al dies voorseid es den zelven van Zinnebeke te versekeren zoe up peins camere als anderssins als dat ghenoech zij. Ende mids dien alle questien ghescillen ende processen afghedaen ende te nieuten bliven ende ooc alle sentencien appointementen ende m..tinenten die de voorseide van Zinnebeke over hem hebben dese materie angaende den voorseide van Besselare overgheven ende leveren zullen als ghecasseert terstondt ende zo wanneer zij tinhouden van desen appointemente vulcommen zullen hebben wel verstaende niet min dat indien hier naer uut donckerheyt oft duysternesse van dien sprutede oft roerde eeneghe ghescil oft questie mijn voorseide heere de stadhouder behoudt daerof aen hem dinterpretacie Ghedaen te Brugghe den zestiensten dach van decembre int jaer duust vijfhondert ende twaelve Aldus over ghescreven Alzoe gheappointiert ghezeyt ende verclaert bij mijnen voornomden heere den stadhouder te Brugghe den voorseiden xvien dach van decembre xvC xiie Gheteekent my jeghewordich J. de Rogierville In orcondscepen van welken ziene ende hooren lesene wij hebben dese presente lettren ghedaen zeghelen metten zeghele vande vooghdie vande voorseide stede van Ypre den neghensten dach van ouogst int jaer vichtien hondert ende dertiene

test

Ghecollacioneert jeghen de originale lettren ende accordeert metten zelven by my

J. Steelant

test

Becelare apointement van apporten 1513