Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-195

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-01-1519

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van de veronderstelling dat in de bron gedateerd werd volgens de paasstijl, werd het jaartal aangepast. // Bijkomende datering in de bron: "anno xvC neghentiene" (1519).

Type: Pachtovereenkomst tussen de ontvanger van de abdij van Zonnebeke en Clement de Dondre

Beschrijving: Pachtovereenkomst tussen Joos de Wale, ontvanger van de abdij van Zonnebeke (verhuurder) en Clement de Dondre (als huurder in naam van een vriend); de overeenkomst loopt voor 18 jaren.

Opmerking: De tweede beschreven zijde van het document werd doorstreept en is niet goed leesbaar; de volgende namen zijn leesbaar: "Victoor vanden Bussche", "Willem van Bussche", "Joos Rabaut", "Jacop vanden Wat…" en "Adriaen de Dondre". // De tekst op de rugzijde van het document is niet goed leesbaar.

Tekst

test

des[en] xxv.e[n] Jn lauwe xv.C achtiene zoo huerde dher clement de dond[er]e wter name van zijne[n] zek[er]en vriendt de lande[n] die ghehoude[n] heeft Jn pachte Joos de Deckere ligghen[de] oost en[de] west vande strate strecken[de] naer ghijts tende mate tende ghelde elc ghem[et] om xxiiij s[chelling] p[arisis] zuu[er] ghels te betalene telcken bamesse n[aer] vrome[n] of e[m]mer telcke[n] kercsmesse daernaer volghen[de] of v[er]steke[n] te zijne[n] vande[n] pachte en[de] de voorwaerde te nieute Jeghe[n] mij Joos de Wale p[res]b[yte]r r[e]lig[ieux] ontf[anghe]re van mijn he[er]e de[n] abdt en[de] van zyne[n] co[n]uente he[er]e[n] van zu[n]nebeke ee[n] t[er]mij[n] van xviij Jare[n] wanof deerste bamesse valle[n] en[de] verschijne[n] zal a[n]no xv.C neghentiene Jndies Joos de Deckre voorn[omt] van zijne[n] pahte Jn vrie[n]scepe schede[n] wilt Jndies h[ij?] ooc proces neeme[n] wilt es vorwaerde en[de] besprec dat de voors[eide] vorwaerde[n] betale[n] zal Jn aduenante van tijde[n] ofte exploite[n] Es ooc besproke[n] dat de voorn[omde] pachtere de voors[eide] lande[n] bemaerke[n] zal binde[n] vichtie[n] Jare[n] eerstco[m]men[de] vp de v[er]buerte van zeue[n] ponde[n] groo[te]n en[de] houde[n] Jn goede[n] t[er]min[?] Jn note[n] plote[n] naer de[n] yp[er]sche[n] [...?] de leeninghe van .x.C xvj s[chellinghen] p[arisis] zal hij ou[er]nemen en[de] late[n] te[n] schedene van zijne[n] pachte ghed[aen] ter p[rese]ntie van dher piet[er] de dond[er]e m[eeste]r Jan Fabrj p[ro]chiepape van ghijts Wout[er] Wille[m]s en[de] meer and[re]n te[n] daghe voors[creuen]

J. de Wale

test

[helemaal doorstreept:]

[...?]es[...?] woensdach Jn p[ro]festo mathei den xxiij.e Jn sporkele [...?] [h]eift ghegheue[n] de[n] godspe[n]ni[n]c ou[er] etc[etera?] vut[er] name [v]a[n] Victoor va[n]d[en] bussche Eene[n?] Wille[m] va[n] bussche p[ro]ch[iaen?] [van?] beu[er]en bij Roesse[laere] als p[ri]ncipael pacht[er]e va[n]d[en] lande [...?] bachte[n] ghescreue[n] o[n]tslae[n]de h[er] Cleme[n]t de d[on]d[er]e [...?] Joes Robart als Jn die[n] tijde[n] Jn pachte[...?] [...?][de] de gronde[n] voornom[t] Jn zulcke[n] m[anieren?] [...?] co[n]ditie[n] als h[ier] bachten ghescreue[n] staet aldus[?] [...?] [g]hedae[n] Ter p[...?]ken va[n] van Jacop va[n]d[en] Wat[...?] [...?] gheids en[de] Adriae[n] de Dondre Oorcond[er] h[ier?] [...?] [...?] [g]heroupe[n] en[de] ghebod[en]

En[de] mj [...?] dondere no[ta]ris h[ier] toe v[er]socht en[de] ghebod[en]